BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 czerwca 2007 roku
w sprawie:

XII Nadzwyczajna  Sesja  zwołana w trybie pilnym  Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 26 czerwca 2007 r. w Sali  Rady w Stawiskach, trwała od godz.1400 do godz.1600

 

W sesji udział wzięli :

Radni obecni wg załączonej listy obecności.

oraz

1. Janusz Kossewski - Sekretarz Gminy

2. Iwona Ofman - Skarbnik Gminy

 

Ad.1      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad


I.p. Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej – otworzyła XII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie qworum.

Na  podstawie listy obecności (zał. do protokołu) stwierdziła qworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca zapoznała radnych z proponowanym porządkiem obrad :

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XI/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych ,czy są  propozycje do porządku obrad ?

Radni nie złożyli propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie.

W wyniku głosowania :

11 radnych „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad.

1 „przeciw”

 

Ad. 2  Przyjęcie protokołu Nr XI/07 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r.


Przewodnicząca poddała  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji pod głosowanie.

  9 radnych głosowało „za”  jego przyjęciem

  3 „wstrzymało się” od głosu

Protokół został przyjęty.

Ad. 3  Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radny p.J.Bielawski   zwrócił się z zapytaniem do  Przewodniczącej :Czym spowodowany jest  tryb zwołania Sesji Nadzwyczajnej?

Przewodnicząca odpowiedziała, iż na wniosek Pani Skarbnik ,Przewodnicząca zwołała sesję. W czwartek tj.21 czerwca br.,kiedy Rada spotkała się w urzędzie o godzinie 19 00 Pani Skarbnik zapomniała  powiedzieć o tym, iż Rada    będzie musiała  podjąć taką  uchwałę.

Radny p.J.Bielawski  zapytał:Czy   na wniosek Pani Skarbnik   Pani Przewodnicząca  zwołała sesje ?

Przewodnicząca cyt.:„Pani Skarbnik nie powinna decydować o zwołaniu sesji, ale taka była potrzeba.”

Radny p.J.Bielawski  cyt.:„Proszę o konkretną  odpowiedź na jakiej podstawie prawnej Pani zwołała dzisiejsze posiedzenie sesji ?”

Przewodnicząca odpowiedziała, iż w piątek   22 czerwca br. w godzinach  popołudniowych   spotkała się z Burmistrzem i na wniosek  ustny Burmistrza  zdecydowała o zwołaniu sesji.

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik, aby  wyjaśniła  radnym dlaczego   została zwołana sesja.

Pani Skarbnik powiedziała, iż do  końca czerwca br. gmina   musi złożyć wniosek do Ministerstwa w sprawie  dofinansowania inwestycji – budowy Hali Sportowej.

Podczas prac nad wypełnianiem   wniosku z pracownikiem p. B.Majkrzak    okazało się ,że  Rada ma podjąć decyzję   w sprawie  zabezpieczenia   formie  weksla „In blanco” ,tzn. Rada wyraża zgodę   na zawarcie przez Burmistrza  Stawisk  umowy  o dofinansowanie   przedsięwzięcia „Budowa   hali sportowej” do kwoty  1.000.000 zł  ze środków Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej   i dla zabezpieczenia  roszczeń dotyczących  zwrotu  tych środków, na zasadach  określonych  w umowie ,na  wystawienie  weksla „In blanco” Gminy  Stawiski  i podpisanie  deklaracji  do weksla.

Uzasadniła, że będzie to zabezpieczenie  tego 1 mln zł ,które nam Ministerstwo   przyznaje. Pani Skarbnik dodała, iż z wnioskiem mamy jechać jutro do Urzędu Marszałkowskiego dopiero wówczas może on być złożony do  Ministerstwa Sportu. I to jest  ważny powód zwołania sesji w sprawie podjęcia  uchwały.

Radny p.J.Bielawski – zapytał :Pismo z Urzędu Marszałkowskiego nie jest chyba z dnia wczorajszego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pismo  z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożenia wniosku     do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęło 23 kwietnia br.

Pani  Skarbnik podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, iż wniosek na pewno nie zostanie przyjęty, gdyż nie będzie wszystkich dokumentów, które są wymagane do  jego złożenia.

Przewodnicząca cyt.:” Sesja została  zwołana w trybie  pilnym, aby   zdążyć do 30 czerwca br.  tzn. złożyć  wniosek o dofinansowanie   tego  zadania”.

Radny p.Z.Obrycki cyt.:„Pismo  wpłynęło do urzędu i o od tej pory  co zostało  robione? Dzisiaj   stawia się Radę przed  faktem, że  mamy podjąć  uchwałę , a czy  budżet  gminy  jest w stanie  aby  wybudować  tę halę. Czy   gmina  będzie pozyskiwała środki  finansowe z innych źródeł ? Jak  to wszystko spiąć ”

Radny p.R.Urban cyt. „Rozmawialiśmy już o tym z Burmistrzem jak nie dostaniemy środków z Unii to po prostu nie będziemy tej hali budować.”

Radny Z.Obrycki cyt.:„Musimy wiedzieć jako Rada czy nas stać, czy  są jakieś inne możliwości pozyskiwania środków finansowych na tę inwestycję. To powinno być zapisane czaro na białym, jak ma wyglądać to  inwestowanie. Radni  powinni  wiedzieć ,ile gmina może  zabezpieczyć własnych środków  na tę budowę, ile pozyska i z jakich  funduszy”

Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach  poprosiła   p.Skarbnik celem przedstawienia treści uchwały.

Całkowity koszt    realizacji  budowy Hali Sportowej wynosi  - 6.902 tys.zł  koszty poniesione 95 tys.zł – projekt, koszt do  poniesienia -  6 807 tys.zł budowa hali sportowej razem z boiskami przy Szkole odstawowej w Stawiskach. Środki własne 1.723 tyś.zł  to są środki na które nie mamy  żadnych umów, żadnych decyzji - zabezpieczenia  finansowego w budżecie gminy. Środki  inne 60 %  wartości  zadania jako  środki ,które chcielibyśmy pozyskać ze środków unijnych – 4.084 tys.zł   1 mln zł z  funduszu rozwoju  kultury fizycznej. Termin realizacji maj 2008 rok zakończenie   grudzień 2009 rok .Rozliczenie luty 2010 rok. Ponieważ rozliczenie inwestycji musi być w ciągu 50 dni od  dnia jej zakończenia.

 Opis przedsięwzięcia :

Hala Sportowa  o szerokości 32,04 m  i 34,04 m ,długości  62,44 m, powierzchnia  zabudowy 1977,3 m 2 powierzchnia  użytkowa  2009,6 m 2  kubatura 15050,0 m 3Wysokość hali  sportowej  nad boiskami  min.7,0 – 7,2 m. Powierzchnia Sali  Sportowej  1085,90 m 2 Widownia   stała na  antresoli  dla 176 widzów + trybuny składane na poziomie   boisk dla  100 widzów + miejsca   dla  niepełnosprawnych. Wejście  z zewnątrz po pochylni. Zespół pomieszczeń  szatniowo – sanitarnych   odpowiednio zaprojektowany. WC wyposażone  w  odpowiednie  przybory  sanitarne, poręcze uchwyty, natryski w umywalniach wyposażone w krzesło  naścienne  składane  i uchwyty. Miejsca dla widzów na parterze. Drogi komunikacyjne i dojścia  do pomieszczeń odpowiedniej  szerokości. Boisko w hali  sportowej o wymiarach  22 m  x 44 m z  polami  głównymi  do piłki  ręcznej  (20 x 40)  do piłki  koszykowej  (15 x 28)  do tenisa  (10,97 x 23,77)  do siatkówki  (9x18)

Stan prawny terenu :

Decyzja  komunalizacyjna   z dnia  24.06.1997 r.

Warunki zabudowy   i zagospodarowania terenu – decyzja uprawomocniona   dnia  16.12.2005 r.

Pozwolenie na budowę – gmina nie posiada

Dokumentacja  projektowa  kompletna  2005 -  2006 r.  wykonana przez mazowieckie  Biuro Projektów  w Płocku

Następnie p.Skarbnik przedstawiła : Koszty oraz źródła  finansowania przedsięwzięcia.

Koszty realizacji przedsięwzięcia :

-dokumentacja projektowa – 95 tys.zł

Koszty do poniesienia w  2008 roku – roboty budowlano – instalacyjne  3.320 tys.zł , w 2009 roku -  3.319  tys.zł

Zakup maszyn i urządzeń  w roku 2009 – 168 tys.zł

Ogółem koszty do poniesienia  6.807 tys.zł

Źródła finansowania   nakładów :

Środki własne :  95.470  tys.zł

Kredyty i pożyczki  w 2008 roku – 678 tys.zł , w 2009 r.  1.045 tys.zł ogółem koszty do poniesienia – 1.723 tys.zł

Środki z Unii Europejskiej  - w 2008 r. – 2.042 tys.zł , w 2009 r. -  2.042 tys.zł  ogółem 4.084 tys.zł

Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej  - 1.000 tys.zł

Radny  Z.Obrycki  stwierdził, iż  radni  mają głosować a praktycznie nie wiedzą nad czym  mają głosować. Jakie to  mają być środki na budowę, dokładnie skąd, zabezpieczony 1 mln zł to co to znaczy dla gminy ?

Czy gmina nie stanie przed faktem takim ,że  zacznie budować halę a nie będzie na wydatki bieżące.

Pani Skarbnik  poinformowała, iż  w 2007 roku -  gmina uzyskałaby 100 tys.zł ,w 2008 roku -   500 tys.zł , w 2009 – 400 tys.zł.

Radny p.J.Bielawski zwrócił uwagę, że  w 2007 roku gmina nie wykorzysta środków finansowych ,gdyż  inwestycja nie będzie rozpoczęta.

Pani Skarbnik  poinformowała ,iż po analizie  dokumentów  stwierdziła ,iż wniosek  o dofinansowanie składa się do 30 czerwca  w roku w którym gmina  zamierza  rozpocząć finansowanie inwestycji  środkami  z funduszu. Tak więc skoro  planujemy  inwestycje w 2008 roku to w tym roku gminna powinna   złożyć wniosek.

Wobec powyższego  radny p.J.Bielawski  skierował  ponowne pytanie  do Przewodniczącej  na jakiej podstawie  jest zwołana sesja, skoro nie ma żadnych dokumentów. Jeżeli chodzi o  sprawę  Hali Sportowej jest to   kolejny przykład stawiana Rady  przed podjęciem decyzji pod ścianą.

Przewodnicząca  ponownie  stwierdziła, iż   spotkała się  z Burmistrzem w urzędzie  w piątek po południu i na jego  ustny wniosek  zwołała sesję. Po czym zwróciła się  do Pana Janusza Kossewskiego ,aby  wyjaśnił   szczegóły  rozmowy, gdyż był wówczas obecny.

p.J.Kossewski  odpowiedział, iż  ustnie Burmistrz   wnioskował   o  zwołanie Sesji Nadzwyczajnej w trybie pilnym w sprawie dotyczącej  złożenia wniosku  w nieprzekraczalnym terminie do 30  czerwca br.

            Następnie  radny p.J.Bielawski  zapytał jak gmina zamierza  wykorzystać 100 tys.zł w 2007 r.  w przypadku otrzymania dofinansowania ?

Pani Skarbnik  odpowiedziała, że we wniosku  100 tys.zł  zostało  wpisane   w roku  2008 ponieważ chcemy  jednocześnie prosić o przesunięcie tych 100 tys.zł na rok 2008.

Radny p.J.Bielawski wobec tego  należy złożyć pismo  do Marszałka Województwa Podlaskiego   o przesunięcie  dofinansowania  w  tej kwocie  z roku 2007  na 2008.

Przewodnicząca  zabrała głos ponownie i  podkreśliła, iż  Burmistrz prosił o   załatwienie   sprawy  związanej  ze złożeniem wniosku   o dofinansowanie  modernizacji, remontów i inwestycji obiektów  sportowych  dot. budowy hali  sportowej w Stawiskach. Od 25 czerwca br do 29 czerwca burmistrz przebywa na urlopie.

Przewodnicząca dodała  cyt. : „ Skoro  mamy  tutaj Pana Bielawskiego  ,który wie dużo  to mógłby się takimi informacjami podzielić, mógłby  nam udzielić  wskazówek”.

Radny p.J.Bielawski zabrał głos  cyt. „ Uprzejmie informuję, iż  Rada  odrzuciła projekt  planu pracy ,który zawierał te zadania do omówienia. Gdyby Rada  plan przyjęła  dzisiaj  nie byłoby takiej sytuacji.”

Przewodnicząca wyraziła słowa uznania dla radnego wiedzy  i  zwróciła się z prośbą o pomoc w tej sprawie.

Pani Skarbnik  poinformowała, że w ubiegłym tygodniu dopiero  zaczęła pracować nad tym  wnioskiem. 

Radny  M.Sobociński zwrócił  się z prośbą cyt. : „Aby  ktoś od początku  wyjaśnił o co chodzi w projekcie   w/w uchwały?

Pani Skarbnik  podkreśliła, że środki te zostały  przyznane jednak, aby gmina mogła z nich skorzystać  inwestycja w tym roku powinna być  już  rozpoczęta. Z tego wynika, że gmina musi złożyć pismo o przesunięcie terminy dofinansowania  100 tys.zł z roku 2007  na 2008 r.

Radny  p.J.Konopka zapytał :”Czy podjęcie tej uchwały skutkowało będzie tym,że środki finansowe  przyznane przez fundusz zostaną celowo wykorzystane ?

Pani Skarbnik  zaznaczyła ,że we wniosku  termin realizacji zadania  został wstawiony:

 w miesiącu  maju w 2008 roku.

Radny p.R.Urban   zapytał cyt. : „Jeżeli  wniosek nie zostanie przyjęty w Białymstoku, a  Rada  podejmie uchwałę w tej sprawie, to co wówczas?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że   uchwała będzie bezprzedmiotowa  i zostanie złożone pismo o przesunięcie dofinansowania inwestycji.

Radny p.S.Kołakowski  uważam, że w tej sprawie powinno być pismo burmistrza o przesunięcie  tej inwestycji w czasie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że  Pan Sekretarz otrzymał  upoważnienie od Burmistrza  na piśmie.

Przewodnicząca zarządziła  przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik, w przypadku gdy  wniosek gminy nie zostanie przyjęty czy  uchwała będzie ważna?

Pani Skarbnik odpowiedziała ,że  uchwała będzie bezprzedmiotowa.

Wobec powyższego  Przewodnicząca   stwierdziła, że nie ma żadnego   zagrożenia.

Radny p.Marek Sobociński – Powyższą uchwałę Rada  podejmie na zapas,  oprócz projektu na halę nie mamy nic. W tej sprawie nie ma jasnej sytuacji, co jest ustalone  na szczeblu województwa.

Radny p.R.Urban  zwrócił się zapytaniem  : Czy  jeżeli teraz stracimy  ten  milion złotych to  w zarządzie Województwa  nie powiedzą nam ,że te środki  nam przepadną? Bo jak nie podejmiemy tej uchwały to środki mogą nam  przepaść, czy to nie  będzie dla gminy gorsze?”

Radny  Z.Obrycki  skierował pytanie do radnego R.Urbana :Czy słuchał tego co  mówił radny p.J.Bielawski?

Radny p.M.Sobociński na pewno gmina nie wykorzysta 100 tys.zł  w 2007 roku,gdyż jest to niemożliwe. Musimy  się  bardzo poważnie zastanowić w którym roku gmina  może rozpocząć budowę patrząc realnie na  zobowiązania gminy i kondycję  finansową. Jestem za tym aby  budowę  zacząć nawet od jutra,ale należy patrzeć na to realnie,czy gminę na to stać ?

Pani Skarbnik wypowiedziała się  : W poruszonej przez radnego kwestii, czy gminę będzie stać na budowę hali ,to będzie zależało od pozyskanych środków finansowych z funduszy unijnych ,jeżeli  gmina tego nie otrzyma to nikt nie zadecyduje, że  można  zaciągnąć  jeszcze kredyt w wysokości 6 mln zł.

Radny p.M.Sobociński – Nikt nic w tym temacie nie robi, rada nic nie robi, może trzeba zacząć  o tym  rozmawiać i przy tym  chodzić.

Radny p.R.Urban : cyt.” Miały  dla nas być wszystkie pieniądze  z Warszawy ale nie doszły”

Radny p.J.Bielawski : Może Pan radny przybliżyć nam o co chodzi?

Radny p.R.Urban : „Pani dyrektor   z Białegostoku  mówiła, że przyjdą pieniądze z Białegostoku, było wnioskowane o dużo więcej.”

Radny J.Bielawski to o czym  rozmawiamy  teraz to są te pieniądze z tego wniosku.

Radny p.J.Konopka  nawiązał do  wypowiedzi radnego p.J.Bielawskiego ,aby   napisać pismo o  przesunięcie terminu dofinansowania.

Radny p.M.Sobociński  skierował pytanie do  p.R.Urbana  Czy gmina  występowała o inne dofinansowanie.

Radny p.R.Urban powołał się na rozmowę z panem  burmistrzem, z której miało wynikać, że 

na początku roku 2007 gmina miała otrzymać pieniądze na dofinansowanie budowy hali.

Pani Skarbnik  podkreśliła, że są to właśnie te środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na początku roku  było 300 tys.zł i zostały zwiększone do  1 mln zł.

M.Sobociński należy szukać innych  źródeł finansowania ,bo  nic nie robienie w tym zakresie

pozytywnie nie wpłynie na tę inwestycję.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że dopiero w przyszłym roku będzie możliwość  składania  wniosków z innych funduszy unijnych jak  rozpoczną się  terminy   programów.

Radny p.J.Bielawski  wyraził  zdanie na temat   możliwości  przydziału  środków finansowych ,iż gmina Stawiski nie posiada Hali Sportowej  co powinno  wpłynąć na  przydział    większej kwoty dofinansowania. Na  koniec  dodał, że takich spraw nie załatwia się na  Sesji Nadzwyczajnej w ostatniej chwili.

Przewodnicząca   odparła, że o  sprawie dowiedziała się w czwartek, to nie jest  do niej kierowane pytanie,skoro pismo wpłynęło do urzędu   kilka tygodni  wcześniej.

Radny p.Bielawski   zaznaczył, iż sytuacji nie byłoby gdyby Rada   przyjęła plan pracy.

Pani Skarbnik poinformowała, że gmina nie ogłosi przetargu bo nie posiada  zabezpieczenia finansowego i nie posiada  pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych.

 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  jeszcze w dyskusji.

Nikt z radnych  nie podjął dalszej dyskusji.

Wobec powyższego  Przewodnicząca poddała  uchwałę pod głosowanie :

W wyniku głosowania :

12 radnych „za”

 

Uchwala Nr  49/XII/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26  czerwca 2007 r.  w sprawie : zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Po podjęciu uchwały  radni  poruszyli temat, który wielokrotnie  dyskutowany był na posiedzeniach ,aby zatrudnić osobę, która  zajmowałaby się  w urzędzie   pozyskiwaniem środków finansowych.

Zdaniem  radnego  p.J.Bielawskiego ,to Burmistrz powinien  nadzorować i koordynować całą  sprawę. W tym roku nie ma możliwości ,aby  to zrealizować. Jeżeli   gmina  otrzymać to dofinansowanie -  100 tys.zł to nie na konto,aby z tych pieniędzy  korzystać. W pierwszej kolejności  należy   przedłożyć rachunki za wykonaną robotę. Robota ma być zapłacona i wykonana a dopiero później zwrot.

Nikt z radnych  już  o nic nie pytał.

 

Ad. 5  Zapytania i wolne wnioski.

 

Na podstawie   Uchwały Nr  XI/40/07 z dnia  11 czerwca 2007 r.  w sprawie  ustalenia  uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej  jako pracodawcy  dla Burmistrza Stawisk  Pani Przewodnicząca   poinformowała o :

- delegowaniu Burmistrza  poza teren gminy – Konferencja  dot.spraw oświaty w Białymstoku z dnia 11 czerwca  br.

- udzielaniu  urlopu wypoczynkowego  Burmistrzowi  od 25 czerwca br do 29 czerwca br.

Przewodnicząca ponadto poinformowała, że odbyło się posiedzenie  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży  na którym była obecna p.przewodniczaca i  p.J.Kossewski. Dokonano wyboru sekretarza kolegium koleżeńskiego, którym został p.J.Kossewski.

 

Przewodnicząca  poinformowała, iż  w dniu   25 czerwca  br.  w Stawiskach  miała miejsce oficjalna wizyta   David Troy, z-cy doradcy Prezydenta Busha  do spraw polityki wewnętrznej. Davit Troy  spotkał się z przedstawicielami władz  miasta   p.Januszem Kossewskim  - Sekretarzem Gminy  odwiedził miasto Stawiski w poszukiwaniu  śladów  swoich przodów dziadka Leona Gersona,który w początkach   XX wieku   wyjechał ze Stawisk  za ocean. W czasie wizyty  Panu Troyowi  towarzyszył  przedstawiciel Ambasady  Amerykańskiej  pan Daniel Gedacht-tłumacz. W obecności Pana Sekretarza p.J.Kossewskiego i  p.D.Polkowskiej – dyrektor gimnazjum, Dawid Troy  zwiedził  m.in.  dawną synagogę (obecnie w tym miejscu   jest remiza ochotniczej straży pożarnej, mykwę, czyli  rytualna łaźnię   oraz kirkut – cmentarz żydowski.

  • Przewodnicząca przedstawiła pismo  p. Teresy i Lecha  Bielawskich zam.Wysokie Małe. Pismo  zgodnie z właściwością zostanie skierowane do ZGKiM Stawiski.

      (Xero stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

  • Przewodnicząca przedstawiła pismo mieszkanki  miasta Stawiski p.A.Merchelskiej. Pismo zostało skierowane  na stanowisko ds. ochrony środowiska  p.M.Dąbkowskiej. Xero stanowi załącznik do niższego protokołu.
  • Następnie Przewodnicząca  rady udzieliła   głosu p.W.Sienkiewicz zam.Stawiski

 

Pani Wanda Sienkiewicz zwróciła się do Rady  z prośbą cyt;  „Od jutra chce korzystać z własności, 32 lata to  chyba zbyt długo  chodzić i prosić  o umożliwienie mi dojazdu do działek. Czy  rada myśli, że sądy nie wypłacą mi żadnego odszkodowania za te chwasty?

 Moja droga dojazdowa została sprzedana przez Krzywdę Bolesława ,plan mi kazali kupić bo wywłaszczą  więc jam  kupiła. Gmina sprzedała  drogę Panu Filtrowi. W gminie dzieją się cuda i dziwy i niewidy. W 2003 roku  geodeci odkryli stare słupy geodezyjne  działka Filtrowa. Posesja Filtra została podzielona do licytacji na 2 części, żeby droga   była oddzielnie bo był wpis w Księdze Wieczystej  i cześć druga. Pan Burmistrz skrzyczał mnie bo licytator  tylko prawa uwiecznione w księgach wieczystych będzie tolerował. Aby  Burmistrz utworzył na tego obszaru księgę Wieczystą.  Pojechał Pan Sekretarz na przetarg co było to lepiej nie mówić. Trzeba było licytować chociaż  zachować przyzwoitość. Droga przez gminę nie została kupiona. Poprosiłam Pana Prokuratora  w księdze  jest  wpisane prawo pierwokupu na rzecz gminy Stawiski. Jak ja mam korzystać z działek ,jak nie mam  do nich dojazdu. 

Byłam  u Wojewody z czego  wynika, że  Rada ponosi wszystkie konsekwencje własnych decyzji. Byłam u Marszałka , mam pismo  od Rzecznika Praw  Obywatelskich. Więc proszę bo ja reprezentuję  mojego męża ,gdyż  on jest chory  , od jutra   ja  i moi synowie  chcemy korzystać  z własności z naszego majątku. I nie pomogą Wam żadne znajomości i układy w sądach. To jest 32 lata chodzenia po różnych instytucjach i urzędach  po  dwóch wywłaszczeniach chce korzystać z własności.

Przewodnicząca podziękowała p.Sienkiewicz  za przedstawienie sprawy.

Pani Sienkiewicz :”Proszę mi powiedzieć jak ja mam dojechać na pole?”

Przewodnicząca  cyt. : „ Można od drogi  61  sobie szukać dojazdu”.

p.W.Sienkiewicz cyt. ”Ja mam szukać ?”

Przewodnicząca  cyt.” My nie  będziemy  dyskutować.”

p.W.Sienkiewicz cyt.” Ja mam ponieść  koszty? Prokurator  powiedział, że   mam dostać wjazd  bezpłatny.”

Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.

 

Ad.6  Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca  zamknęła obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                           Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 10:56
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2018 razy