BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 sierpnia 2007 roku
w sprawie:

XIV  Sesja   Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 13 sierpnia  2007 r. w Sali  Konferencyjnej   w Stawiskach, trwała od godz. do godz.17 10

 

W sesji udział wzięli :

Radni obecni wg załączonej listy  obecności.

 

Ad.1      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad


I.p. Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej – otworzyła XIV  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

II. Stwierdzenie qworum.

Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła qworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca zapoznała radnych z proponowanym porządkiem obrad :

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie   planowanych  środków  na lata  2008 – 2010  na realizację  programów  operacyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  wysokości  i zasad  wypłacania  diet  radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.
  5. Zapytania  i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

        Przewodnicząca  zwróciła się z zapytaniem  do  radnych czy zgłaszają uwagi do   przedstawionego porządku obrad.

Radny p.J.Bielawski    zapytał  dlaczego w porządku  obrad   został umieszczony  projekt  uchwały w sprawie   ustalenia  wysokości  i zasad  wypłacania  diet dla radnych   Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przewodnicząca  odpowiedziała, że zostało to uzgodnione wcześniej  z radnymi ,aby  projekt został przedstawiony na Sesji Nadzwyczajnej.

    Radny p.J.Bielawski  złożył wniosek  formalny o wycofanie z porządku obrad   punktu 4.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  wysokości  i zasad  wypłacania  diet  radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

Burmistrz zwrócił się z zapytaniem   do Przewodniczącej : Kto wnioskował o zwołanie sesji?

Przewodnicząca  Rady  odpowiedziała, że p. Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza.

Na co Burmistrz wyraził ,że  zmiany w porządku obrad można dokonać  za zgodą wnioskodawcy.

 Burmistrz  podkreślił, iż  rozmowa  była  na ten temat i kilku radnych   wnioskowało, aby  projekt ten przedstawić na  Sesji Nadzwyczajnej.

Burmistrz  stwierdził, iż wyraża zgodę  na  wycofanie z porządku  obrad sesji w/w projekt.

Na co radny p.J.Bielawski odpowiedział, że nie przypomina sobie  rozmowy na ten temat.

Głos zabrał radny Z.Obrycki ,który stwierdził, iż  rozmowa   taka  miała miejsce i   nadal jest niezbędna, aby  każdy  radny mógł  wyrazić  swoją opinię na ten temat.

Przewodnicząca   zaproponowała, aby  porozmawiać na  ten temat przy   konstruowaniu   budżetu na przyszły rok.

Przewodnicząca  Rady poddała wniosek  radnego p.J.Bielawskiego  o  wycofanie  z  porządku obrad sesji.

W wyniku głosowania  :

11 radnych głosowało „za”  wycofaniem z porządku obrad  pkt 4

0 „przeciw”

2 radnych „ wstrzymało się od głosu”

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie  wniosek  po  zmianach.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

 

Ad. 2 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.


Do Rady nie wpłynęły  zapytania i interpelacje.

 

Ad. 3.Podjęcie uchwały  w sprawie   planowanych  środków  na lata  2008 – 2010

 na realizację  programów  operacyjnych.


Burmistrz  stwierdził, iż  większość gmin przyjmuje uchwały, gdyż właśnie one będą wyznacznikiem  dla  Urzędu Marszałkowskiego  na lata 2008 – 2010  o jakie środki finansowe  gminy   będą się starały. Termin jest  bardzo  krótki  gdyż do 15 sierpnia br  gmina ma dostarczyć uchwałę  do  Urzędu Marszałkowskiego, dlatego   wystąpił  taki pośpiech w podjęciu  tejże uchwały.

Następnie przedstawił   załącznik do powyższej uchwały i poinformował ,że tworzony był na podstawie   Wieloletniego Programu  Inwestycyjnego,który  funkcjonuje przy  budżecie gminy  Stawiski na 2007 r. 

W Planie Inwestycyjnym   zmieniono :

- Modernizację  hydroforni Sokoły  na lata 2009 – 2010 

- Przebudowa   dróg na terenie  gminy „ Bezpieczna droga  do szkoły” 2008 – 2009

W 2008 roku  będą ogłaszane terminy składania wniosków  na  infrastrukturę techniczną.

 

Gmina Stawiski złoży wniosek  na  przebudowę : ulic Pocztowa Reymonta, Witosa, Projektowana. Praktycznie potrzebne jest tylko pozwolenie na budowę.

Radny Z.Obrycki zwrócił się  zapytaniem :  Ile trwa procedura   oczekiwania na pozwolenie na budowę? Czy w związku z tym gmina ponosi  koszty z tym związane ?

Radny p.J.Bielawski odpowiedział, że procedura przewiduje  50 dni, a powyżej 50 dni   Starostwo Powiatowe płaci kary. Gmina  jest zwolniona z  kosztów z tym związanych.

Burmistrz  poinformował cyt. : „ W 2008 roku  ruszy  budowa kompleksu  rekreacyjno – sportowego – gmina ma  przyrzeczone 1.000.000 zł z  finansów totalizatora sportowego z Ministerstwa Sportu. To  oczywiście jest za mało, ale to nie  eliminuje tej inwestycji jeśli chodzi o składanie wniosku do  środków strukturalnych. Jeżeli Unia Europejska   nie pomoże gminie Stawiski ruszyć z budową kompleksu to gminie  samej będzie trudno z tym  milionem  rzucać się na tę inwestycje”.

Burmistrz pokreślił, że   budowa kompleksu  i  budowa dróg bezpieczna droga do szkoły   rozbite na dwa etapy 2008 – 2009.natomiast przebudowa ulic na terenie miasta – 4 ulice o łącznej długości  1.300 m   - 85 %  można pozyskać.

Radny p.M.Sobociński zwrócił się z pytaniem  w kwestii przebudowa dróg gminnych – bezpieczna droga do szkoły  -   jakie  zostaną  złożone wnioski ?

Burmistrz odpowiedział, że    bezpieczna droga do szkoły,to tam gdzie jeździ autobus szkolny.

- droga Rostki – Lisy

- droga Lisy Żelazki – Mieszołki -  Sokoły

- droga – ul.Strażacka  i ul.Spokojna w Porytem

 

- drogi  ,które są  ciągami autobusu szkolnego  w perspektywie przyszłych lat   2010 – 2011 Michny – Tafiły – Dzięgiele.

Łączna długość od 15 do 18  km  dróg.

Gdzie damy radę to złożymy  wnioski w 2008 roku i dlatego zostało to podzielone na etapy. Jeżeli uda się  przygotować   to pierwszym etapem będzie  budowa drogi  3 km  w 2008 roku.

Radny  p.M.Sobociński  wnioskował o  budowę drogi na Budy Poryckie.

Burmistrz  odpowiedział, że  gmina  jest w  trakcie uzgadniania decyzji  o lokalizacji  drogi. 

Przewodnicząca wnioskowała o  realizację zadania  – bezpieczna droga do  szkoły – gdyż autobusy jeżdżą  po  słabych  drogach.

Zdaniem radnego  p.Michała  Szulca – należy ustalił priorytet w wykonywaniu zamierzonych inwestycji  należy  modernizować hydrofornie  a nie drogi.

Modernizacja nie załatwia  sprawy  wodociągu w gminie. Jest  jeszcze wieś Budziski w gminie, kolonie Dzierzbi. Gmina Stawiski  nie zakończyła wodociągowania. W 99 %  jest  zaspokojenie  problemu  wodociągowania, natomiast drogi są  tematem drażliwym.

Radny Urban czy nie można wybudować zbiorczej studni  głębinowej na koloni.

Radny p.J.Bielawski  - Zadania – Przebudowa dróg gminnych i  bezpieczna droga do szkoły w programie 2007 – 2013 ma bardzo małe  możliwości realizacji. Zadania gdzie będą  zebrane  dwie czy  trzy inwestycje  z tych informacji, które są  z posiedzenia Sejmiku Województwa. Na  realizację dróg gminnych będzie  mało środków finansowych. Regionalny  Program  Operacyjny   mówi o  budowie, przebudowie, remoncie  sieci  drogowych  o znaczeniu ponad lokalnym i regionalnym. Istota tej funkcji pomiędzy ośrodkami wzrostu. Ośrodki wzrostu należy rozumieć ośrodki miejskie i wiejskie. W ramach  tego działania będzie możliwa  budowa i przebudowa dróg gminnych  jako element projektów wspólnych modernizacji  ciągów komunikacyjnych realizowanych przez samorządy. Drogi  gminne  połączenia z siecią ponad lokalną. Droga łącząca z drogą  gminną nie  zmieści  się w  tym programie.

Burmistrz  ustosunkował się  do wypowiedzi radnego,że w gminie Stawiski nie ma  takich dróg, jeżeli są  to łączą się    z drogami powiatowymi ,wojewódzkimi lub z krajowymi.

Radny p.J.Bielawski zwrócił się z prośba, aby projekty dróg były przemyślane, z doświadczenia wiemy ,że  wniosek był składany  w Powiecie,który zyskał   bardzo  mało  ilość punktów. Zdaniem radnego wniosek taki będzie miał  niską  punktację i  gmina Stawiski  nie otrzyma  dofinansowania. Wniosek nie ma racji bytu i nie będzie miał.

Jeżeli chodzi o pozostałe  zadania  inwestycyjne     prawidłowo  wskazane. Jeżeli chodzi o modernizację  hydroforni  Sokoły  uważam, że powinno być to  wpisane : Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej  na lata 2008 – 2009.

Dodatkowo radny powodził się swoją wiedzą, że na posiedzeniu  Sejmiku Marszałek Województwa Podlaskiego poinformował, iż   województwo  podlaskie otrzymało  666 mln euro. W zakresie transportu drogowego zostanie zrealizowane   16  projektów  to  według  radnego  projekt na 1 powiat.

Proponowałbym, aby  wyznaczyć konkretne drogi we wniosku, a nie  zapis  przebudowa dróg gminnych.

Burmistrz odpowiedział radnemu, iż w poprzedniej kadencji był składany wniosek – przebudowa dróg na terenie miasta Stawiski nie wyszczególniając dróg  i  wniosek został zakwalifikowany pozytywnie znalazł się na 43  miejscu.

Burmistrz  w swojej wypowiedzi ustosunkował się do  modernizacji  hydroforni  w Sokołach, wyraził obawy  jeżeli    rozpocznie się  budowa  kompleksu  rekreacyjno – sportowego  i  w   2009 roku  rada będzie musiała  zakończyć te inwestycje  to  czy   budżet gminy  da  radę   dźwigać  inną  inwestycję milionową, zakładając ,że bezpieczna droga do szkoły  będzie również realizowana.  jeżeli w 2009 roku  budowa kompleksu  ruszy i  rada będzie musiała zakończyć te inwestycje czy damy radę dźwigać  inną  inwestycje, zakładając, że  bezpieczna droga do szkoły  będzie również  realizowana jako  inwestycja.

Dlatego też   inwestycje  te zostały  przełożone na   następny  rok aby     w danym roku  nie nakładały  się  na  siebie. W tej  chwili  w 2008 roku  mamy  wpisane  3 inwestycje : drogi na terenie gminy, drogi w mieście  i  budowa kompleksu rekreacyjno -  sportowego, w 2009 roku   jest wpisane  drogi na terenie gminy  i budowa kompleksu rekreacyjno -  sportowego.

Radny p.J.Bielawski zauważył, że  modernizacja hydroforni wiąże się z działaniami  remontu hydroforni  i przepompowni.

Na co Burmistrz odpowiedział, że tam są   zbiorniki wyrównawcze.

Radny p.J.Bielawski wnioskował, że należy wpisać  nazwę działania : Uporządkowanie    gospodarki  wodno- ściekowej.

Przewodnicząca Rady  przypomniała, iż  z programu „Bezpieczna  droga do szkoły „ zostały ułożone chodniki do szkoły w Porytem.

Burmistrz podkreślił, że Zarząd  Wojewódzki  przydziela dofinansowanie i  gminy    będą   zabiegały o środki  unijne.

Wniosek radnego p.J.Bielawski o przeniesienie – Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej   na rok 2009.

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie:

W wyniku głosowania :

9 radnych „za”

0 „przeciw”

5 radnych „wstrzymała się” od głosu

 

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek radnego  został przyjęty przez Radę.

Następnie  zapoznała  radnych z treścią  projektu uchwały w sprawie   planowanych  środków  na lata  2008 – 2010  na realizację  programów  operacyjnych.

 

 

Załącznik  do uchwały  po zmianach przedstawia się  następująco :

 

ROK

Lp.

Program współfinansujący projekt

Fundusz współfinansujący projekt (EFS/EFRR)

Nazwa projektu

koszt zadania (w PLN)

klasyfikacja budżetowa

Nazwa programu

Priorytet

Ogółem

środki UE

środki własne

dział

rozdział

paragraf

2008

1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2007 - 2013

II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa dróg gminnych „Bezpieczna droga do szkoły” – I etap

2.750.000

2.337.500

412.500

600

60016

6050

2.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 na lata 2007 - 2013

VI

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego

3.320.000

2.822.000

498.000

801

80101

6050

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2007 - 2013

II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (Pocztowa, Reymonta, Nowoprojektowana i Witosa)

1.689.549

1.436.117

253.432

600

60016

6050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2007 - 2013

II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa dróg gminnych „Bezpieczna droga do szkoły” – II  etap

2.750.000

2.337.500

412.500

600

60016

6050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 na lata 2007 - 2013

VI

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego

3.487.000

2.963.950

523.050

801

80101

6050

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2007 - 2013

V

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uporządkowanie gospodarki

 wodno – ściekowej

750.000

637.500

112.500

010

01010

6050

2010

1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

na lata 2007 - 2013

V

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich

1.288.462

1.095.193

193.269

010

01010

6050

 

Ad. 5 Zapytania  i wolne wnioski.


W związku z tym, iż radni   wycofali z porządku obrad sesji   punkt 4.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  wysokości  i zasad  wypłacania  diet  radnym Rady Miejskiej w Stawiskach, Burmistrz  poinformował ,iż  porządek obrad  następnej  sesji  zwyczajnej 23 sierpnia br. przewidywał będzie  przyjęcie    w/w   projektu uchwały.

Przewodnicząca  poinformowała, że Burmistrz przebywał na urlopie  do 10 sierpnia br.

Przewodnicząca zwróciła się do  przewodniczących poszczególnych komisji, aby   odbyły się posiedzenia    związane z analizą   nowego projektu statutu Gminy.

Przewodnicząca poinformowała, że  do Rady  wpłynęły następujące pisma :

- Gminny Ośrodek Kultury  w Stawiskach  zaprasza na Piknik nad Zalewem, który odbędzie  się  19 sierpnia  2007 r.  początek imprezy  - godz.14 00,

 - Gminny  Ośrodek Kultury  w Stawiskach - pismo w sprawie wsparcia finansowego   organizowanej imprezy,

- Zaproszenie na  Ogólnopolską Pielgrzymkę  Samorządowców, która odbędzie się  26 sierpnia  2007 r.  w Święto  Matki Bożej Częstochowskiej  na Jasnej Górze,

- Burmistrz poinformował, że  Urząd Miejski  organizuje wyjazd w dniach 1 – 2 września   na Ogólnopolskie Dożynki  w Częstochowie, zapisy  dokonywane są  w sekretariacie  urzędu

Następnie  poinformował, że 19  sierpnia br.  odbędą  się  uroczyste   obchody 60 rocznicy powstania jednostki OSP Dzierzbia i nadania sztandaru.

Radny p.J.Bielawski zwrócił się z prośbą  do Przewodniczącej Rady w kwestii   zwołania  wspólnego posiedzenia komisji   dot. analizy projektu  Statutu Gminy Stawiski.

Radny Z.Obrycki wnioskował  przekazał kilka uwag  dot. remontu ul. Furmańskiej i  ul. Ogrodowej:

- za małe przepusty na ulicy, przepust  jest 500  musi  być  większy

Burmistrz na to odpowiedział, że wykonawca nie miał obowiązku  regulowania  wody  i odpływu, czyszczenia rowu itd. To jest zupełnie nowe zadanie.

Na co radny zaproponował, żeby   Rada dokonała zmian  i  niech  ktoś by się tym zajął ile to będzie kosztowało to trzeba zrobić przepusty.

Radny  Z.Obrycki wnioskował aby na ul.Ogrodowej  położyć warstwę ścieralną lub  nitkę  asfaltu.

Burmistrz odpowiedział, że o  takich  zmianach  w Radzie nie było nic mówione.  

Dodal,że wykonawca dał rok gwaranci na daną pracę. W przypadku  wymyć  destruktu  na ulicy, to co  woda  zbierze – wykonawca  na pewno uzupełni.

Radny p.A.Kiciński wnioskował do Burmistrza  aby  wystosować pismo  do GDDKiM w sprawie  oczyszczenia kratek  na  tej ulicy i przepłukania kanałów. Informowałem o tym, iż  niezbędne  przy  tym remoncie są  kratki, trzeba było wystąpić do Powiatu środki finansowe na ten cel.

Radny p.Z.Obrycki   zwrócił uwagę, że  przy ul. Zjazd prowadzony jest remont  drogi, wnioskował więc  do Burmistrza, aby wystąpić do wykonawcy o przyśpieszenie robót na drodze. Z obserwacji radnego wynika, że prace  posuwają się  w  bardzo  powolnym  tempie  a tam  mieszkają  ludzie. Burmistrz  odpowiedział, że  wykonawca ma ustalony  termin  odbioru robót.

 

Ad.6 Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  zamknęła obrady XIV Sesji   Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                           Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 12:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1981 razy