BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/68/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 wrzesnia 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 r. Nr 98,poz.1071,z 2001 r. Nr 49 poz.509,z 2002 r. Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 ,Nr 169,poz.1387,z 2003 r. Nr 130,poz.1188,Nr 170,poz.1660, z 2004 r. Nr 162 poz.1692,z 2005 r. Nr 64 poz.565 , Nr 78,poz.682,Nr 181,poz.1524) i § 4 uchwały Nr 51/XVI/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Ryszarda Bagińskiego – Sołtysa wsi Jurzec Szlachecki, na działalność Burmistrza w sprawie wykonania geodezyjnego wznowienia granic dróg oraz terenu zbiornika przeciwpożarowego we wsi Jurzec Szlachecki stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2007 12:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2303 razy