BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr IX/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 8 maja 2007 roku
w sprawie:

IX   Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   dnia 8 maja  2007 r.

w Sali Rady Miejskiej (pok. Nr 2) w Stawiskach ,trwała od godz.1310   do  godz.13 55

 

W sesji udział  wzięli :

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

 

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła IX Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach zwołaną w trybie pilnym.

 Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :


1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VIII   Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w wysokości  700.000 tys. zł.

5.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie  gminy na 2007 rok.  

6.Zapytania i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VIII   Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.


Radny p. Jerzy Bielawski  zgłosił wniosek  aby protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. został przyjęty na  najbliższej Sesji  Zwyczajnej Rady.

Przewodnicząca poddała wniosek radnego  pod głosowanie:

W wyniku głosowania :

8 radnych  głosowało „za”

1  osoba „wstrzymała  się od głosu”

Radni  ustali ,że protokół zostanie przyjęty na następnej sesji.

 

Ad. 3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.


Do Rady nie wpłynęły  żadne zapytania ani interpelacje.


Ad.4.Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego

 w wysokości  700.000 zł


Pani Skarbnik   poinformowała, że  Bank Ochrony Środowiska, który złożył ofertę dla gminy Stawiski  na kredyt  zgodnie z wytycznymi   wymaga  aby   gmina  przedłożyła uchwałę Rady  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w wysokości 700.000 tys.zł.

 

Radny p. Jerzy Bielawski  zwrócił uwagę ,iż aby  uchwała  została podjęta przez radnych  musi być przyjęta  bezwzględną  większością głosów.

Art.58  Ustawy o samorządzie gminnym : 1.Uchwały  i zarządzenia   organów  gminy  dotyczące   zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których  zobowiązania  te zostaną pokryte.2.uchwały rady gminy, o których  mowa  w ust.1,zapadają  bezwzględną   większością  głosów w obecności co najmniej  połowy  ustawowego   składu rady.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że podstawa prawną jest artykuł 82 Ustawy o Finansach  publicznych   : 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

 Radny p.M.Sobociński czy Pani Skarbnik podpisuje kontrasygnatę na umowie o kredyt?

Pani  Skarbnik odpowiedziała, że na umowie zawsze jest  kontrasygnata Skarbnika.

Następnie   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w wysokości  700.000 tys. zł.

 

p.M.Sobociński zapytał : Czy  zabezpieczeniem  planowanego  do zaciągnięcia   kredytu  będzie weksel  własny In blanco ?

Pani Skarbnik odpowiedziała ,że jest to   wymóg formalny  - weksel  In blanco  wraz z  deklaracją wekslową na  wartość  planowanego kredytu : 700 tys. zł

Radny p. Jerzy Bielawski  zapytał Czy jest opinia   Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie   uchwały?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że opinia  jest pozytywna, dodała  ,że  wcześniej żaden bank nie żądał od gminy takiej uchwały.

            Bank  Ochrony Środowiska  zaoferował kredyt   bez żadnej prowizji ,  oprocentowanie - 4,42 % ,natomiast oferta Banku  Gospodarki  Żywnościowej  - oprocentowanie -    5,02 % +    prowizja.

Radni  zakończyli  dyskusję  wokół  przedstawionego projektu uchwały.

  Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt uchwały :

W wyniku głosowania :

8 radnych „za”

1 radny  „przeciw”

Przewodnicząca  poinformowała, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała Nr IX/35/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia  8 maja 2007 r.  w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w wysokości  700.000 tys. zł stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 5.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie  gminy na 2007 rok.  

            Pani Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.

Radny p.J.Bielawski  zwrócił się z zapytaniem  czego dotyczą  zmiany w budżecie gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że  zmiany związane są z  inwestycją dotyczącą  drogi Barzykowo.

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie  projekt w/w uchwały.

W wyniku głosowania :

10  radnych „za”

 

  Uchwała Nr IX/36/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia  8 maja 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2007 rok  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6.Zapytania i wolne wnioski.

 

Ø  Przewodnicząca Rady   przedstawiła  pisma :

-    pismo  Rady Sołeckiej   - sołectwa Jurzec Szlachecki  w sprawie wytyczenia   pasa drogi  w Jurcu Szlacheckim 

- pismo  mieszkańca p.B.Kurkowskiego  zam.Jurzec Szl. o nie wytyczanie  pasa  drogi w Jurcu  Szlacheckim.

Radni stwierdzili, iż wnioski należy przekazać  wg kompetencji Burmistrzowi Stawisk.

 

Ø  Realizacja  uchwały  w sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy Stawiski :

W skład  Społecznej Komisji  Mieszkaniowej  wchodzą :

a) dwóch radnych delegowanych przez  Radę Miejską w Stawiskach

Radni  delegowali do  składu komisji :

- p.Ewa Kurzątkowska  -   radna wyraziła zgodę

- p.Jacek  Konopka  -  radny wyraził zgodę

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie kandydaturę p.E. Kurzątkowskiej do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W wyniku głosowania :

11 radnych „za”

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie  kandydaturze p.J.Konopka  do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej

W wyniku głosowania :

10 radnych „za”

1 „wstrzymał się od głosu”

Przewodnicząca   stwierdziła ,iż do  pracy  w Społecznej Komisji  mieszkaniowej rada delegowała   p.E.Kurzątkowska  i p. J.Konopka.

 

Ø  Radny p.J.Bielawski  wnioskował  o  wymianę nawierzchni   na  przejściu  dla pieszych  między Placem  Wolności  a  ul. Długą  – (chodnik ścianki przy posesji p.Z.Chojnowski – właścicielem jest   gmina Stawiski)

 

W wyniku dyskusji radni poparli wniosek  p.J.Bielawskiego.

Burmistrz zaznaczył, iż należy  wpisać  to jako zadanie do realizacji.

 

Ad .  7 Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca  zamknęła obrady IX Sesji  Nadzwyczajnej  zwołanej w trybie pilnym Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 lip 2007 12:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1996 razy