BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175, poz. 1457 ,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. nr 48 ,poz.327 ) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłat targowych na targowiskach od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej obowiązujące na terenie Gminy Stawiski w wysokości :

  1. dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy wystawieniu do sprzedaży z :
    • samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep, straganu, stołu - 15zł.
    • wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza ( dotyczy art. Spożywczych, np. ser, masło, miód, jaja oraz art. przemysłowych) – 5 zł,
  2. od sprzedaży wyrobów jubilerskich – 10 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Opłatę targową pobiera inkasent.

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
2. Wpłaty będą dokonywane w każdy piątek danego tygodnia za okres minionego tygodnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 23/V/03 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 sie 2007 13:01
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2217 razy