BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/65/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 wrzesnia 2007 roku
w sprawie: uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. nr 48 ,poz.327) oraz art.17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64 poz.593, Nr 99, poz.1001,Nr 273 poz.2703,z 2005 r. Nr 64,poz.565 , Nr 94 poz.788, Nr 164,poz. 1366 , Nr 179 ,poz.1487,Nr 180,poz.1493 z 2006 r.Nr 135,poz.950,Nr144,poz.1043 ,Nr 186,poz.1380,Nr 249,poz.1831,Nr 251,poz.1844 , z 2007 r.Nr 35,poz.219, Nr 36,poz.226, Nr 48,poz.320,Nr 120,poz.818).

§ 1. Uchwala się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2007 12:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2279 razy