BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 lipca 2007 roku
w sprawie:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się  20 lipca 2007 r.  w Sali  Konferencyjnej   Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Trwała od godziny  11 15 do godziny  13 25.

W sesji udział wzięli  :

Radni wg załączonej   listy   obecności.

Sołtysi wg załączonej listy obecności.

Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku  obrad.

Pani Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach   otworzyła XIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach .

Stwierdzenie  qworum.

Na podstawie listy obecności  radnych(załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła  qworum  władne  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Następnie  Przewodnicząca  zapoznała  radnych z proponowany  porządek obrad.

 

Proponowany porządek  obrad:

 

 1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu   Nr XII/07  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia   26  czerwca   2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy na   2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia  międzygminnego  z Miastem Łomża w sprawie  stworzenia  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i wartości  jednego punktu  w tabeli  wynagrodzeń  pracowników  zatrudnionych  w jednostkach  organizacyjnych  gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  Zespołu  do przedstawienia opinii  o zgłoszonych  kandydatach  na ławników sądowych
 9. Zapytania  i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycję  do porządku obrad?

            Burmistrz  zgłosił wniosek  do porządku  obrad  w sprawie  wycofania punktu  7 Podjęcie  uchwały   w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i wartości  jednego  punktu  w tabeli wynagrodzeń  pracowników  zatrudnionych  w jednostkach  organizacyjnych  gminy.

Burmistrz uzasadnił swoją decyzję tym, iż uchwała   zostanie  szczegółowo  przygotowana  i  zostanie dokonana analiza   poszczególnych  stanowisk  pracy w   jednostkach   organizacyjnych. Pisma do kierowników jednostek zostały   skierowane celem   dostarczenia   wykazów stanowisk   pracowników  co wpłynie   na dokonanie  szczegółowej analizy   bazy  i wartości   jednego  punktu w tabeli   wynagrodzeń pracowników. Projekt  w/w uchwały zostanie przygotowany   na najbliższe posiedzenie  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Wobec powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie   wniosek Burmistrza.

Kto jest  za wycofaniem  pkt.7 z porządku obrad?

W wyniku głosowania :

12 radnych  „za” przyjęciem  porządku obrad, 0 „przeciw”,1 radny „wstrzymał się od głosu”

Następnie  Przewodnicząca    poddała pod głosowanie   porządek obrad po zmianach.

Porządek  został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

 

Porządek przedstawia się następująco :

 1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu   Nr XII/07  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia   26  czerwca   2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy na   2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia  międzygminnego  z Miastem Łomża w sprawie  stworzenia  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  Zespołu  do przedstawienia opinii  o zgłoszonych  kandydatach  na ławników sądowych
 8. Zapytania  i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 2.Przyjęcie protokołu   Nr XII/07  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia   26  czerwca   2007 r.

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.

W wyniku głosowania :

 12 radnych głosowało ‘”za” przyjęciem protokołu,0 „przeciw”,1 radny „wstrzymał się „ od głosu”

Protokół z Nr XII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia  26 czerwca 2007 r. został przyjęty.

 

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji ani zapytań.

 

Ad. 4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Burmistrz  przedstawił  podjęte  Zarządzenia :

 • Zarządzenie  z dnia  29 maja 2007 r.  w sprawie  powołania  komisji  do przeprowadzenia  postępowania   o udzielenie   zamówienia  na roboty  budowlane  przeprowadzane  w roku 2007(dot. robót  na ulicy Furmańskiej i Ogrodowej),
 • Zarządzenie z dnia  31 maja  2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok (W przypadku wątpliwości radni  mogą  zapytać p. Skarbnik  Gminy, która złoży wyjaśnienia),
 • Zarządzenie z dnia   21 czerwca 2007 r.  w sprawie  organizacji systemu  wykrywania  i alarmowania  w gminie Stawiski (dot. działań  w ramach  Obrony  Cywilnej),
 • Zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie  organizacji   systemu  wczesnego  ostrzegania  w gminie Stawiski (dot.  działań w ramach Obrony Cywilnej),
 • Zarządzenie z dnia 22 czerwca 2007 r.  w sprawie  powołania  Komisji  o awans  zawodowy  na stopień   nauczyciela mianowanego,
 • Zarządzenie   z dnia 29   czerwca 2007 r.   w sprawie  zakładowego  planu   kont  dla budżetu  jednostki  gminy  i jednostki  budżetowej  Urzędu Miejskiego  w Stawiskach oraz  metod  wyceny  aktywów  i pasywów  (zalecenia pokontrolne RIO),
 • Zarządzenie  z dnia  29 czerwca 2007 r. w sprawie   wprowadzenia  zasad polityki  rachunkowości  (zalecenia pokontrolne RIO),
 • Zarządzenie  z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie   instrukcji  obiegu, kontroli i archiwizowania  dokumentów  finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (zalecenia pokontrolne RIO),
 • Zarządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r.  w sprawie  zmian w budżecie gminy   na  2007 rok(W przypadku  wątpliwości  czy pytań   wyjaśnienia złoży  Pani Skarbnik Gminy),

Burmistrz  przedstawił   podjęte uchwały  :

 • Uchwała Nr  IX/35/07   z  dnia 8 maja 2007 r.  w sprawie  zaciągnięcia kredytu  długoterminowego   w wysokości 700.00 zł.,
 • Uchwała Nr   IX/36/07   z dnia  8 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy   na 2007 rok  przesłano  do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży,
 • Uchwała Nr IX/37/07 z dnia  29 maja 2007 r.  w sprawie  zaciągnięcia kredytu  długoterminowego  w wysokości   200.000 zł,
 • Uchwała Nr IX/38/07 z dnia  29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (przesłano do RIO O/Łomża),
 • Uchwała Nr  XI/39/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  statutu gminy  Stawiski(zmiana  dotyczyła aktualizacji  wykazu jednostek  organizacyjnych  Gminy Stawiski)zalecenia pokontrolne RIO, Uchwała została przesłana do Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • Uchwała Nr XI/40/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia uprawnień  Przewodniczącego Rady Miejskiej   jako pracodawcy   dla Burmistrza Stawisk (zalecenia pokontrolne RIO) uchwała została  przesłana  do PUW. Przewodnicząca rady  zgodnie z tą uchwałą   wykonuje swoje  obowiązki   pracodawcy wobec Burmistrza Stawisk,
 • Uchwała Nr  XI/41/07  z dnia 11 czerwca 2007 r.   w sprawie zwrotu kosztów  podróży służbowych   radnych Gminy.(zalecenia pokontrolne RIO) uchwała została przekazana do PUW. Radni mogą być delegowani   służbowo  zgodnie  z zasadami  określonymi   w uchwale).
 • Uchwała Nr XI/42/07 z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie  przyjęcia Gminnego programu   Pomocy społecznej   na lata  2007 – 2009 zalecenia pokontrolne) uchwała została przekazana do PUW,
 • Uchwała nr XI/43/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Stawiski  (Tam gdzie to możliwe zlecono  wykonanie operatów szacunkowych i rozpoczęto prace    przewidziane prawem  przygotowawcze do zbycia  mienia),
 • Uchwała nr XI/44/07 z dnia   11 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie nieruchomości   stanowiących własność gminy Stawiski w drodze przetargu (dot. gabinetu  ginekologicznego w budynku Ośrodka Zdrowia),
 • Uchwala  Nr  XI/45/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie lokali   użytkowych  w drodze bezprzetargowej   stanowiące własność  gminy Stawiski  na rzecz ich najemców (dot. lokali   w Ośrodku Zdrowia. Podjęte uchwały   zostały   czynności   jak w przypadku   innych uchwał   dot. zbywania nieruchomości),
 • Uchwała nr XI/46/07 z dnia  11 czerwca 2007 r.  w sprawie  wyrażenia zgody    na udzielenie   bonifikat  od opłat  z tytułu  przekształcenia   prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności   nieruchomości(Wysłane zostały  pisma do użytkowników  wieczystych – informacja  o możliwości  zmiany  użytkowania wieczystego  w prawo własności  z zastosowaniem   określonej w uchwale  bonifikaty),
 • Uchwała Nr XI/47/07 z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok (Uchwała została wysłana do RIO celem zaopiniowania),
 • Uchwała Nr XI/48/07 z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy   Stawiski(uchwała została  przesłana   jak inne do PUW)pan J.Kossewski objął nowe stanowisko pracy – inspektora ds. promocji gminy i kontroli wewnętrznej
 • Uchwała Nr  XII/49/07 z dnia   26czerwca 2007 r.  w sprawie zabezpieczenia     w formie welsla  „in blanco „(W razie wątpliwości  p.Skarbnik  udzieli wyjaśnień).

 

Sprawy bieżące :

 1.  W omawianym  okresie   rozstrzygnięto  przetarg   na kredyt – wygrał Bank Ochrony Środowiska  w Łomży.
 2. Rozstrzygnięto   przetarg na  wykonanie  podbudowy   na ul.Furmańskiej   i Ogrodowej.
 3. Trwają  prace  mające  na celu  ogłoszenie  przetargu  na   remont  - modernizację  oświetlenia ulicznego  w Gminie Stawiski -  w chwili obecnej czekamy  na   ustalenia warunków  przeprowadzenia  remontu  od Zakładu  Energetycznego.
 4. Przekosztorysowano koszty  wykonania   nawierzchni   na ul. Utrata .Wartość  kosztorysowa  wykonania nawierzchni   118.201,14 zł. W chwili obecnej  niemożliwe    jest więc ogłoszenie  przetargu  na wykonanie tej ulicy. Jedna z komisji  Rady zgłosiła   wniosek alternatywnych zmian  w budżecie, w których  znajduje się brakująca kwota i możliwe byłoby wykonanie tej ulicy.
 5. Czynności związane  z ustaleniem pasa ruchu  zjazdowego  do wsi Zabiele zostały   przyblokowane  przez trudności   w Generalnej Dyrekcji Dróg   Krajowych  i Autostrad, w przypadku jakichkolwiek  decyzji mieszkańcy   GDDKiA mieszkańcy  Zabiela  i okolicznych  wsi zostaną  natychmiast powiadomieni.
 6. W związku  z planowaną budową  Hali Sportowej   Gmina Stawiski  otrzymała  z Ministerstwa   Sportu 1 mln zł  na budowę      tego obiektu. To są fundusze, których nikt nam nie odbierze  chyba ,że gmina  złoży wniosek o rezygnacji   z budowy obiektu. W chwili obecnej należy tylko przesunąć  początek   finansowania  na rok 2008 , a w 2007 roku  złożyć wniosek   do Regionalnego  Programu   Operacyjnego i  próbować pozyskać   na ten cel   dodatkowo środki strukturalne.
 7. Rozstrzygnięto  przetargi na  nieruchomości  po byłej   szkole   w Romanach   i Wysokiem  Małem  oraz nieruchomość rolną  w Zalesiu. Nieruchomości zostały zbyte   na łączną kwotę  314.110 zł.
 8. Burmistrz zwrócił się  do sołtysów z prośbą, aby sprawdzili w terenie  czy w ich miejscowościach występują  kopaliny torfu.

            W końcowej części sprawozdania poruszył  sprawę  swojego zatrzymania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura  Antykorupcyjnego w Białymstoku :

Cyt. ; „ Zostałem zatrzymany  w dniu 20 czerwca  br. pod zarzutek korupcji. Głównym oskarżycielem   jest Pan Marian  Karwowski – osoba strasznie niezadowolona  z moich rządów. Prokurator wnioskował o zatrzymanie  mnie  w areszcie  na 3 miesiące. Sąd nie  przychylił się  do wniosku  Prokuratora, stwierdził, że materiał dowodowy zebrany w sprawie  to zarzuty  spisane z protokołu  RIO. Sąd  stwierdził, że to co  RIO uważa za przekroczenie  finansowe  czy  administracyjne  nie jest  przekroczeniem  kryminalnym. Ciekawe co Prokuratura  wymyśli dalej? Media milczą  to oznacza  ,że dla mnie jest dobrze.”

Na tym  Burmistrz zakończył  sprawozdanie.

 

Ad. 5.Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy na   2007 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła  projekt zmian  w budżecie  gminy na 2007 rok wraz z objaśnieniami.

Zmiany przedstawiają się następująco :

Zwiększenie planu dochodów budżetowych 256.689 zł.

 1. dział „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększenie o 4.204 zł. z wpłat mieszkańców gminy na inwestycje wodociągowe ( plan 18.396 zł., wykonanie – 22.600 zł.);
 2. dział „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie o 188.076 zł. ze sprzedaży mienia (wykonane dochody – 29.966 zł., sprzedano mienie w przetargu  dn.09.07.07 na kwotę 314.110 zł. – Budynki po SP Romany i Wysokie Małe oraz działka w Zalesiu);
 3. dział „Administracja publiczna” – zwiększenie o 699 zł. z tytułu dochodów należnych jst za wydawanie dowodów osobistych;
 4. dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” – zwiększenie o 8.791 zł. z tytułu usług odśnieżania wykonywanych przez OSP Stawiski;
 5. dział „Różne rozliczenia” – zwiększenie o 46.354 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Do kalkulacji przyjęto dochody już wykonane (41.860,35 zł.) jak również należności wynikające z zawartych umów z PUP;
 6. dział „Oświata i wychowanie” – zwiększenie o 700 zł. z tytułu: 200 zł. – darowizna na organizację festynu, 500 zł. – za reklamowanie firmy ubezpieczeniowej na festynie;
 7. dział „Pomoc społeczna” – zwiększenie o 683 zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
 8. dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie o 7.182 zł. z tytułu: 2.582 zł. – wpłaty za energię elektryczną w pomieszczeniu Posterunku Policji, 4.600 zł.  – wpłaty mieszkańców Stawisk na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych – 16.285 zł.

 1. dział „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie o 7.400 zł. Wynika ono z pozostałości w planie po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
 2. dział „Pomoc społeczna” – zmniejszenie o 885 zł.   Wynika ono z pozostałości w planie po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
 3. dział „Kultura fizyczna i sport” – zmniejszenie o 8.000 zł. w związku z niewielkimi wydatkami w tym dziale ( § 4210 – plan 9.000 zł. wykonanie 663,31 zł., § 4300 plan 9.800 zł. wykonanie 2.290,60 zł.).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych – 272.974 zł.

 1. dział „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o 4.646 zł., z tego: 3.646 zł. na zadanie „sieć wodociągowa na terenie gminy: Barżykowo - Skroda Mała, Zalesie – Wysokie Małe – Wysokie Duże” w związku z omyłkowym ujęciem w planie kwoty dla inspektora nadzoru; 1.000 zł. – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, jako zabezpieczenie do końca roku ( plan – 3.646 zł., wykonanie na I półrocze – 2.728,21 zł.);
 2. dział „Transport i łączność” zwiększenie o 409 zł. na zadanie „Przebudowa drogi Mieczki” w związku z omyłkowym ujęciem w planie kwoty dla inspektora nadzoru;
 3. dział „Działalność usługowa” zwiększenie o 1.000 zł. na wypisy i wyrysy ( plan - 5.000 zł., wykonanie – 4.257,50 zł.);
 4. dział „Administracja publiczna” zwiększenie o 53.727 zł., z tego: 48.727 zł na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie to związane jest z przewidywaną do wypłaty odprawą emerytalną i potrzebą zabezpieczenia w planie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza oraz podwyżką płac dla osób odchodzących w bieżącym roku na emeryturę; 5.000 zł. na diety dla sołtysów ( plan – 24.000 zł., wykonanie – 18.200 zł.);
 5. dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zwiększenie o 65.000 zł. na: 5.000 zł. zakup umundurowania do OSP Jurzec i Dzierzbia, 10.000 zł. na wykonanie krat w OSP Dzierzbia ( 4.130 zł.) i instalacji wodociągowej w OSP Wysokie Małe ( 5.870 zł.), 50.000 zł. na zakup samochodu strażackiego do OSP Dzierzbia;
 6. dział „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 9.670 zł. na: 700 zł. na materiały do organizacji festynu w SP Stawiski; 4.970 zł. na zakup brakujących materiałów do remontu dachu w SP Stawiski i inspektora nadzoru, 4.000 zł. na usługę związaną z przygotowaniem pomieszczenia na pracownię komputerową w SP Poryte;
 7. dział „Pomoc społeczna” zwiększenie o 15.952 zł. na: 5.952 zł. na wypłaty za prace publicznie użyteczne, 10.000 zł. na dożywianie, jako zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o zwiększenie dotacji na ten cel;
 8. dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 122.570 zł. na: 5.000 zł. na oczyszczanie miasta (plan 10.000 zł., wykonanie 8.965,54 zł.), 16.239 zł. oświetlenie ulic, 50.211 zł. na wynagrodzenie i pochodne pracowników gospodarczych, 27.120 zł. na usługi (17.120 zł. – za odłowienie bezpański psów w związku ze zgłoszeniem pogryzienia, 2.000 zł. na opracowanie programu usuwania azbestu, 3.531 zł. projekt odbudowy wiatrołapu w budynku przy ul. Polowej 26, 1.927 zł. naprawa zagęszczarki, 2.542 zł. na utylizację eternitu z budynku komunalnego), 24.000 zł. na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sadowej.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła   projekt uchwały  ,który  został  przygotowany na wniosek  Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego   na posiedzeniu komisji  w dniu 16 lipca  2007 r.

Samochód OSP Dzierzbia  - zdjąć  z planu  i dokonać zwiększenia  na   ul.Utrata – 30.000 zł

                                                                                               na zakup materiałów -  20.000 zł

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż zwiększenie  będzie wówczas o 15.000 zł a nie jak wcześniej  o 65.000 zł.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie proponowanych zmian  w budżecie gminy.

O zabranie głosu poprosił p. M.Waszkiewicz.

Przewodnicząca udzieliła głosu Burmistrzowi.

Burmistrz  podkreślił, iż  rzadko zdarza się, aby zmiany w budżecie    były   dobre i  usatysfakcjonowany każdego. Dwie  zgłoszone  propozycje są  dobre.

Radny p. M.Sobociński zwrócił się z prośbą do Rady  o  przyjęcie zmian w budżecie    gdzie propozycja dotyczy   zakupu samochodu  dla jednostki  OSP Dzierzbia  za kwotę 50.000 zł. Radny argumentował, iż za  kupnem samochodu przemawia  fakt, iż  w chwili obecnej strażacy nie posiadają  samochodu, gdyż  ten który jednostka posiadała  uległ awarii.

Następnie  zaznaczył, iż Rada   przyjęła  porządek obrad  sesji z propozycją Burmistrza   zmian w budżecie gminy, które przewidują zakup samochodu  ,dlatego też wniosek Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego   nie  należy  przyjąć. Powołał się na art.60 Ustawy  o samorządzie gminnym  ,że Burmistrzowi przysługuje   wyłączne  prawo zgłaszania  propozycji zmian w budżecie gminy.

Po czym  zwrócił się do   Pani Przewodniczącej ,aby  głosowanie nad  projektem  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  zostało przeprowadzone   zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca  zarządziła przerwę w obradach.

Po przerwie.

        W związku ze zgłoszonymi uwagami przez radnego p.M.Sobocińskiego  Pani Przewodnicząca   Rady  zwróciła się z pytaniem do p.M.Waszkiewicza – Burmistrza:

        Czy  burmistrz akceptuje zmiany jakie wypracowała Komisja Rolna podczas  posiedzenia?

Burmistrz w swojej wypowiedzi  podkreślił ,iż za zgodą  organu  wykonawczego   wprowadza się zmiany  w budżecie. Rada z doświadczenia  wie ,że środki finansowe  były przeznaczane  na różne zadania  gdzie  aktualnie była taka potrzeba. Po to radni  analizują  projekty uchwał  pracują na komisjach, aby wypracować stanowiska i odpowiednie wnioski. Jeżeli Komisja Rolna  wypracowała  wniosek  w sprawie zmian w budżecie gminy w sprawie  przeznaczenia 50.000 zł   na  ul. Utrata  30.000 zł i 20.000 zł na zakup materiałów  to należy wniosek ten poddać pod głosowanie Rady.

Burmistrz stwierdził, iż nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń ,jeżeli rada  przyjmie pierwszy lub drugi wariant  propozycji  zmiany uchwały budżetowej.

O zabranie głosu w tym momencie poprosił radny p. M.Sobociński.

W swojej wypowiedzi  mocno  bronił  zakupu wozu strażackiego dla jednostki i argumentował, iż   Komisja Rolna  powinna  złożyć  pisemny  wniosek  do Przewodniczącej, zarzucał ,że  radni  nie otrzymali propozycji projektu uchwały z uwzględnieniem   zmian  wnioskowanych przez Komisję Rolną  na 7 dni  przed  posiedzeniem Sesji Rady.

Przewodnicząca  odpowiedziała radnemu, iż dokładnie zna wniosek Komisji Rolnej, gdyż uczestniczyła w obradach komisji.

Radny p. M.Sobociński  powołał się na   przepisy  zawarte w Statucie Gminy   § 54 ust.2 Wniosek  o przyjęcie  projektów uchwał  do porządku obrad najbliższej sesji   wynikającej z planu  pracy  Rady składa się na  piśmie do Przewodniczącego Rady  w terminie 7 dni  przed planowanym   terminem sesji. Termin o którym mowa    nie obejmuje  dnia sesji.

Wobec powyższego  zdaniem radnego wniosek Komisji  Rolnej   nie może być w ogóle przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu sesji z uwagi na fakt, iż radni wcześniej nie  znali propozycji zmian o jakie wnioskuje komisja.

Radny przypomniał, iż Burmistrz wnioskował o zakup samochodu  dla jednostki OSP Dzierzbia i mieszkańcy tej wsi  zostali o tej możliwości   poinformowani. Po czym zwrócił się do Przewodniczącej, aby  przeprowadziła  głosowanie  zgodnie z  Ustawą Samorządową.

Burmistrz zabrał głos w dyskusji, zwrócił się do radnego M. Sobocińskiego, że ma prawo skarżenia uchwały jaką podejmie Rada.

Przewodnicząca Rady  zwróciła się do  przewodniczących poszczególnych komisji  jakie wypracowali  wnioski na posiedzeniach.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej -  Robert Urban  - poinformował, że komisja  nie wypracowała  wniosku w sprawie  zmian w budżecie  gminy , na posiedzeniu radni nad   projektem  nie głosowali.

Przewodniczący Komisji  Oświaty -  Andrzej Kępa ,iż komisja  nie wypracowała wniosku  na podstawie,którego   można było przygotować  projekt uchwały.

Komisja nie poddała propozycji zmian w budżecie pod głosowanie.

Przewodniczący Komisji Rolnej – Bolesław Maliszewski    poinformował, iż na posiedzeniu   członkowie komisji  w głosowaniu ustalili, iż wnioskują o zmianę   środków finansowych  w kwocie 50 tys. zł  przeznaczonych na zakup   samochodu strażackiego   dla jednostki OSP Dzierzbia z przeznaczeniem    na remont ulicy  Utrata – 30 tys.zł   i 20 tys. zł  na zakup materiałów.

Rady p. M.Sobociński  zapytał  ile  Przewodnicząca  chce głosować  projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Przewodnicząca  odpowiedziała radnemu  ,iż pod głosowanie podda   jedną   uchwałę  w sprawie zmian w budżecie  z dwoma wariantami.

I wariant -  przedstawiony przez Burmistrza

II wariant – wypracowany przez Komisję Rolną i Rozwoju Gospodarczego.

O zabranie głosu w dyskusji poprosił Burmistrz.

Zwrócił się do radnego, aby  przypomniał sobie wszystkie zmiany jakie dotychczas przyjmowała Rada  dotyczące stawek  podatku, czy z reguły przyjmowane są  propozycje Burmistrza, czy  wnioski wypracowane na posiedzeniach komisji, które następnie Rada głosuje na   Sesji.

Przewodnicząca  podała również przykład   głosowania  przy ustalaniu stawek opłaty  za   wodę i ścieki. Wówczas Burmistrz proponował swoje stawki  a radni   wypracowane wnioski  na poszczególnych posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. Poprosiła radnych o uwagę i  zaznaczyła, iż  poddaje  pod głosowanie   wniosek Komisji Rolnej  do  zmian w budżecie. Dodała, że  Burmistrz  akceptuje w pełni te zmiany  i wyraża zgodę   na ich wprowadzenie.

W wyniku głosowania :

8 radnych  „za” wprowadzeniem   wniosku  Komisji Rolnej do zmian w budżecie

0 „przeciw”

4 radnych „wstrzymał się od głosu” w tej sprawie

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek Komisji Rolnej został przyjęty przez Radę.

 Następnie Przewodnicząca  poinformowała, że poddaje   pod głosowanie projekt   uchwały  w sprawie zmian  w budżecie gminy   na 2007 rok   z uwzględnieniem   wniosku Komisji Rolnej.

Radny p.M.Sobociński zarzucił Przewodniczącej cyt. : „ Swoją wypowiedzią  sugeruje Pani za którym wnioskiem Rada  powinna głosować”.

Przewodnicząca  nie zgodziła się z wypowiedzią radnego.

O zabranie głosu poprosił Przewodniczący Komisji Rolnej – p. B.Maliszewski ,który  zwrócił się do  swojego przedmówcy i  zaznaczył ,że  przecież Rada w głosowaniu  wyraziła  stanowisko, iż przyjmuje   wniosek   komisji   do zmian w budżecie.

Radny p. M.Sobociński wnioskował aby poprosić na posiedzenie sesji radcę prawnego, który  wyjaśni  wszystkie wątpliwości  związane z głosowaniem.

Burmistrz  zauważył, iż Przewodnicząca   posiada kompetencję, które wynikają ze Statutu Gminy i radnego ,który uniemożliwia  prowadzenie   obrad  Przewodnicząca   może usunąć z Sali.

Przewodnicząca  zarządziła przerwę celem konsultacji z radcą prawnym urzędu.

Przewodnicząca  powołała się na rozmowę z radcą prawnym p. Dariuszem Wąsowskim  który  udzielił   porady  prawnej w  wątpliwej  dla radnego  sprawie.

Wobec powyższego udzieliła głosu Panu Burmistrzowi.

Burmistrz  zwrócił się do  Rady – w związku z tym, iż większość Rady    już przyjęła  wniosek Komisji Rolnej   wycofuję  swoje zmiany  w budżecie o który  wystąpił spór, czyli dokładnie : przeznaczenie  środków finansowych  50.000 zł  na zakup samochodu  strażackiego dla jednostki OSP Dzierzbia.

Następnie  dodał cyt. : „ Proszę traktować  wniosek Komisji Rolnej jako mój wniosek”.

W dalszej kolejności poprosił p.Skarbnik o przedstawienie   projektu uchwały  z uwzględnieniem       zmian, które     propozycją Burmistrza.

Przewodnicząca raz jeszcze  powtórzyła aby  wszystko było  jasne i  nie było żadnych wątpliwości, iż Burmistrz   wycofał swój  wniosek  w sprawie zmian w budżecie  gminy  w tej części   dot. przeznaczenia 50 tys. zł  na zakup wozu strażackiego, a przeznaczenie  :  30 tys. zł   na  ul. Utratę  i 20 tys. zł   na  zakup materiałów.

W związku z tymi zmianami  o zabranie głosu poprosił zainteresowany sołtys wsi Dzierzbia – p.Andrzej Chiliński. Zwrócił się z pytaniem bezpośrednio do Burmistrza cyt. : „ Czy jest  Pan za tym, aby  do Dzierzbi   został zakupiony  samochód strażacki  czy nie? „

Na co Burmistrz odpowiedział cyt. : Jestem za tym aby Rada   wypowiedziała się w głosowaniu ,a ja wykonam  to co Rada  uchwali”.

Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik, aby   przedstawiła  projekt uchwały  z uwzględnieniem    wniosku Komisji  przyjętego przez Radę.

 Pani Skarbnik zapoznała z projektem uchwały (projekt w załączeniu).

Radny p.M.Sobociński nadal pytał :Czy  projekt   Komisji Rolnej  stał się projektem Burmistrza?

Burmistrz odpowiedział radnemu cyt. : „  Jest to projekt uchwały Burmistrza  w obrębie ,którego  nastąpiła zmiana. To nie jest projekt Komisji Rolnej.”

Następnie dodał, iż na mocy  Ustawy o samorządzie gminnym na którą radny tak  często się powołuje  Burmistrzowi  przysługuje  wyłączne prawo  zgłaszania propozycji  zmian w budżecie  gminy i właśnie uwzględniłem ten wniosek do przygotowania projektu.

Radny p.M.Sobociński  wypowiedział się raz jeszcze w tej kwestii ,iż chce dokładnie  wyjaśnić sołtysowi  wsi Dzierzbia, iż   projekt   uchwały Burmistrza przewiduje  zdjęcie zakupu samochodu.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Następnie poddała  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.

W wyniku głosowania :

9 radnych „za”

1 radny „przeciw”

3 radnych  „wstrzymało się od głosu”

 

Uchwała Nr  XIII/50/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 20 lipca 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy   na 2007 rok   stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Radny p.M.Sobociński zabrał głos, którego zdaniem  Rada   głosowała  dwa razy ten sam  projekt uchwały.

Przewodnicząca nie przyjęła uwag  radnego z uwagi na fakt, iż nie miały one odzwierciedlenia w  przeprowadzonym głosowaniu. Po czym zarządziła przerwę.

Po przerwie.

 Radny p.M.Sobociński  poprosił o  udzielenie głosu   cyt. ; „Chciałbym przeprosić  za swoje zachowanie   i uniesienia, które  kierowałem zarówno do Rady i Burmistrza. Rada ma możliwość dokonywania zmian   w budżecie i  w związku z tym  dalej zwracam się   o zakup  środka transportu  dla jednostki”.

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji pkt.6 porządku  obrad.

 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia  międzygminnego  z Miastem Łomża w sprawie  stworzenia  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi.


Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały   w sprawie zawarcia   Porozumienia  Międzygminnego  z Miastem Łomża  w sprawie   wspólnego   systemu  gospodarki   odpadami komunalnymi. Następnie poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Roberta Urbana o przedstawienie  sprawozdanie  z odbytego posiedzenia.

p.R.Urnan  przekazał  sprawozdanie z posiedzenia  komisji na ten temat : 

 

        Porozumienie dotyczy   stworzenia  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi, w tym budowy   Zakładu  Przetwarzania  i Unieszkodliwiania Odpadów.

Zakład  Zagospodarowania Odpadów Komunalnych wybudowany będzie na terenie gminy  Miastkowo.

Miasto Łomża  sporządziło  projekt budowlany   zakładu na koszt 20.000.000 zł. Zakład  będzie stanowił   współwłasność gmin,(spółka handlowa),które przystąpią do  budowy wspólnego przedsięwzięcia.

Miasto Łomża sporządzi  projekt realizacji   całego wspólnego  przedsięwzięcia, który będzie  uzgodniony  z gminami  biorącymi udział   w realizacji  projektu.

Miasto  Łomża   zobowiązuje się do  podjęcia  działań  w celu  pozyskania  środków pomocowych  Unii  Europejskiej   na realizację wspólnego  przedsięwzięcia.

Współfinansowanie   projektu budowy  zakładu  następuje według  następujących zasad :

- udział poszczególnych  gmin w realizacji  części  projektu będzie ustalony  w wysokości  proporcjonalnej  do ilości  mieszkańców zamieszkujących  teren  danej gminy , z uwzględnieniem   wysokości  uzyskanego dofinansowania ze środków  pomocowych Unii Europejskiej.

Zakład będzie przyjmował  odpady   segregowane. Koszty przyjęcia  sortowanych  odpadów do zakładu   będą  ustalone  według  jednakowych zasad dla wszystkich gmin biorących udział  w realizacji projektu.

Realizacji  budowy rozpocznie się w tym  roku, jednak gmina Stawiski  nie  musi  zabezpieczać środków finansowych, gdyż    miasto Łomża   w budżecie ma  na to zadanie  1.000.000 zł, natomiast gmina Stawiski powinna szczegółowo   określić zakres   do realizacji w/w projektu.

 

Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania:

13 radnych „za”

0 głosów   „przeciw”

0 głosów  „wstrzymujących się”

 

Przewodnicząca  poinformowała ,że uchwała została  podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała  Nr   XIII/51/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego  z Miastem Łomża w sprawie  stworzenia  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  Zespołu  do przedstawienia opinii  o zgłoszonych  kandydatach  na ławników sądowych.


Przewodnicząca Rady  zwróciła się do przewodniczących poszczególnych  komisji o  przedstawienie  propozycji  składu Zespołu  do przedstawienia opinii  o zgłoszonych   kandydatach na ławników sądowych.

Komisja Rolna i Rozwoju Gospodarczego  oraz  Komisja Oświaty  zaproponowały, aby  w skład  zespołu  weszli  członkowie Komisji Rewizyjnej.

Radny p.M.Sobociński  złożył propozycję  ,aby Rada  wybrała  przewodniczącego Zespołu.

Przewodnicząca przystąpiła do   powoływania  składu Zespołu.

Zwróciła się z zapytaniem   : Czy radny/a   wyraża zgodę  na pełnienie     proponowanej funkcji?

 1. Robert Urban  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  wyraził zgodę   na pracę  w Zespole,
 2. Ewa Kurzątkowska  - członek  Komisji Rewizyjnej  - wyraziła zgodę na pracę w Zespole,
 3. Jacek Konopka  - członek Komisji Rewizyjnej – wyraził zgodę na pracę w Zespole,
 4. Józef Rudzki  - członek Komisji Rewizyjnej   wyraził zgodę na  prace w Zespole,
 5. Jerzy Bielawski  - Wiceprzewodniczący Komisji – wyraził zgodę na pracę w Zespole,

Następnie Przewodnicząca   kolejno  poddała pod głosowanie   : Kto jest za kandydaturą   radnego  do pracy w Zespole.

Kto jest za kandydaturą :

 1. p.Robarta Urbana -  w wyniku głosowania :  11 radnych „za”,1 „wstrzymał się od głosu”1 nie brał udziału w głosowaniu,
 2. p.E.Kurzątkowska -  w wyniku głosowania : 11 radnych „za”,1 „wstrzymał się od głosu”,1 nie brał udziału w głosowaniu,
 3. p.J.Konopka – w wyniku głosowania : 11 radnych „za”,2 „wstrzymało się od głosu”,
 4. p.J.Rudzki – w wyniku głosowania : 12 radnych „za”,1 „przeciw”
 5. p.J.Bielawskiego – w wyniku głosowania : 12 radnych „za”,1 „wstrzymał się od głosu”

Na Przewodniczącego Zespołu  Przewodnicząca Rady  zaproponowała   kandydaturę p.Jerzego Bielawskiego. Po czym zwróciła się do radnego z zapytaniem, czy wyraża zgodę   na pełnienie  tej funkcji.

Pan Jerzy Bielawski  wyraził zgodę na  pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii  o zgłoszonych  kandydatach  na ławników sądowych.

W wyniku głosowania : 12 radnych „za”,1 radny nie brał  udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca  odczytała projekt   uchwały  i poddała  pod głosowanie Rady :

W wyniku głosowania : 12 radnych „za”,1 radny nie brał  udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca poinformowała, że  uchwała  została podjęta.

 

Uchwałą nr  XIII/52/07  Rady Miejskiej w Stawiskach   w sprawie  powołania  Zespołu  do przedstawienia opinii  o zgłoszonych   kandydatach  na ławników sądowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8  Zapytania  i wolne wnioski.


Przewodnicząca Rady  przedstawiła  korespondencję jak wpłynęła do wiadomości Rady :

 • Łomżyński Zespół Projektowo -  Inwestycyjny w Łomży informuje, iż w sprawie  ustalenia   na wniosek   państwa Barbary i Mieczysława  Bagińskich  zam. Stawiski  ul.550 – lecia 10 A  warunków   zabudowy  dla  zamierzenia polegającego  na budowie  budynku  biurowo – garażowego  na terenie   obejmującym  działki  nr 781/1  i 781/2 położonym w Stawiskach   działka   została wydzielona   na podstawie   nieobowiązującego   już miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  jako droga   dojazdowa   do działek budowlanych  położonych wzdłuż pasa  drogi krajowej Nr 61.Przeznaczenie tego pasa  gruntu  potwierdzają    także ustalenia  przyjętego przez Radę  „Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania   przestrzennego  m. Stawiski i fakt  wybudowania  w tym pasie  infrastruktury komunalnej.

Przeznaczenie działki na inne cele  naruszałoby  w istotny sposób  ustalenia dokumentu  i zakłócałoby  ład przestrzenny  w tej części  m miasta.  Wobec   powyższego  sporządzenie  projektu tej decyzji   o warunkach zabudowy   zgodnie z  wnioskiem  pastwa  Bagińskich  nie może być sporządzony.

Radni przyjęli do wiadomości  treść niniejszego pisma, nie  zajęli w tej sprawie  stanowiska w żadnej formie. Rada Miejska  nie przystąpiła do  określenia  deklaracji  zawierającej zobowiązanie się do  określonego postępowania.

 • Pismo  Waldemara  Góreckiego  zam. Ignacewo  w sprawie sprzedaży   działki.

Rada przyjęła    do wiadomości.

W najbliższym czasie  zostanie sporządzony  Akt Notarialny.

 • Zgodnie z  podjęta  uchwala  rady Miejskiej  w Stawiskach  w dniu 11 czerwca 2007 r.  w sprawie:  ustalenia   uprawnień  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  jako pracodawcy  dla Burmistrza Przewodnicząca   poinformowała :  dniu  6 lipca 2007 r. Burmistrz przebywał na urlopie,10  lipca br.  wyjazd służbowy   do Białegostoku celem  podpisania  umowy  kredytowej  w Banku Ochrony Środowiska,
 • 18 lipca  br. wyjazd  służbowy do Białegostoku  - Generalna Dyrekcja   Dróg Krajowych   i Autostrad 

Przewodnicząca przedstawiła  radnym do wiadomości, iż została  przedłożona  umowa  celem   podpisania   na używanie  samochodu prywatnego   Burmistrza do celów  służbowych. Umowa zostanie podpisana  po konsultacji z radca prawnym urzędu.

 

Przewodnicząca  zwróciła się  z apelem do Przewodniczących  Komisji Rady  o  rozpoczęcie prac   nad Statutem Gminy.

  

Ad. 9  Zamknięcie obrad sesji.


 Przewodnicząca  zamknęła  obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach .

 

Protokołowała                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Mroczkowska                                                         Barbara Rzadka 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 11:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2066 razy