BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XI/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie:

XI     Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się  11 czerwca    2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.1245   do  godz.15 00

 

W sesji udział  wzięli :

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

Sołtysi obecni wg załączonej listy obecności.

Goście zaproszeni  wg załączonej listy obecności. 

oraz

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła XI   Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :

 

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu   Nr X/07  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2007 r.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego  Rady  Miejskiej jako pracodawcy  dla Burmistrza Stawisk.

7.Podjęcie uchwały   w sprawie zwrotu  kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miejskiej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty  stałej  za pobyt dziecka  w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Pomocy Społecznej  na lata 2007 – 2009.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na   zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Stawiski.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Stawiski  w drodze  przetargu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie lokali użytkowych  stanowiących własność  Gminy Stawiski  na rzecz  ich najemców.

13.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody   na udzielenie  bonifikat od opłat  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości.

14.Podjęcie uchwały  w sprawie  stawek opłaty targowej  i zasad  jej poboru.
15.Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Stawiski.

16.Informacja   w sprawie  dokonania wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego

w Łomży.

17. Zapytania  i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem :Czy do  porządku obrad    uwagi ?

            Radny p. Jacek  Konopka  zgłosił  zmianę do  porządku obrad :wycofanie pkt. 14 w brzmieniu - Podjęcie uchwały  w sprawie  stawek opłaty targowej  i zasad  jej poboru.

I przeniesienie projektu uchwały na  posiedzenie Sesji Zwyczajnej. 
            Burmistrz M. Waszkiewicz zgłosił  wniosek  do porządku obrad   o wpisanie w pkt.14 -Podjęcie   uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Burmistrz  poinformował, iż  odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej  dot. otwarcia ofert  w przetargu  nieograniczonym  na Przebudowę  dróg gminnych  ul. Furmańską i Ogrodową w Stawiskach. Komisja po zapoznaniu  się  z ceną oferty stwierdziła, że  podana kwota w wysokości  83 051,99 zł  przewyższa  kwotę, którą  gmina może  przeznaczyć na   sfinansowanie  zadania inwestycyjnego o 23 051,99 zł. Komisja przetargowa  wnioskuje o  unieważnienie przetargu i prosi Burmistrza  o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 W związku z tym zostały przygotowane zmiany  w budżecie gminy  dot. przeniesienia  planu  wydatków   budżetowych   o kwotę  23.883 zł.

  Burmistrz wyraził swoje stanowisko  w przypadku ,kiedy Rada podejmie pozytywną opinię  w sprawie  zmian w budżecie  gminy pozwoli to na rozstrzygnięcie  przetargu.

 

            Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek  I  radnego p.J.Konopka  dot. wykreślania pkt.14 z porządku obrad w brzmieniu : 14.Podjęcie uchwały  w sprawie  stawek opłaty targowej i zasad  jej poboru.
 W wyniku głosowania  : 13 radnych głosowało  „za” wykreśleniem.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek  II  Burmistrza  dot. wprowadzenia  do porządku obrad w pkt.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

W wyniku głosowania  : 13 radnych głosowało  „za” wprowadzeniem  tego  punktu.

 

            Następnie Przewodnicząca  poddała pod głosowanie  porządek obrad po  zmianach  w następującym  brzmieniu :

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu   Nr X/07  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2007 r.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego  Rady  Miejskiej jako pracodawcy  dla Burmistrza Stawisk.

7.Podjęcie uchwały   w sprawie zwrotu  kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miejskiej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty  stałej  za pobyt dziecka  w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Pomocy Społecznej  na lata 2007 – 2009.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na   zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Stawiski.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Stawiski  w drodze  przetargu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie lokali użytkowych  stanowiących własność  Gminy Stawiski  na rzecz  ich najemców.

13.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody   na udzielenie  bonifikat od opłat  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości.

14.Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.
15.Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Stawiski.

16.Informacja   w sprawie  dokonania wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego

w Łomży.

17. Zapytania  i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.

 

W wyniku głosowania :13  radnych „za” przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Porządek sesji  został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2  Przyjęcie protokołu   Nr X/07  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja  2007 r.

Protokół został przyjęty  jednogłośnie, 13 radnych   głosowało za jego przyjęciem.

Ad. 3    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radny p. J. Bielawski   zwrócił  się z zapytaniem do Burmistrza  w sprawie  remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach. W związku z tym, iż  przetarg został unieważniony  z powodu wysokości ceny  jaką wykonawca  przedstawił w ofercie, cena oferowana w wysokości  brutto 102.760,35 zł  przewyższała  kwotę zaplanowaną  jaką zamawiający  może przeznaczyć  na sfinansowanie  tego zadania o 68.060,35 zł. Jakie są  ustalenia  w tej  sprawie?

Burmistrz odpowiedział, iż Dyrektor  S.Chodnik może  prowadzić negocjacje w tej sprawie w drodze bezprzetargowej. W tym temacie  dyrektor nie kontaktował się, nie wnioskował o nic do  organu  prowadzącego.

Po czym Pani Skarbnik poinformowała ,iż  dyrektor Chodnik kontaktował się w tej sprawie z nią , i  obecnie  trwają  negocjacje z wykonawcą    w sprawie  finansowania  tego  remontu.

Burmistrz zapewnił, iż w sytuacji kiedy  dyrektor złoży wniosek o dofinansowanie brakującej kwoty   zmiany te zostaną umieszczone w budżecie. Jeżeli zajdzie potrzeba zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.

 

Ad . 4  Sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Burmistrz  przedstawił  sprawozdanie od 24 kwietnia  2007 r.

W tym czasie zostały  podjęte następujące   zarządzenia :

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji  o wykonaniu  budżetu  Gminy Stawiski  za I kwartał 2007 r.

Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz wywieszone na okres 14 dni   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie  powołania komisji  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia  na sprzedaż  drewna  na pniu z pasa  drogowego dróg gminnych  Żelazki  - Mieczki  Sucholaszczki  Poryte -  Budziski  i Hipolitewo  - Wilczewo.

Ø  Zarządzenie Burmistrza Stawisk z dnia 30 kwietnia  2007 r. w sprawie   zmian w budżecie  gminy  na 2007 rok.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk z dnia   30 kwietnia  2007 r.  w sprawie  powołania  komisji  do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia  na „Przebudowę  drogi gminnej  we wsi   Barzykowo „

Zadanie zostało  wykonane  ,nie nastąpił jeszcze odbiór  robót.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza  Stawisk  z dnia 30  kwietnia 2007 r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia egzaminu  dla nauczyciela  ubiegającego się o  awans  zawodowy   na stopień  nauczyciela mianowanego.

Komisja  przeprowadziła egzamin   dla nauczyciela  Szkoły Podstawowej   w Stawiskach p.Beaty Nowickiej  ubiegającej się o   awans  na stopień  awansu zawodowego  nauczyciela    mianowanego.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk z dnia  22 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie  nadania  regulaminu  organizacyjnego  Urzędu Miejskiego  w Stawiskach  z dnia  26 września 2003 r. 

Zarządzenie to wiąże się z zaleceniami  Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz  odwołaniem p.Janusza Kossewskiego  z funkcji Sekretarza Gminy i w konsekwencji    powierzeniem stanowiska   pracy ds. kontroli  wewnętrznej, promocji  gminy  i współpracy  z organizacjami  pozarządowymi.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk z dnia  28 maja  2007 r.   w sprawie  ustalenia stawek  czynszu  za 1 m 3  powierzchni  użytkowej.

Zarządzenie to wiąże się z zaleceniami  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ø  Zarządzenie  Burmistrza Stawisk  z dnia  28 maja  2007 r.  w sprawie  powołania   składu Społecznej  Komisji Mieszkaniowej  w Stawiskach.

Skład  Społecznej Komisji   Mieszkaniowej :

1.Trzaska Barbara -  przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stawiskach

2.Kurzątkowska Ewa  -  radna Rady Miejskiej w Stawiskach

3.Konopka Jacek -  radny Gminy Stawiski

4.Zacharzewska Bożena – przedstawiciel  Komisji  Rozwiązywania  problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   Narkomanii.

5.Sokołowski  Stanisław – przedstawiciel  Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Sokołach.

Ø  Zarządzenie  z dnia 4 czerwca 2007 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu  nieograniczonym  na Przebudowę   dróg gminnych   ul. Furmańską i Ogrodową w Stawiskach

 Następnie Burmistrz przedstawił  podjęte uchwały  Rady Miejskiej w Stawiskach :

 

Ø  Uchwała Nr VIII/30/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  w sprawie udzielenia  Burmistrzowi  Stawisk  absolutorium  z tytułu  wykonania  budżetu  gminy  za 2006 rok.

 

Ø  Uchwała Nr VIII/31/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach w sprawie przystąpienie  do realizacji  i sfinansowania  wspólnego  projektu  w ramach  Schematu  II działania 2.7 „Pilotażowy  program Leader +”Sektorowego  programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz rozwój  obszarów  wiejskich”

       Podpisana została umowa na poręczenie kredytu. Gmina  Stawiski otrzyma dofinansowanie  w kwocie : 15 tys. zł  na imprezę  „Pożegnanie lata” w ostatnią niedziele  sierpnia br.

 

Ø     Uchwałę Nr VIII/32/07 w sprawie : zmian w budżecie gminy na  2007 rok  przesłano    do Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Łomży.

Ø  Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  w sprawie  wyrażenia  zgody  na zbycie  działki  budowlanej  niezabudowanej.

Ø  Uchwała Nr  VIII/34/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  w sprawie  programu współpracy  na 2007 rok  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami ,o których  mowa w  art.3 ust.3 ustawy  o działalności  pożytku publicznego

Ø   Uchwała Nr IX/35/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  w sprawie :  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego w wysokości  700.000 zł.

Ø  Uchwała Nr IX/36/07 w sprawie : zmian w budżecie gminy na  2007 rok  przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Łomży.

Ø    Uchwała Nr X/37/07 Rady Miejskiej w Stawiskach   w sprawie :  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego w wysokości  200.000 zł.

Ø  Zaproponowałem Radzie dokończenie remontu GOK , remont ul. Furmańskiej i Ogrodowej 

Ø  Uchwała Nr X/38/07 w sprawie : zmian w budżecie gminy na  2007 r.

            Gmina Stawiski  jest właścicielem   terenu  pod budowę  przyszłej  inwestycji ,budowy Hali Sportowej, posiada opracowany projekt  budowlany  oraz  kosztorysy inwestorskie, w których  wartość kosztorysowa zadania wynosi  wg cen  z IV kwartału 2006 r. (aktualnie) brutto  6 809    słownie :  sześć milionów  osiemset dziewięć  tysięcy  złotych.

Burmistrz  poinformował radnych, iż  w wyniku   zakończonych przez Ministerstwo  Sportu prac   nad rozliczeniem  wpływów  i wydatków  w roku  2006 z tytułu  gier liczbowych  i ustaleniu  limitu  środków finansowych  dla Województwa Podlaskiego  na rok bieżący  znowelizowany został  „Wieloletni  Program  Rozwoju  Bazy  Sportowej  Województwa Podlaskiego na lata   2006 – 2008” obejmujący  inwestycje   kontynuowane i rozpoczynane  w 2007 r.  oraz w latach   następnych.

Zadanie pod nazwą „ Budowa Hali  Sportowej   44 x 24  w Stawiskach „   otrzymało   zwiększenie   dofinansowania   w wysokości  300 tys. zł Ogółem  dofinansowanie  wynosi   1 000 tys. zł  z podziałem dofinansowania na lata 100,0 tys. zł w roku 2007 r., 500,0 tys. zł w roku 2008 , i  400 tys. zł w roku 2009.

Budowa   hali  rozpocznie się wiosną 2008 roku. Do końca czerwca gmina   powinna złożyć wniosek  na dofinansowanie  budowy Hali  do Ministerstwa Sportu w Warszawie.

 

Ad . 5  Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Przewodnicząca  przedstawiła projekt  w/w uchwały.

Następnie   Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt uchwały :

W wyniku głosowania :

13  radnych „za”

 

Przewodnicząca  poinformowała, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XI/39/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad .6  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego  Rady  Miejskiej jako pracodawcy  dla Burmistrza Stawisk.


Przewodnicząca  przedstawiła projekt  w/w uchwały.

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod  głosowanie  projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

 

13  radnych „za”

Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została  przyjęta  jednogłośnie.

 

  Uchwała Nr XI/40/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia    11 czerwca 2007 r.  w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego  Rady  Miejskiej jako pracodawcy  dla Burmistrza Stawisk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad . 7 Podjęcie uchwały   w sprawie zwrotu  kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miejskiej.


Przewodnicząca  przedstawiła projekt  w/w uchwały.

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod  głosowanie  projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

 

13  radnych „za”

Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została  przyjęta  jednogłośnie.

 

  Uchwała Nr XI/41/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia   11 czerwca 2007 r.  w sprawie zwrotu  kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty  stałej  za pobyt dziecka  w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

 

Burmistrz argumentował, iż obniżenie opłaty wpłynie na   zwiększenie  liczby dzieci w przedszkolu. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza   19 dzieci. Część rodziców  których dzieci   nie uczęszczają  do przedszkola  deklaruje, iż posłałoby  swoje dzieci do przedszkola przy obniżonej opłacie stałej.

Od września przedszkolem będzie kierował dyrektor  i do niego będzie należało   zachęcanie  rodziców  dzieci w wieku  przedszkolnym  do zapisywania  na zajęcia.

            Sołtys wsi Cedry  - p. Józef  Zalewski   podzielił się swoimi spostrzeżeniami, iż  opłata jest zbyt  wysoka  za pobyt dziecka w przedszkolu i  Rada powinna obniżyć   ten koszt.


Wniosek Komisji Oświaty  -  100 zł  opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu

Wniosek Komisji Rewizyjnej  - 120 zł                  -     -               -       - 

Wniosek Komisji Rolnej  - 120 zł                          -     -               -       - 

Wniosek Burmistrza  - 60 zł                                  -     -               -       - 

 

             Przewodnicząca zapoznała zebrach z   wnioskiem rodziców  w sprawie obniżenia opłaty stałej za pobyt dziecka w  przedszkolu.

Radny Z.Obrycki  złożył propozycję w sprawie wprowadzenia języka angielskiego   w przedszkolu ,jeżeli   zostanie  stała opłata bez zmian tzn. 120 zł miesięcznie. Propozycja radnego  nie znalazła  poparcia w Radzie.

Radny Robert Urban   stwierdził, iż   zwiększenie  ilości  dzieci  uczęszczających do przedszkola jego  zdaniem i  zdaniem Rady jest nierealne. Poza tym   radni  chcą    aby  nowy dyrektor wykazał inicjatywę w  prowadzeniu  placówką przedszkola a nie od organu  prowadzącego na  wstępie otrzymał    takie  zniżki. Dyrektor przedszkola  powinien  być dobrym menadżerem  i posiadać  koncepcje na jego  prowadzenie.

Radny p.Jacek Konopka   podkreślił, że  opłata stała  nie  była  podnoszona od  2003 roku kształtuje się na tym samym poziomie. Rada nie  podnosi  opłaty  i nie będzie  działała wbrew  sobie. Od  nowego dyrektora rada  oczekuje  działania pozytywnego na rzecz kierowanej placówki.

Radny M.Sobociński  podkreślił, iż  obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu    skutkowałoby  nowym  deficytem w  budżecie gminy, który i tak  jest  budżetem skromnym.

Burmistrz  argumentował, iż  wykonanie  uchwały  to skutki finansowe   12 tys.zł  co  pozwoliłoby  obniżyć opłatę do  60 zł, a  na pewno   miałby wpływ na pozyskanie    dzieci do przedszkola. 

Radny A.Kiciński zwrócił się  z zapytaniem czy   dla dzieci uczęszczających do przedszkola  jest dofinansowanie do   posiłków.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że    dzieci z rodzin  najuboższych  uczęszczające  do przedszkola  korzystają z pomocy  w formie    bezpłatnego  dożywiania.

Przewodnicząca zamknęła  dyskusje w tym temacie.

 Przewodnicząca   poddała  Wniosek  Burmistrza pod głosowanie :

 

Wniosek Burmistrza  - 60 zł

 W wyniku głosowania :

  2  radnych „za”

 10 radnych „przeciw”

 1 wstrzymał się od głosu

Przewodnicząca poddała  Wniosek Komisji Oświaty  -  100 zł    pod głosowanie :

W wyniku głosowania :

2 radnych „za”

10 radnych „przeciw”

1 wstrzymał się od głosu 

Przewodnicząca poddała  Wniosek  Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnej  120 zł pod głosowanie :

W wyniku głosowania :

10 radnych „za”

3 „przeciw”

 Przewodnicząca oznajmiła, iż  opłata stała za przedszkole  wynosi 120 zł, natomiast  projekt uchwały  zaproponowanej przez Burmistrza (60 zł )  został odrzucony przez Radę.

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Pomocy Społecznej  na lata 2007 – 2009.


Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt w/w uchwały.

 

Radny J.Rudzki   aby  w programie   realizującymi  byli pracownicy OPS-u  bez wskazania nazwisk tylko  pracownicy  wyznaczeni przez Kierownika OPS- u.

Przewodnicząca poddała wniosek radnego pod głosowanie aby  Gminnym Programie  Pomocy Społecznej wykreślić nazwiska  pracowników.

W wyniku głosowania :

12 radnych „za”

1 radny „wstrzymał się od głosu”

Przewodnicząca  poinformowała, że wniosek został przyjęty przez Radę.

 

Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie  po  zmianach tzn. bez   wskazywania nazwisk :

W wyniku głosowania :

13 radnych „za”

Przewodnicząca  poinformowała, że  uchwała została  podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca  2007 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Pomocy Społecznej  na lata 2007 – 2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na   zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Stawiski.


Przewodnicząca przedstawiła projekt w/w uchwały.

            Radny  Jozef Rudzki  zwrócił uwagę ,że działka z poz. nr 8   położona w  Żebrkach  gmina Grabowo  (las)  nie posiada  Księgi Wieczystej. Najpierw należałoby założyć Księgę Wieczystą a następnie przystąpić do procedury sprzedaży.

            Radny Z. Obrycki wnioskował  o wykreślenie  z  załącznika do projektu uchwały  pkt. 4,5,6 i 7.

Przewodnicząca poddała   wniosek radnego  Z.Obryckiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania  :

12 radnych „za”

Następnie Przewodnicząca  poddała  uchwałę pod głosowanie  po zmianach :

12 radnych glosowało „za”

1 wstrzymał się od głosu

 

Przewodnicząca  poinformowała, że  uchwała została  podjęta.


 Uchwała Nr  XI/43/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na   zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Stawiski  w drodze  przetargu.

Burmistrz poinformował, iż  przedmiotowa uchwała dotyczy   gabinetu ginekologicznego.

Lokal ten zostanie  zbyty w drodze przetargu ograniczonego celem  zapewnienia   świadczenia  usług zdrowotnych.

Kupiec tego lokalu  będzie miał   zapewniony  dostęp  do części wspólnych budynku.  

Radny p.A.Kiciński   podkreślił ,że  wcześniej  Rada  prowadziła  rozmowy  z najemcami  lokali i ustalenia były  inne.   

Burmistrz    powiedział, że sprzedaż musi  odbyć się zgodnie   z  uchwałą podjętą przez Radę.

p.H.Kozłowska   zwróciła się z zapytaniem  czy  na  powierzchni  18 m 2   można będzie   utworzyć    gabinet  ginekologiczny.?

Przewodnicząca  potwierdziła, iż Rada wcześniej    dyskutowała na temat    sprzedaży w/w lokalu.

Burmistrz  odpowiedział ponownie, że sprzedaż  musi  odbyć się zgodnie  z  prawem.

p.A.Szczupak  stwierdziła, iż  zależy im na kupnie  pomieszczeń,na których obecnie prowadzą   Niepubliczny Zakład „”SALUS” czyli są najemcami.

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie   uchwałę.

W wyniku głosowania :

13 radnych „za”

Przewodnicząca   oznajmiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XI/44/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Stawiski  w drodze  przetargu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie lokali użytkowych  w drodze  bezprzetargowej  stanowiących własność  Gminy Stawiski  na rzecz  ich najemców.


Burmistrz poinformował, iż sposób  zbycia  nieruchomości  jest określony. Zgodnie  z ustawą  o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo   w nabyciu   lokali  przysługuje  najemcom. Lokale zostaną  zbyte  w drodze  pierwszeństwa  nabycia tzn. powierzchnie na które obecnie  wynajmujący posiadają umowę -  .p.AiM Szczupak   oraz  p.H.Kozłowska.

 

Przewodnicząca przedstawiła   projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

13 radnych „za”

Przewodnicząca  poinformowała, że  uchwała została  podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała  Nr XI/45/07 Rady Miejskiej w Stawiskach   z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie lokali użytkowych  stanowiących własność  Gminy Stawiski  na rzecz  ich najemców stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 13 Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody   na udzielenie  bonifikat od opłat  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości.

 

Przewodnicząca przedstawiła projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

13 radnych „za”

Przewodnicząca  poinformowała, że  uchwała została  podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XI/46/07 rady Miejskiej w stawiskach z dnia  11 czerwca  2007 r. w sprawie wyrażenia zgody   na udzielenie  bonifikat od opłat  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.


Projekt uchwały przedstawiła p.Skarbnik Iwona Ofman.

            Burmistrz  poinformował, że gmina Stawiski   chce   wykonać  podbudowę     ulic   z   materiału  zwanego   destruktem  asfaltowym.

Firma „MAGBUD”    złożyła  ofertę  za   83 tys.zł    na wykonanie   przebudowy dróg gminnych   z destruktu asfaltowego   2 ulice: Furmańska i Ogrodowa w Stawiskach. Zadanie  dotyczy  wykonanie  podbudowy   z destruktu asfaltowego  o grubości 15 cm.  

Burmistrz przekonywał radnych  aby wyrazili pozytywną opinię i  przyjęli proponowane zmiany  w budżecie  gminy.  

Burmistrz  zapowiedział, jeżeli  ta podbudowa  dróg    sprawdzi    się ,gmina przystąpi do większej  ilości  podbudowy  dróg w terenie.  

Przewodnicząca  poddała  uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania  ;

 13 radnych „za”

Przewodnicząca  poinformowała, że uchwala została podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r.   w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 15 Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Stawiski.


Przewodnicząca Rady  przedstawiła  projekt w/w uchwały.

 

Burmistrz   cyt. : „ Nie ma żadnego konfliktu miedzy mną a Panem Sekretarzem są to  zapisy  wynikające z  przepisów ,które umożliwiają pracownikom mianowanym   uzyskanie  prawa do wcześniejszego  skorzystania z prawa do  emerytury. Pan Sekretarz będący osobą powołaną przez Radę  nie może otrzymać  Aktu Mianowania. Może otrzymać taki akt jako pracownik samorządowy, doszliśmy  do porozumienia z Panem Januszem Kossewskim, że

z dniem 1 lipca Pan Sekretarz zostanie przesunięty na  stanowisko ds. kontroli wewnętrznej  ,promocji gminy  i współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz podkreślił, że wnioskuje do Rady   aby radni  przychylili  się do prośby i  odwołali  pana Sekretarza, ponieważ każdy głos  sprzeciw  będzie wpływał na  uniemożliwienie  p. Januszowi   skorzystania  z praw pracownika  samorządowego. Dodał, że zostało spisane odpowiednie porozumienie.

Przewodnicząca   udzieliła głosu panu Sekretarzowi :

Pan Sekretarz  poinformował ,że funkcję  pełni od 1991 roku  tj. 16 lat  został  powołany przez Radę na wniosek Pana Jerzego Bielawskiego ówczesnego Burmistrza Gminy.

W związku z tym, iż chciałby  skorzystać z przysługującego prawa  do przejścia na emeryturę zwrócił się z prośbą  do  Wysokiej  Rady    o  odwołanie   z funkcji Sekretarza Gminy.

Przewodnicząca poddała   uchwałę pod głosowanie :

W wyniku głosowania :

 13 radnych „za”

Uchwała została  przyjęta.

 

Uchwała Nr XI/48/07 Rady Miejskiej w Stawiskach    z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 p. Marek Sobociński  -  podziękował Panu Sekretarzowi za   wieloletnia pracę  i pomoc  kiedy  sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej  w IV kadencji 2002 – 2006.

Wyraził  słowa  uznania  i podkreślił, że  dla niego  p.J.Kossewski zawsze będzie  Sekretarzem Gminy.

p. Jerzy Bielawski  - podkreślił, iż   było  to  najgorsze głosowanie  dotychczas  w  kadencji  jakie  mogło się odbyć. Na jego  wniosek  p. J. Kossewski został powołany  na Sekretarza Gminy. Radny p.J.Bielawski  podziękował  Panu Sekretarzowi za pracę  przez okres  16 lat  w samorządzie gminnym.

p.Marek Waszkiewicz  Burmistrz  podkreślił, iż Pan Sekretarz  odchodzi  z pracy w momencie kiedy  naprawdę  chce odejść i jest to porozumienie pomiędzy nimi.

Przewodnicząca   podziękowała panu Sekretarzowi  za wieloletnia    pracę  i  pomoc wówczas kiedy pełniła funkcję  dyrektora szkoły  w Porytem. Zaznaczyła szczególny wkład  Pana Sekretarza  w trakcie organizacji   i przeprowadzenia  wyborów  samorządowych i państwowych w gminie Stawiski.

W imieniu  całej Rady    przekazała    jak  najszczersze  podziękowania na   wieloletnią  pracę na rzecz gminy Stawiski.


Ad. 16 Informacja   w sprawie  dokonania wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Łomży.

Informację  na temat   wyboru ławników przedstawił p.Janusz  Kossewski.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 17  Zapytania  i wolne wnioski.


            Przewodnicząca Rady   stwierdziła, iż w związku z tym, że sołtysi  nie  do końca uczestniczą w posiedzeniu  sesji  , ich  lista obecności  od  następnego  posiedzenia    będzie przekazywana do księgowości   na 15 minut  przed zamknięciem  posiedzenia.

Przewodnicząca   powiedziała, iż w najbliższym    czasie zostanie zakupione nagłośnienie  na salę  obrad. 


Ad. 18  Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca  zamknęła obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 lip 2007 12:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2370 razy