BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/73/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 października 2007 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.96 ust.4 i art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. , Nr 64 poz.565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz.1366, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz.1493, z 2006 r., Nr 135 poz.950, Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249 poz.1831, Nr 251 poz.1844, z 2007 r., Nr 35 poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48 poz.320, Nr 120 poz.818), uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i okresowe, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego i zasiłku celowego, określa się, czy świadczenia te podlegają zwrotowi w części czy całości oraz termin i sposób ich spłat.

3. Wydatki na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc rzeczową, zasiłek okresowy i zasiłek celowy, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w tabeli :

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %Część wydatków za świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w % w przypadku:
osób samotnie gospodarujących osób w gospodarstwie wieloosobowym
101 - 150
15
25
151 - 170
30
50
171 - 200
45
75
powyżej 200
100
100

4. Wydatki na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc rzeczową, zasiłek okresowy i zasiłek celowy, mogą podlegać zwrotowi jednorazowo lub w ratach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 109/XXIV/97 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kiciński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 paź 2007 10:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2136 razy