BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/55/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XII/49/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 sie 2007 12:57
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2218 razy