BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/54/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

  1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 13.133 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 13.133 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 2 załącznik nr 4 i 4a do Uchwały Nr XIII/50/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a do niniejszej uchwały.
  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
    • Plan dochodów budżetowych – 13.533.031 zł.
    • Plan wydatków budżetowych – 13.834.735 zł.
  5. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 sie 2007 12:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2162 razy