BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/71/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 października 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 200.133 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 243.729 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 443.862 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
    • Plan dochodów budżetowych – 13.914.629 zł.
    • Plan wydatków budżetowych – 14.216.333 zł.
  5. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
  6. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 1,2 i 3 załącznik nr 3 i 3a do Uchwały Nr XVII/70/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kiciński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 paź 2007 14:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2077 razy