BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/67/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 wrzesnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Stawiski.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz. 226 Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ,zgodnie z ustaloną tabelą:

Dochód miesięczny netto
na osobę w złotych
Wysokość opłaty w % ustalona
od rzeczywistej ceny usługi tj.: 8,38 zł.
za 1 godzinę dla osób:
samotnie gospodarujących gospodarstwa wieloosobowe
do 447 nieodpłatnie nieodpłatnie
448-650
10%
15%
651-750
15%
20%
751-850
20%
25%
851-950
30%
35%
951-1000
40%
45%
1001-1100
45%
80%
1101-1400
50%
100%
Powyżej 1400
pełna odpłatność

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3.Traci moc uchwałą Nr 168/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

uchwała nieaktualna - nowa uchwała nr XVIII/72/07 z dnia 26 października 2007 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2007 12:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2304 razy
Ilość edycji: 1