BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/66/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 wrzesnia 2007 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywania uczniów w szkołach.

Na podstawie art.17 ust.1, pkt. 14, art. 48 ust. 5 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz.818 oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327),uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku może być przyznana dzieciom do 7 roku życia,uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,osobom i rodzinom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana rodzinom w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego wg art.8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Na podstawie art. 104 ust.4 w związku z art.8 wyżej cytowanej ustawy można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

§ 4. Przyznanie pomocy uczniom z rodzin które nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i gdzie dochód rodziny kształtuje się powyżej 150 % kryterium dochodowego wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej, powinno odbywać się na zasadach zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez gminę zgodnie z art.96 ustawy.

§ 5. Świadczenia w formie posiłku mogą być przyznawane na wniosek rodziców opiekunów,ucznia,dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, pracownika socjalnego oraz innej osoby posiadającej informację o głodnym dziecku lub uczniu.

§ 6. Koordynatorem dożywiania w gminie jest Burmistrz,który współdziała w tym zakresie w szczególności z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorami szkół,organizacjami pozarządowymi w gminie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 170/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów szkołach.

§ 9. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2007 12:19
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2267 razy