BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr X/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 maja 2007 roku
w sprawie:

X  Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   29 maja   2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.1245   do  godz.15 00

 

W sesji udział  wzięli :

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

Sołtysi obecni wg załączonej listy obecności.

Goście zaproszeni  wg załączonej listy obecności. 

oraz

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła X Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :


1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu   Nr VIII/07  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 .04.2007 r.

3.Przyjęcie protokołu Nr IX/07 Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej   w Stawiskach z dnia 

    08.05.2007 r. 

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości  200.000 zł.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.

7. Zapytania  i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Następnie Przewodnicząca  zwróciła się do radnych : Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

 

W wyniku głosowania :  10 radnych „za” , 1 radny „wstrzymał się od głosu”

Porządek sesji  został przyjęty.

 

Ad. 2  Przyjęcie protokołu   Nr VIII/07  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 kwietnia  2007 r.

Protokół  Nr VIII/07 został przyjęty  jednogłośnie, na 11 radnych obecnych  wówczas na  sesji – 11 głosowało za jego przyjęciem.

Ad. 3  Przyjęcie protokołu Nr IX/07 Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej   w Stawiskach

z dnia       8  maja  2007 r. 

Protokół  Nr IX/07 został przyjęty  :10 radnych głosowało za jego przyjęciem , 1 wstrzymał się od głosu.

 

Ad. 4.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.


Do Rady nie wpłynęły  żadne zapytania ani interpelacje.


Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości  200.000 zł.

 

Burmistrz  uzasadnił  konieczność  zaciągnięcia  proponowanego kredytu   w wysokości 200.000 zł.  rosnącymi  cenami  materiałów i usług. Poinformował, iż istnieje możliwość pozyskania   kory asfaltowej (destrukt) masy do   utwardzania nawierzchni dróg. Przedstawił  przeznaczenie  kredytu :

- zadanie inwestycyjne  -  przebudowa  ulicy Utrata -  72.000 zł

- zadanie inwestycyjne  -  przebudowa  ulic  Furmańska i Ogrodowa – 48.000 zł

- zakup  materiałów do remontów ulic  i chodników – 80.000 zł

Spłata kredytu  i obsługa  zadłużenia   wynikającego  z zaciągniętego  kredytu będzie  następowała  w latach  2007 – 2009 z dochodów  własnych  budżetu gminy.

 

  Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt uchwały :

W wyniku głosowania :

14  radnych „za”

 

Przewodnicząca  poinformowała, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr X/37/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia  29 maja 2007 r.  w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w wysokości  200.000 tys. zł stanowi załącznik do niniejszego protokołu


Ad. 6  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.


Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie:

  1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 145.166 zł.

-          dział 010 „rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „pozostała działalność” zwiększenie o 115.598 zł.  w związku z przyznaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

-          Dział 801 „oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „gimnazja” zwiększenie o 24.000 zł. w związku z przyznanymi środkami na realizację projektu „Aktywna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

-          Dział 852 „pomoc społeczna” rozdz. 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o 5.568 zł. w związku z przyznaniem dotacji na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

  1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych – 305.166 zł.

-          dział 010 „rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „pozostała działalność” zwiększenie o 115.598 zł.  na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę.

-          Dział 600 „transport i łączność” rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” zwiększenie o 115.894 zł. na : zakup materiałów do remontów ulic i chodników – 80.000 zł. (kredyt); zadania inwestycyjne – 35.894 zł.

(zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Projektowanej” o 76.639 zł., zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Utrata” o 52.533 zł. i wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Furmańskiej i Ogrodowej – 60.000 zł.)

-          Dział 801 „oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „gimnazja” zwiększenie o 24.000 zł. na realizację projektu „Aktywna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

-          Dział 757 „obsługa długu publicznego” rozdz. „odsetki od kredytów i pożyczek” zwiększenie o 4.106 zł. w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem.

-          Dział 852 ‘pomoc społeczna” rozdz. 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o 5.568 zł. na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

-          Dział 921 „kultura i ochronna dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „domy i ośrodki kultury” zwiększenie o 80.000 zł. na remont budynku GOK.

 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie  projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

 

14 radnych „za”

Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została  przyjęta  jednogłośnie.

 

  Uchwała Nr X/38/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia  29 maja 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.  7  Zapytania  i wolne wnioski.


Przewodnicząca  przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej :

 

Ø  Pismo  Wojewody Podlaskiego   Nr GW.II.MJ.0717 – 44/07 z dnia  18 maja 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu(życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego)

Ø  Podanie  p.Bogusławy Duckiej  sołtys  wsi Budy  Stawiskie  w sprawie  wymiany okien  w budynku Szkoły Podstawowej w Budach Stawiskich.

Ø  Wniosek  ZGKiM w Stawiskach  w sprawie: podwyższenia  wartości  jednego punktu  w tabeli  wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Burmistrz  poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie przygotowany  projekt uchwały w  w/w sprawie  i przedłożony Radzie  Miejskiej.

 

Ø  Pismo  rodziców   dzieci  uczęszczających  do Przedszkola  Miejskiego w Stawiskach  w sprawie  obniżenia  obecnie obowiązującej  opłaty stałej za pobyt dziecka w  przedszkolu.


Ad. 8   Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca  zamknęła obrady X Sesji  Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Stawiskach   zwołanej w trybie pilnym. 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 lip 2007 12:14
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1941 razy