BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
XV Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 23 sierpnia 2007 r. w Sali Konferencyjnej w Stawiskach, trwała od godz.1140 do godz.1410.

W sesji udział wzięli :
Radni obecni wg załączonej listy obecności.
Sołtysi wg załączonej listy obecności.
Goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Ad.1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I.p. Barbara Rzadka - Przewodnicząca Rady Miejskiej - otworzyła XV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
II. Stwierdzenie qworum.
Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła qworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca zapoznała radnych z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XIII/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 20 lipca 2007 r. i Nr XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia
13 sierpnia 2007 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
7.Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntu stanowiącego własność Gminy Stawiski.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działek nr 30/11 i 30/13 położonych w miejscowości Poryte).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 30/12 - "Agronomówka"
w Porytem).
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 49/4 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 20 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

I wniosek
Radny p.Robert Urban wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.
II wniosek
Radny p.Józef Rudzki wnioskował o wycofanie pkt. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntu stanowiącego własność Gminy Stawiski.
III wniosek
Radny p.Jerzy Bielawski wnioskował o nie wyłączanie z porządku obrad pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce gruntu stanowiącego własność Gminy Stawiski.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie Rady kolejno zgłoszone wnioski do porządku obrad sesji.
Kto jest za wnioskiem I - W wyniku głosowania : 14 radnych "za" dokonaniem zmiany - jednogłośnie
Kto jest za wnioskiem II - W wyniku głosowania : 10 radnych "za" dokonaniem zmiany
0 radnych "przeciw"
4 "wstrzymało się od głosu"

W związku z powyższym odpadł wniosek radnego p.J.Bielawskiego.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach.
W wyniku głosowania : 14 radnych "za" przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XIII/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 20 lipca 2007 r. i Nr XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia
13 sierpnia 2007 r.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
7.Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działek nr 30/11 i 30/13 położonych w miejscowości Poryte)
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 30/12 - "Agronomówka"
w Porytem).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 49/4 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 20 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.Przyjęcie protokołu Nr XIII/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 20 lipca 2007 r. i Nr XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z
dnia 13 sierpnia 2007 r.

Przewodnicząca poddała protokoły pod głosowanie Rady.
W wyniku głosowania : 13 radnych "za" przyjęciem protokołów, 1 radny "wstrzymał się od głosu"
Protokoły zostały przyjęte przez Radę.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Do Rady nie wpłynęły zapytania i interpelacje.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Burmistrz poinformował o podjętych Zarządzeniach w okresie od 20 lipca 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 33/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stawiskach,
 • Zarządzenie Nr 34/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Stawisk,
 • Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie instrukcji obiegu ,kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach,
 • Zarządzenie Nr 36/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za II kwartał 2007 r,
 • Zarządzenie Nr 37/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 37 A/07 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawiskach,
 • Zarządzenie Nr 38/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie przebudowy dróg gminnych - ul. Furmańskiej i ul. Ogrodowej polegająca na wykonaniu podbudowy z destruktu z asfaltobetonu o dł. 501 m, grubości 15 cm, szerokości 5 m oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych ilości 12 szt."
 • Zarządzenie Nr 39/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 40/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup jednolitego stroju,
 • Zarządzenie Nr 41/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów budowlanych w roku 2007 roku,
 • Zarządzenie Nr 42/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach,
 • Zarządzenie Nr 43/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
oraz podjęte Uchwały przez Rade Miejska w Stawiskach :

 • Uchwała Nr XIII/50/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 • Uchwała Nr XIII/51/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie akceptacji porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr XIII/52/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
 • Uchwała Nr XIV/53/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie planowanych środków na lata 2008 - 2010 na realizację programów operacyjnych

Burmistrz omówił problem, jaki wystąpił we wsi Zabiele u rolnika p.S.Śleszyńskiego. W wyniku remontu drogi 61 rolnikowi zniknęła droga na mapach i rolnik nie posiada drogi dojazdowej do swoich pól. Sprawa nie jest rozwiązana i toczy się postępowanie. Wystąpiły problemy związane z odszkodowaniem za wywłaszczone grunty.
Poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zajęła stanowiska w/w sprawie.
Sprawa lewoskrętu - do Zabiela jest również nie wyjaśniona w GDDKiA.
Burmistrz poinformował, że 5 września br. odbędzie się spotkanie z Ministrem Transportu na które został zaproszony. Tematem będzie spotkanie samorządowców dot. budowy VIA BALTICA. Na forum samorządowców Burmistrz zapewnił, że przedstawi swoje stanowisko i Rady na temat budowy obwodnicy.
Burmistrz poinformował, że wykonawca przedłużył termin budowy drogi 61 do 15 października 2007 r.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Z OBJAŚNIEŃ DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY WYNIKA :

- Zmniejszenie planu wydatków w dziale "transport i łączność" kwotę 13.133 zł z zakupu materiałów ,
Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13.133 zł w następujących działach :
- transport i łączność zwiększenie o 8.700 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic Furmańskiej i Ogrodowej",
- dział " gospodarka i ochrona środowiska" zwiększenie o 4.433 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników gospodarczych.


Burmistrz zabrał głos w sprawie zmian w budżecie .Poinformował, że odwodnienie zostało zdjęte ze Specyfikacji dot.Furmańskiej , projekt techniczny zakładał wybudowanie studni chłonnej na końcu ul. Furmańskiej i przebudowę dwóch przepustów + założenie studzienek chłonnych. W sumie 4 urządzenia związane z urządzeniem odprowadzającym wód opadowych. Zdaniem Burmistrza decyzja była niezła , gdyż po wybudowaniu podbudowy potrzebna jest tylko instalacja 2 studzienek nad mostkiem.
Wykonawca stwierdził, że gmina nie ujęła czterech studni na ulicy Ogrodowej i w chwili obecnej nie potrafię wyjaśnić dlaczego, dopóki Pani B. Majkrzak nie wróci z urlopu.
Nie wiem, na jakiej zasadzie myśmy pominęli te studnie, może projektant je przegapił. Z oględzin w terenie okazało się ,że wykonawca musiał dodać 4 studnie więcej.
W związku z tym, iż pracownik merytoryczny p. Bożena Majkrzak przebywa na urlopie Burmistrz nie mógł wyjaśnić dokładnie, dlaczego ze specyfikacji zostały zdjęte te zadania.

Następnie Burmistrz zapoznał radnych z protokołami robót dodatkowych, odczytał je kolejno. Nadmienił, że nie zostały one jeszcze podpisane.

Protokół nr 1

dot. robót związanych z wykonywaniem podbudowy z destruktu asfaltobetonowego na ul. Ogrodowej i Furmańskiej w Stawiskach

Na ul. Ogrodowej w rejonie przepustu nie przewidziano w ramach zlecenia odwodnienia jezdni. Woda opadowa spływa ulicą Ogrodową w rejon przepustu i powstaje zastoisko wody na jezdni.
Zachodzi konieczność wykonania odwodnienia jezdni. Proponujemy wykonanie 2 studzienek ściekowych i podłączenie ich do kanalizacji deszczowej w rejonie przepustu.
Powyższe rozwiązanie spowoduje odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej - koszt wykonania przepustów 3.033,76 zł

Protokół Nr 2

dot. robót związanych z wykonywaniem podbudowy z destruktu asfaltobetonowego na ulicy Ogrodowej i Furmańskiej w Stawiskach

Na ulicy Ogrodowej w rejonie łuku za przepustem zachodzi konieczność zabezpieczenia wykonywanej podbudowy opornikiem na zjazdach na drogi boczne oraz przycięcia istniejącej nawierzchni asfaltowej ul,Ogrodowej i Furmańskiej celem funkcjonalnego połączenia podbudowy z nawierzchnią bitumiczną.
Powyższe rozwiązanie spowoduje zabezpieczenie podbudowy przy zjazdach o łącznej długości 24 mb na ławie betonowej oraz przycięcie nawierzchni piłą na podłączeniu podbudowy z nawierzchnią bitumiczną na długości 10 m
Koszt odcięcia nawierzchni asfaltowej - 130,77 zł
Koszt ustawienia krawężników - 1.237,21
Łącznie koszt - 1.367,98 zł

Protokół Nr 3

dot.robót związanych z wykonywaniem podbudowy z destruktu asfaltobetonowego na ulicy Ogrodowej i Furmańskiej w Stawiskach

W ulicy Ogrodowej występują studnie kanalizacji sanitarnej w ilości 4 szt. Nie przewidziane w zakresie zlecenia do regulacji wysokościowej w związku z wykonywaniem podbudowy z destruktu asfaltobetonowego należy włazy studni wyregulować wysokościowo do nawierzchni wykonywanej podbudowy :
W sięgaczach ulicy Ogrodowej i zjazdach na drogi boczne z ulicy Ogrodowej przewidziano pozostawienie nawierzchni gruntowej. Spowoduje to w okresie opadów nanoszenie błota na podbudowę przez pojazdy wjeżdżające na jezdnię.
Proponujemy wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego na sięgaczu i połączeniu zjazdów o nawierzchni gruntowej z jezdnią ulicy Ogrodowej zwiększy to zakres wykonywanej podbudowy o 100 m .
Łączny koszt - 4.118,72 zł

Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych - 4 sztuki
Wykonanie podbudowy z destruktu asfalt + profilowanie rozwiązanie spowoduje zabezpieczenie podbudowy przed nanoszeniem błota z dróg bocznych i dostosowanie włazów studni kanalizacji sanitarnej do podbudowy
Roboty tematycznie występują w zakresie zlecenia w związku z powyższym proponuje się ustalenie kosztu ich wykonania wg cen jednostkowych z oferty
Koszt regulacji studni - 4 szt - 912,56
Koszt wykonywania podbudowy z destruktu z asfaltobetonu - 3.206,16 zł
Łącznie koszt - 4.118,72

Burmistrz ustosunkował się do pytania radnego p.J.Bielawskiego - dlaczego położony został destrukt na ul. Niecałej. Burmistrz podkreślił, że w projekcie ulicę Niecałą potraktowano jako wysięgnik do ulicy Furmańskiej - tj. 37 mb. Ulica Furmańska zrobiła się krótsza poprzez to, że na mapach obejmuje posesję p. Bagińskiego. Z map wynikało, że ona ma długość o 20 metry dłuższą, niż jest to w terenie. Stąd różnica destruktu została położona na wysięgnik ulicy Niecałej.
Burmistrz wnioskował o zmiany w budżecie z uzasadnieniem, że ekipa remontowa pracuje przy układaniu chodników i dlatego wnioskuje o zmiany w budżecie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 2 pracowników.
Radny p.R.Urban wnioskował o ścisłą współpracę między projektantem a pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Miejskim, który zajmuje się remontem dróg. W ten sposób uniknęlibyśmy tych dodatkowych robót, gdyż wiadomo byłoby gdzie wymywa i podmywa drogi. Radni z danej wsi również powinni współpracować w tym zakresie z pracownikiem urzędu i projektantem. Podał przykład 2 dróg żużlowych w Michnach i Tafiłach co roku na wiosnę wymywane są one remontowane. Projektant nie zawsze wie, gdzie należy wykonać przepust ,lepiej wiedzą mieszkańcy danej miejscowości. Uważam, że powinna być współpraca przy projektowaniu każdej drogi. Należy przewidzieć, co może zrobić aura, ulewy są obfite i właśnie później wychodzi, gdzie jest źle.
Radny p.Z.Obrycki - zaznaczył, iż w planach inwestycyjnych poprzedniej kadencji Rady był wpisany remont ulicy Niecałej ,później został wykreślony z realizacji nie wiadomo dlaczego. Dodał, że jeżeli chodzi o współpracę radnych z projektantem, to projektant był umówiony i na wizję lokalną w terenie nie dojechał.
Radny podkreślił , że na ul. Ogrodowej woda spływa ulicą i rura o przepustowości 500 nie zbierze wody w 200.
Radny p.Jerzy Bielawski - nawiązał do warunków atmosferycznych, że są inne niż dotychczas i częste deszcze niekorzystnie wpływają na remont ulicy Furmańskiej i Ogrodowej. Następnie poinformował, że projekt wykonawczy został wykonany przez projektanta p.Jana Czyżewskiego z dn. 15 marca 2006 r. został opracowany na podstawie umowy z inwestorem, mapy zasadniczej i wizji lokalnej. Moim zdaniem tłumaczenie, że projektant nie wiedział, bo mapy nie zawierały - jest żadnym tłumaczeniem. Popieram w pełni wniosek radnego p.R.Urbana ,że współpraca w zakresie opracowania dokumentacji powinna być bardzo ścisła, bo nie da się uniknąć pewnych sytuacji. To żadne tłumaczenie, że ulica jest krótka i jej nie widać ulica Niecała po prostu - jest. Ta zmiana w budżecie jest nieuzasadniona moim zdaniem dlatego, że najpierw się pewien zakres robót wyłącza ,później robi się to w formie robót dodatkowych - nie wiem, z czego wynikają te decyzje. Do każdej roboty jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia - z 20 maja 2007 r. specyfikacja zawiera istotne postanowienia XVIII pkt. 3 czytamy : Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o którym jest mowa w art.67 ust.1 pkt 6 oraz okoliczności ,po których zaistnieniu będą one udzielane - Jak traktować roboty dodatkowe i to postanowienie Istotnych Warunków Zamówienia?
Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego p.J.Bielawskiego.
Burmistrz cyt.:"Protokoły konieczności zostały odczytane radnym, ale jeszcze nie podpisane przez komisję odbioru i inspektora nadzoru, ale zostały sporządzone w jego obecności. Stosując dokumentację - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień wybudowałbym studnię chłonną, bądź też przebudował przepust na ul. Ogrodowej podniósłbym koszty inwestycji nie o budowę 2 studzienek tylko jeszcze o budowę urządzeń odwadniających - to jest fakt ! Jeżeli było zapisane - że nie przewiduje,bo nie jestem prorokiem - to nie przewiduję robót dodatkowych. Nie jestem w stanie przewidzieć robót dodatkowych czy one będą, czy nie będą, zdaję się na opinie fachowców. Szanowni państwo przestańcie mi mówić, że można było przewidzieć te roboty, nawierzchnia w niektórych miejscach była 15 cm niżej - to jest różnica. Po co miałem wydawać następne 5 tys.zł na budowę studni chłonnej, czekać 2 miesiące na pozwolenie na budowę i może jeszcze siedzieć w papierach dotyczących wykonania tych inwestycji.
Jeśli chodzi o uwagę radnego p.R.Urbana - nie było na mapach przepustów - one były zasypane, wykonawca odkrył przepusty ,one są udrożnione. Lubimy zwalać winę!- oczywiście,że ja jestem winien, jak się coś źle dzieje.
Na co radny p.J.Bielawski powiedział, że w tej kwestii chodzi tylko o przypilnowanie projektanta ,żeby zrobił dobrze projekt."
Burmistrz - Jak można zrobić dobrze projekt, skoro na mapach nie ma umieszczonych przepustów ?
p.J.Bielawski - To niech projektant chodzi po terenie i sprawdza.
Burmistrz - odpowiedział cyt. : " Mam pytanie znajdzie mi gminę, która zrobi projekt, który nie wymaga później innowacji. Mamy remont drogi 61, czy tam da się przewidzieć wszystko?
Rada chce, abym przewidział wszystko? Nie da się, nie wymagajcie od innych,żeby byli nieomylni. Ustawa pozwala na roboty dodatkowe, bo gdyby nie pozwalała, to prawdopodobnie nie zdjąłbym tych robót w specyfikacji i Rada zapłaciłaby 100 tys.zł i wtedy może by pasowało. Słowo - nie przewiduje - nie oznacza ,że tych robót nie będzie. Czy pół roku temu można było przewidzieć wybory do sejmu?
p.J.Bielawski - To nie ma żadnego związku.
Burmistrz- "Tu nie ma się, co czepiać słówek, panie radny Bielawski.To była robota do wykonania i została wykonana."
Głos zabrał radny p.R.Urban i podtrzymał stanowisko radnego p.J.Bielawskiego
Zawsze problemem są przepusty i projektant robi z map,a wiadomo jakie są mapy, później wychodzi to, co mamy teraz w gminie.
Radny p.Z.Obrycki podzielił się swoimi spostrzeżeniami ,że są roboty dodatkowe przy każdej inwestycji.
Burmistrz ustosunkował się do opinii wypowiedzianej przez radnego p.Z.Obryckiego mówiąc, że zostaną wypisane szczegółowo wszystkie inwestycje z lat ,kiedy nie był burmistrzem i porównamy czy tam były roboty dodatkowe do inwestycji, czy nie.
Radny p. A.Kiciński przysłuchiwał się z uwagą wymianie zdań między Burmistrzem a radnymi w kwestii robót dodatkowych na ul. Furmańskiej i Ogrodowej, po czym zabrał głos i mocno podkreślił. W dziedzinie drogownictwa nie jest laikiem ,gdyż od roku 1990 prowadzi budowy na drogach. Nie zdarzyło się jeszcze przeprowadzić żadnej budowy ,żeby nie było przekładania i dodatkowych robót. Gdy przejmujemy plac budowy z dokumentacją nie widać,jakie są urządzenia w ziemi. Później odkrywa się ,gdzie są studnie, włazy kanałowe, zasuwy. W trakcie roboty trzeba rozmawiać z ludźmi ,którzy zamieszkują ten teren. Nam jako wykonawcom - kierownik proponował rozwiązania i w trakcie roboty ludzie zgłaszali problemy. Nie trafiła się budowa, żeby nie było korekt , bo to wychodzi z potrzeb ludzkich i użytkowników tych dróg.
Radny p.J.Bielawski powiedział, że jest to nieporozumienie ,sprawa nie polega na tym, że robotę zrobił źle Burmistrz. Zrobiony jest źle projekt. I na tym polega cały problem.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w temacie zmian w budżecie. Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
W wyniku głosowania :
12 radnych "za"
0 "przeciw"
2 wstrzymało się od głosowania

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 54/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".

Przewodnicząca zapoznała z projektem w/w uchwały.
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania :
14 radnych "za"
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 55/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla " in blanco "stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

Przewodnicząca zapoznała z projektem w/w uchwały.
Radny p.M.Sobociński wnioskował , aby opłata targowa,była pobierana solidnie i najlepiej byłoby, aby z inkasentem opłaty pobierał pracownik z urzędu.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.
W wyniku głosowania:
14 radnych "za"
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 56/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przerwa w obradach .
Po przerwie.

Przewodnicząca poinformowała, że p. Mirosław Gardocki - właściciel "AGRO - Turyst "w Stawiskach chciałby zabrać głos. Rada wyraziła zgodę na udzielenie głosu p.M.Gardockiemu.
p.M.Gardocki zwrócił się do Rady z podziękowaniami za wyrażenie zgody na przebudowę drogi Utrata w Stawiskach. Na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Miejskiej chciałby zaproponować,aby miejscem posiedzenia był nowo wyremontowany lokal, którego jest właścicielem. Dodał, iż za umożliwienie odbycia sesji w lokalu gmina z tego tytułu nie poniesie żadnych kosztów finansowych, będzie to w ramach promocji firmy.
Przewodnicząca podziękowała za zaproszenie. Rada w tej sprawie zajmie stanowisko na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji.
Burmistrz podkreślił, że jest to realizowane w ramach promocji lokalu i jeżeli Rada wyrazi pozytywną opinię ,wówczas sesja tam się odbędzie.


Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Przewodnicząca poinformowała, że Burmistrz przedstawił propozycję uchwały, z której wynika:
§ 1. 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac pracowników zatrudnionych w:
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości 700,00 zł.
Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 600,00 zł.
Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, Szkole Podstawowej
w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Porytem
i Szkole Podstawowej w Sokołach (dla pracowników niebędących nauczycielami
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, konserwator, pomoc nauczyciela, pracownik biurowy, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźna, palacz - 300,00 zł;
- sekretarz szkoły - 203,00 zł.
2. Uzgadnia się wartość jednego punktu:
1) dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
w wysokości 2,25 zł ,
2) dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 4,50 zł;
3) dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Porytem i Szkole Podstawowej w Sokołach
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, sekretarz szkoły, higienistka, konserwator, pomoc nauczyciela, intendent, kucharz, pomoc kuchenna - 5,50 zł;
- pracownik biurowy - 6,95 zł;
- woźny - 6,40 zł;
- palacz - 4,70 zł.
Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie wypracowanych wniosków na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p.Robert Urban przedstawił wniosek komisji :
Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac pracowników zatrudnionych w:
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości 700,00 zł.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł.
- w Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, Szkole Podstawowej
w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Porytem
i Szkole Podstawowej w Sokołach (dla pracowników niebędących nauczycielami
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, konserwator, pomoc nauczyciela, pracownik biurowy, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźna, palacz - 300,00 zł;
- sekretarz szkoły - 203,00 zł.
2. Uzgadnia się wartość jednego punktu:
- dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
w wysokości 4,50 zł ,
- dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 4,50 zł;
- dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Porytem i Szkole Podstawowej w Sokołach
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, sekretarz szkoły, higienistka, konserwator, pomoc nauczyciela, intendent, kucharz, pomoc kuchenna - 5,50 zł;
- pracownik biurowy - 6,95 zł;
- woźny - 6,40 zł;
- palacz - 4,70 zł.


Wiceprzewodniczący Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego - p.Stefan Chmielewski przedstawił wniosek komisji :

Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac pracowników zatrudnionych w:
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości 700,00 zł.

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł.
- w Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Stawiskach, Szkole Podstawowej
w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Porytem
i Szkole Podstawowej w Sokołach (dla pracowników niebędących nauczycielami
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, konserwator, pomoc nauczyciela, pracownik biurowy, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźna, palacz - 300,00 zł;
- sekretarz szkoły - 203,00 zł.
2. Uzgadnia się wartość jednego punktu:
- dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
w wysokości 2,25 zł
- dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 4,50 zł;
- dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach,Szkole Podstawowej w Porytem i Szkole Podstawowej w Sokołach
w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
- robotnik do pracy lekkiej, sekretarz szkoły, higienistka, konserwator, pomoc nauczyciela, intendent, kucharz, pomoc kuchenna - 5,50 zł;
- pracownik biurowy - 6,95 zł;
- woźny - 6,40 zł;
- palacz - 4,70 zł.

W imieniu Komisji Oświaty głos zabrał radny p.Z.Obrycki ,który stwierdził, że nie rozumie do końca, o co chodzi w tym projekcie. Należy według niego zarządzić przerwę i ustalić jedno stanowisko w tej sprawie. Jeżeli chodzi o propozycję dla ZGKiM - wg radnego jest słuszna i pracownicy powinni otrzymać podwyżkę, skoro jest pismo z zakładu, że są środki finansowe na ten cel w budżecie zakładu.
Burmistrz zabrał głos w tej sprawie. W związku z tym, iż przepisy, które regulują powyższą kwestię uległy zmianie należy przyjąć uchwałę i dostosować do obowiązujących przepisów. Stawki ZGKiM zostały określone na podstawie wniosku Kierownika ZGKiM. Przy stawkach, jakie proponuje Komisja Rewizyjna średnio wyszła podwyżka pracownikom - 300 zł.
Komisja Rolna i Komisja Oświaty - stwierdziła, że skoro ZGKiM i OPS prawnie funkcjonują w obrębie tego rozporządzenia, to nie należy podwyższać, a tylko uregulować prawnie pracowników obsługi oświaty.
Burmistrz poruszył sprawę ZGKiM ,że posiada oszczędności - rzeczywiście 20 tysięcy zł,teraz de facto jest na plus tylko nie wiadomo jak te należności ściągnąć - 83 tys.zł. Rada zainwestowała w oczyszczalnię ścieków - 35 tys.zł , a czy nie warto zainwestować tych zysków na zakup sprzętu - np. ciągnika, w zakładzie sprzęt jest stary, tam się wszystko sypie.
Dlatego też uważam, że wniosek Komisji Rolnej jest jak najbardziej zasadny w tym zakresie i przychylam się do stawek Komisji Rolnej, jeżeli nie proponujemy w sferze oświatowej i w sferze OPS - nie proponujmy podwyżek w sferze ZGKiM. Z nowym rokiem budżetowym można ponownie zająć się projektem uchwały w sprawie podwyżek.
Radny p.Z.Obrycki nawiązał do wzrostu cen za artykuły spożywcze a są to produkty, które kupujemy codziennie i należy podwyższyć wynagrodzenie pracownikom. Zapytał ilu jest pracowników, którzy mieliby dostać podwyżkę.
Kierownik odpowiedział, że - 13 pracowników.
p.R.Obrycki - odpowiedział, że to nie będzie kwota za ,którą można będzie kupić ciągnik.
Następnie głos zabrał Burmistrz i podkreślił, że w kalkulacji na wodę, ścieki i odbiór nieczystości stałych podwyżki nie były wyszczególnione, nie były planowane podwyżki dla pracowników. Z wnioskiem o podwyżkę jak poinformował kierownik zwrócili się pracownicy ZGKiM. Nie było planowanych podwyżek, gdzie większość etatów wliczane jest w kalkulacje.
Głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej - p.S.Chodnik - który stwierdził, że wynikł problem przy zaszeregowaniu pracowników obsługi, gdyż obowiązuje nowe rozporządzenie od 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, które klasyfikuje stanowisko do grupy VII a obecnie pracownik jest w grupie IX. Dyrektor stwierdził, że zachodzi konieczność podniesienia wartości punktu.
Burmistrz wyjaśnił, że w projekcie uchwały zostały zapisane propozycje dla każdego pracownika oddzielnie. Obecne wynagrodzenie i zostało przeliczone do wartości proponowanego punktu. Wg tej propozycji nie wzrosną wynagrodzenia pracowników, uchwała ta pozwoli na unormowanie prawne wynagrodzenia pracowników.
Dyrektorzy zgodnie z tą uchwałą wystosują nowe angaże dla pracowników bez możliwości dania podwyżek.
p.Andrzej Kępa - Przewodniczący Komisji Oświaty podzielił się swoimi spostrzeżeniami po posiedzeniu komisji ,na którym obecna była Pani Burmistrz - p.Agnieszka Rutkowska ,która stwierdziła,że płace pracowników nie obniżą się ani nie wzrosną. W związku z tym komisja oświaty proponuje dla : robotnika do pracy lekkiej, sekretarza szkoły, higienistki, konserwatora, pomocy nauczyciela, intendenta, kucharz, pomoc kuchenna - 5,50 zł;
Jeżeli chodzi o podwyżki dla pozostałych pracowników ZGKiM - radny stwierdził,że to nie jest nasza sprawa.Natomiast pozostali pracownicy OPS- u - radni są zdania ,że podwyżki w tej sferze zostaną uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na 2008 rok.
Kierownik ZGKiM - p.Grzegorz Malinowski - poinformował, iż wniosek o podwyżki złożył zgodnie z prośbami pacowników,którzy zauważyli,iż zakład wypracował określone zyski.W przyszłym roku - 2008 nie przewiduje wzrostu stawek za wodę i ścieki.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi kierownika,że zużycie wody wzrasta i będzie to miało wpływ na wzrost stałej opłaty za wodę i ścieki.Zapytał czy nie warto tych zysków zainwestować w zakup środków trwałych lub spłatę zobowiązań.
Jeżeli chodzi o oświatę, Burmistrz podzielił się, co myśli na ten temat cyt. : " Przez 4 lata poprzedniej kadencji rada cisnęła tak,że subwencja wystarczyła na płace,obecnie regulaminy płac można negocjować i oświata się bilasuje. Nie mówmy w ten sposób,że zakład gospodarki komunalnej się zbilansował i wrzucamy to wszystko w wynagrodzenie dla pracowników.
Są jeszcze wydatki,o których Rada wie,że należy zmodernizować hydrofornie w Sokołach. Wydatki te będą z budżetu gminy, bo zakład nie może ponosić takich wydatków.Rada poniosła również wydatki na modernizację oczyszczalni.
W ramach tego projektu zabrała głos p.Niksa - zwróciła się z pytaniem do Burmistrza czym różni się sprzątaczka w szkole od innej sprzątaczki zatrudnionej w urzędzie. Zasadnicza różnica jest w poborach! Poza tym obiecywał Pan,że podwyżka dla nas będzie.
Burmistrz odpowiedział,że nie została przewidziana podwyżka w oświacie dla pracowników obsługi i nie przewidziana jest również podwyżka w OPS -ie.Dlatego też wnioskuje o to,żeby nie było podwyżki w ZGKiM.Jeżeli chodzi o podwyżki ,które zostały przyznane dla pracowników w urzędzie, to otrzymały je te osoby ,które odchodzą na emeryturę oraz pracownicy ,którzy byli depresjonowani przez szereg lat swoimi gażami.Ci pracownicy zostali zrekompensjonowani. Pracownicy fizyczni nie mają podwyżek w urzędzie.Skoro nie dajemy podwyżek dla obsługi w oświacie,w OPS-ie , to nie dajmy podwyżek nigdzie,dlatego jestem za wnioskiem Komisji Rolnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza.
Burmistrz zabrał głos:"Jeśli taka będzie kolejność głosowania ,to proszę Wysoką Radę o odrzucenie mojego projektu."
Następnie Przewodnicząca poddała projekt Burmistrza pod głosowanie :
W wyniku głosowania : 1 radny "za", 10 radnych "przeciw" 2 radnych "wstrzymało się od głosu"
Przewodnicząca stwierdziła,że projekt został odrzucony.
Wniosek Komisji Rewizyjnej - baza 700 zł i wartość punktu w ZGKiM - 4,50 zł
OPS - 600 zł , 4,50
pozostałe propozycje tak jak w projekcie.
W wyniku głosowania : 4 radnych głosowało "za",5 radnych "przeciw" ,4 "wstrzymało się od głosu"
Przewodnicząca stwierdziła,że wniosek został odrzucony.
Przewodnicząca poddała wniosek Komisji Rolnej pod głosowanie.

- baza 700 zł i wartość punktu w ZGKiM - 2,25 zł
OPS - 600 zł pkt - 4,50
pozostałe propozycje tak jak w projekcie.
W wyniku głosowania " 9 radnych "za" ,1 "przeciw" ,4 "wstrzymało się od głosu":
Przewodnicząca stwierdziła,że Rada przyjęła wniosek Komisji Rolnej.
Przewodnicząca odczytytała projekt uchwały uwzględniając wniosek Komisji Rolnej Następnie poddała pod głosowanie Rady.
W wyniku głosowania :
9 radnych "za",1 radny "przeciw",4 radnych "wstrzymało się od głosu"
Przewodnicząca poinformowała,że uchwała została podjeta.

Uchwała Nr 57/XV/07 rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Przewodnicząca odczytała projekt w/w uchwały.
Działka oznaczona numerem 30/10 jest własnością Gminy Stawiski. Obecnie jest ona zabudowana budynkiem mieszkalnym należącym do Pani Ewy Renke córki Reginy i Henryka Kotowskich i jest w posiadaniu jej rodziny. Z dokumentacji udostępnionej w Wydziale Geodezji ,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kolnie wynika, iż państwo Kotowscy z przyczyn trudnych obecnie do ustalenia wybudowali budynek mieszkalny na działce obecnie oznaczonej numerem geodezyjnym 30/10 zamiast na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 30/4 stanowiącej ich własność. Aby uregulować istniejący stan prawny, Pani Ewa Reinke zwróciła się z prośbą o zamianę przedmiotowych działek. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zamiana taka jest możliwa.
Zamiana przedmiotowych działek pozwoliłaby na uregulowanie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a faktycznym.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.
W wyniku głosowania : 13 radnych "za"
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 58/ XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działek nr 30/11 i 30/13 położonych w miejscowości Poryte)

Burmistrz poinformował, że działki te są budowlane położone w miejscowości Poryte.
Z uwagi na to ,iż nie są one niezbędne do realizacji zadań własnych gminy, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania : 13 radnych "za" - jednogłośnie.
Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została podjęta.

Uchwałą Nr 59/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski (położonych w miejscowości Poryte) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 30/12 - "Agronomówka" w Porytem).

Działka oznaczona nr 30/12 o pow.0,1570 ha położona w Porytem jest zabudowana budynkiem mieszkalnym /agronomówka/ oraz budynkiem gospodarczym.W budynku mieszkalnym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Najemcy lokali mieszkalnych wyrażają chęć ich nabycia.
Sprzedaż lokali następuje łącznie z udziałem w działce proporcjonalnie do udziałów przypadających na każdy lokal.

Radny p.Z.Obrycki zapytał czy jest sporządzona wycena na w/w nieruchomość. Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z procedurą najpierw należy uzyskać zgodę Rady a następnie dokonać wyceny nieruchomości.
Radny przypomniał, że Rada poprzedniej kadencji wniosła w budynek duży nakład środków finansowych w trakcie remontu. Zdaniem radnego do budżetu gminy powinno wrócić choć część środków finansowych.
Burmistrz odpowiedział : cyt. ; "Rada wniosła wkład ,bo jest właścicielem tego budynku.
Jesteśmy właścicielami i mamy obowiązek również inwestować w te mieszkania.
Jeśli chodzi o wycenę - zostanie sporządzona wg wartości kosztorysowych ,które wynikają z tabel ,rzeczoznawca nie uwzględni takich wydatków, ile gmina tam włożyła w remont."
Na co radny p.Z.Obrycki odpowiedział, że jak wycena będzie niska, nie ma przymusu tego zbywać.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania :
12 radnych "za" ,0 "przeciw", 1 osoba "wstrzymała się od głosu"

Uchwałą Nr 60/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zwróciła się z apelem, aby środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości w Porytem zostały przeznaczone w budżecie na wydatki związane z potrzebami mieszkańców wsi - Poryte.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 49/4 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).

Burmistrz złożył wniosek w sprawie wyłączenia radnego p.Bolesława Maliszewskiego z głosowania nad uchwałą, gdyż to dotyczy jego stosunku prawnego, ponieważ ta działka leży na granicy gminy i jego posesji.
Jest to działka o pow. 0,0604 ha ,która została wydzielona w trakcie podziału nieruchomości - działki zabudowanej budynkiem szkoły we wsi Jurzec Szlachecki. Na przedmiotowej działce znajduje się obecnie szambo przydomowe, które jak twierdzi Pan B.Maliszewski, zostało wybudowane ponad 30 lat temu. Sprzedaż działki na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości pozwoliłaby na uregulowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a prawnym.
Stąd mój apel, żeby zbyć to w drodze bezprzetargowej gdyż p.B.Maliszewski nabył to po ojcu w dobrej wierze.
W związku z powyższym Przewodnicząca zwróciła się do Rady z pytaniem : Kto jest za tym, aby wykluczyć p.B.Maliszewskiego z głosowania w sprawie przyjęcia w/w uchwały.
W wyniku głosowania : 8 radnych "za" , 0 "przeciw" , 1 radny "wstrzymał się od głosowania " 5 radnych nie wzięło udział w głosowaniu

Przewodnicząca przedstawiła projekt w/w uchwały i poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania : 12 radnych "za", 1 "przeciw"
Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwałą Nr 61/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski (dotyczy działki nr 20 - położonej we wsi Jurzec Szlachecki).

Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy wsi Jurzec Szlachecki wyrazili zgodę na sprzedaż w/w działki w 2004 r. w drodze przetargu - jeszcze przed realizacją inwestycji drogowej. Później nastąpiło zawirowanie, bo radny poprzedniej kadencji i sołtys zaproponowali, aby ta działka nie została sprzedana w drodze bezprzetargowej tylko, aby zbyć tę działkę w drodze przetargu nieograniczonego , dlatego została wówczas wycofana. Później zaczęły się problemy natury prawnej w gminie, że nie wystarczy zapis w formie protokołu tylko w formie uchwały. Procedura została spełniona, jest zgoda mieszkańców na tą sprzedaż , jest protokół z sesji podczas ,której radny p.B.Maliszewski i sołtys p.Bagiński wnioskują o sprzedaż tej działki w drodze przetargu nieograniczonego.
Radny p.B.Maliszewski wyjaśnił, że z każdej strony tej działki jest droga i każdy ma prawo możliwość podejścia do przetargu. Następnie zwrócił się do Rady o przyjęcie tej uchwały.
Przewodnicząca powiedziała, że jest to działka oznaczona nr geodezyjnym 20 o pow. 0,3500 ha ,która to w rejestrze gruntów określona jest jako użytki kopalne - tzw. Glinki.
Sołtys wsi - p.R.Bagiński zabrał głos ,powiedział cyt.:"Burmistrz szykuje sprzedać boisko szkolne,jest odgrodzone już płotem, a gdzie hasło : boisko w każdej wsi? Czy dzisiejsza Rada musi to sprzedawać? Uważam, że boisko powinno zostać dalej."
Na co Przewodnicząca odpowiedziała sołtysowi, że projekt w/w uchwały nie dotyczy sprzedaży boiska.
Burmistrz zwrócił się z pytaniem do sołtysa cyt. ; "Na jakiej podstawie twierdzi, że burmistrz chce sprzedać boisko szkolne?"
Na to sołtys odpowiedział :" Do tego się dąży. Ogrodzone już jest."
Burmistrz cyt. : " Nie było zgody wsi, nie ma zgody mieszkańców. Pan Bagiński wówczas organizował spotkanie sołeckie."
p.R.Bagiński:"Ja nie organizowałem żadnego spotkania w sprawie sprzedaży, Pan uzgadniał to z Kurkowskim i z Targońską"
Burmistrz poprosił o dosłowne zaprotokołowanie w/w wymiany zdań.
Przewodnicząca podkreśliła, że dyskusja jest nie na temat, gdyż Rada dyskutuje na temat sprzedaży "Glinek" we wsi Jurzec Szlachecki. Jeżeli sołtys chce wziąć udział w dyskusji, to można przenieść tą rozmowę w pkt. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem : Kto jest za podjęciem w/w uchwały ?
W wyniku głosowania :
8 radnych "za", 0 "przeciw" , 4 "wstrzymało się od głosowania",1 radny nie brał udziału w głosowaniu
Przewodnicząca oznajmiła, że uchwałą została podjęta.

Uchwałą Nr 62/XV/07 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Zapytania i wolne wnioski.

Radny p.Z.Obrycki wnioskował do Burmistrza o wystosowanie:
-pisma do Komendy Powiatowej Policji w sprawie przeprowadzanego remontu drogi 61
-pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o budowę obwodnicy 5 września br. odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawione stanowisko w tej sprawie. Dodał, iż chciałby, aby było to jednolite stanowisko.
Radny p.Z.Obrycki zaznaczył, że mieszkańcom Stawisk chodzi głównie o budowę obwodnicy.
Radny p.Z.Obrycki wnioskował o przywiezienie 4 wywrotek żwiru na drogę "Dzialiki".
Przewodnicząca przekazała, że z Policji wpłynęły informacje na temat kandydatów na ławników.
˘ Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie - podjęcia uchwał o charakterze obowiązkowym wynikającym z Ustawy o pomocy społecznej - do 30 września 2007 r.
˘ Pismo od Wojewody Podlaskiego - w ramach nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego Wojewoda zwraca uwagę na obowiązki wynikające z art.37 a z ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z przytoczonym przepisem Przewodniczący Rady każdorazowo zobowiązany jest zawiadamiać sołtysa na sesję rady na takich samych zasadach jak radnych - przewodniczącego organu wykonawczego

Przewodnicząca Rady poruszyła temat dot. analizy projektu statutu gminy najbliższe wspólne posiedzenie odbędzie się w pierwszym tygodniu września.

Ad. 15 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca zamknęła obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.Protokołowała
M. Mroczkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 paź 2007 11:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2958 razy