BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 67/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 15 listopada 2007 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr 68/XIV/99 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

§ 1.

  1. Ustala się projekt budżetu gminy Stawiski na 2008 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Stawiskach wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Objaśnienia do budżetu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z materiałami wymienionymi w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Stawiskach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lis 2007 13:32
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1898 razy