BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/52/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 lipca 2007 roku
w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175,poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48 poz.327) oraz art.160 i 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U Nr 98 poz.1070 ,Nr 154 poz.1787,z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Nr 213 poz. 1802,Nr 240 poz.2052,z 2003 r. Nr 188 poz.1838, Nr 228 poz.2256,z 2004 r. Nr 34 poz.304, Nr 130 poz.1376,Nr 185 poz.1907, Nr 188 poz.1838 ,Nr 273 poz.2702 i poz.2703,z 2005 r. Nr 13 poz.98,Nr 131 poz.1101,Nr 167 poz.1398 , Nr 169 poz.1410 i poz.1413,Nr 178 poz.1479 ,Nr 249 poz.2104,Nr169 poz.1417,z2006 r. 144 poz.1044,Nr 218 poz.1592 , z 2007 r. Nr 73 poz.484,Nr 99 poz.664 )uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do oceny kandydatów na ławników na kadencję w latach 2008 – 2011 w składzie :

  1. Jerzy Bielawski - Przewodniczący Zespołu,
  2. Robert Urban - Członek Zespołu ,
  3. Jacek Konopka - Członek Zespołu ,
  4. Ewa Kurzątkowska - Członek Zespołu ,
  5. Józef Ródzki - Członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Stawiskach opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lip 2007 10:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2141 razy