BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/50/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 lipca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 256.689 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 16.285 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 272.974 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 3 załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a do niniejszej uchwały.
5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

  • Plan dochodów budżetowych – 13.533.031 zł.
  • Plan wydatków budżetowych – 13.834.735 zł.
6. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lip 2007 10:34
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2123 razy