BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/69/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 wrzesnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stawiski.

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U z 2007 r. Nr 70 poz.473, z 2007 r. Dz.U Nr 115 poz.793) uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się na terenie gminy Stawiski liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia :

  • poza miejscem sprzedaży – 10,
  • w miejscu sprzedaży – 10.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

  1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od budynku szkoły,kościoła i placówki oświatowo - wychowawczej.
  2. Pomiaru odległości dokonuje się w linii prostej od najbliższego punktu budynku, w którym planuje się sprzedaż napojów alkoholowych do najbliższego punktu budynków wymienionych w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 22/V/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13.02. 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2007 13:03
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2437 razy