BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/72/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 października 2007 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r., Nr 64 poz.565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz.1366, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz.1493, z 2006 r., Nr 135 poz.950, Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249 poz.1831, Nr 251 poz.1844, z 2007 r., Nr 35 poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48 poz.320, Nr 120 poz.818), uchwala się, co następuje :

§ 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie na warunkach zgodnych z ustaloną tabelą :

Dochód miesięczny netto
na osobę w złotych
Wysokość opłaty w % ustalona
od rzeczywistej ceny usługi tj.: 8,38 zł.
za 1 godzinę dla osób:
samotnie gospodarujących gospodarstwa wieloosobowe
do 447 nieodpłatnie nieodpłatnie
448-650
10%
15%
651-750
15%
20%
751-850
20%
25%
851-950
30%
35%
951-1000
40%
45%
1001-1100
45%
80%
1101-1400
50%
100%
Powyżej 1400
pełna odpłatność

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/67/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Stawiski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kiciński

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 paź 2007 15:13
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2067 razy