BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr VIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie:

VIII  Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   24  kwietnia  2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.1240   do  godz.16 10

 

W sesji udział  wzięli :

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

Sołtysi obecni wg załączonej listy obecności.

Goście zaproszeni  wg załączonej listy obecności. 

oraz

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła VIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :

 

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VII  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Sprawozdanie   z działalności Burmistrza  w okresie między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Stawisk z tytułu wykonania  budżetu  gminy za 2006 rok.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia  do  realizacji i sfinansowania  wspólnego  projektu   w ramach  Schematu  II działania 2.7  „Pilotażowego Programu   Leader  +” Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz rozwój  obszarów  wiejskich”.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody  na zbycie  działki  budowlanej niezabudowanej.

9.Podjęcie uchwały  w sprawie  programu  współpracy  na 2007 rok  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami , o których  mowa  w art.3 ust.3 Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.

10.Przedstawienie sprawozdania  z działalności  Gminnego Ośrodka  Kultury  w Stawiskach  za 2006 rok.

11.Sprawozdanie  z realizacji  planu  gospodarki  odpadami.

12. Zapytania  i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  zwróciła się do radnych : Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

 

W wyniku głosowania :  14 radnych „za”

Porządek sesji  został przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z wcześniejszymi  ustaleniami  na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 kwietnia br.  z Radą Miejską  Pani Przewodnicząca udzieliła głosu p.Dorocie Kozioł – Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych   w Smolnikach.

Pani Dyrektor zwróciła się do sołtysów  z prośbą o  rozpowszechnienie  oferty szkoły wśród młodzieży  i jej rodziców. Szkoła proponuje  naukę  w typach  szkół dziennych   i zaocznych.  Dziennych : technikum, liceum  profilowane- profil ekonomiczno  - administracyjny oraz  profil  rolniczo – spożywczy, zasadnicza szkoła zawodowa,2 - letnie  uzupełniające  liceum  ogólnokształcące dla młodzieży. Zaocznych :  technikum dla dorosłych  , 2 – letnie  uzupełniające  liceum  ogólnokształcące  dla dorosłych. Chętnym uczniom  szkoła zapewnia   rozwój   fizyczny   na zajęciach  siłowni, możliwość korzystania  z nowoczesnych pracowni : komputerowej  i multimedialnej, które szkoła otrzymała w ramach   projektu : pracownie   komputerowe dla szkół” współfinansowanego  z Europejskiego   Funduszu Społecznego.

 Przewodnicząca Rady podziękowała pani Dyrektor za przedstawienie  oferty.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z VI  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.


Protokół z VI   Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

12 radnych  głosowało  „za”   jego  przyjęciem , 2  radnych   „wstrzymało się od głosu” w tej sprawie.

 

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do Rady  nie wpłynęły  interpelacje i zapytania.


Ad.4  Sprawozdanie   z działalności Burmistrza  w okresie między sesjami.

           

Zarządzenia  :

1) zarządzenie nr  12/07  z dnia 29  marca  2007 r.  w sprawie  zmian   w budżecie  gminy na 2007 rok

2) Zarządzenie  Nr 13/07  z dnia  2 kwietnia 2007 r.  w sprawie  powołania Komisji  Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  na budowę drogi gminnej w Barzykowie

3) zarządzenie  Nr 14/07  z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia    dnia wolnego od pracy w 2007 roku  dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

4) Zarządzenie nr 15/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miejskiego w Stawiskach  z dnia  26.09.2003 r.

5) Zarządzenie Nr 16/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia na  dostawę materiałów  brukowych

Uchwały   :

1) Uchwała Nr VII/26/07 z dnia  27 marca 2007 r.  w sprawie zmian  w budżecie na 2007 rok 

Uchwała została wysłana  do RIO  w Białymstoku  i po uzyskaniu pozytywnej opinii   w/s planowanego kredytu został ogłoszony przetarg na kredyt. Rozstrzygnięcie przetargu 30 kwietnia 2007 rok.

2) Uchwała nr VII/27/07 z dnia 27  marca 2007 r.  w/s  modernizacji  i oświetlenia  ulic i dróg  na terenie  miasta i gminy  Stawiski

 

Wykonanie : Uchwała została  wysłana  do Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego(badana  jest zgodność z prawem),trwają  prace  nad  przygotowaniem   pisma  do Zakładu Energetycznego w Białymstoku ustalenie warunków planowanej inwestycji.

Teraz nastąpi wyliczenie przez Zakład Energetyczny kosztów amortyzacji. Wystąpimy z prośbą o częściowe umorzenie amortyzacji. Określenie warunków specyfikacji i następnie ogłoszenie przetargu.

O wszystkich działaniach Rada Miejska w Stawiskach będzie informowana na bieżąco.

3)Uchwała Nr VII/28/07 z dn. 27.03.2007r. w/s powiadomienia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała dotyczy Skarbnika i Sekretarza Gminy Stawiski. Wymienione w uchwale osoby zostały przez Burmistrza powiadomione o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

4)Uchwała Nr VII/29/07 z dnia 27.03.2007r. w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

Sprawa dotyczy nieruchomości zabudowanej w Wysokiem Małem. Nieruchomość ta zostanie zbyta, a w tej chwili jest wyszczególniona na wykazie nieruchomości do zbycia(należało poprawić  powierzchnię  działki)

Inne :

1) Załatwianie spraw   bieżących :

- do wypełniania wniosków  o dopłaty  obszarowe  zostały  przeszkolone   osoby w Urzędzie Miejskim  w Stawiskach, które  pomagają  w wypełnianiu  wniosków  rolnikom  z terenu  naszej gminy.

2) W okresie tym spotkałem się  z sołtysami  z terenu  naszej gminy. Omówione zostały  plany  samorządu  na   nadchodzące  lata.

Na spotkaniu  tym p. Jerzy Rybicki   (pełniący  funkcję   dyrektora  szkoły  ponadgimnazjalnej  dla dorosłych  w Grabowie) przedstawił  ofertę  szkoły  i  zachęcił wszystkich  do korzystania  z  możliwości   kształcenia  w tej placówce. Dotyczy  to zwłaszcza  młodzieży ,która  przygotowuje się  do przejęcia  gospodarstw rolnych

3)Ponieważ  cześć  sołtysów  to osoby nowe, pełniące  funkcję  pierwszą kadencję, zaplanowano  również  wyjazd  integracyjny. Celem  jednodniowego  wyjazdu  będzie  Święta Lipka  i okolice  Kętrzyna   oraz   coroczna pielgrzymka  do Lichenia organizowana  w dniu 26 i 27 maja br. przez  Stowarzyszenie  Sołtysów  Polskich.

W przyszłym tygodniu  odbędzie się spotkanie  celem określenia  szczegółowych  warunków  planowanych wyjazdów. 

4)  W tym czasie  rozstrzygnięto   przetarg  na budowę  drogi  gminnej  w Barzykowie. Jednak  cena  zaoferowana  przez przyszłego    wykonawcę  była  o 12.110  zł wyższa  od kwoty  kosztorysowej. W związku z tym   przetarg  unieważniono.

W chwili obecnej ogłoszono nowy przetarg, który rozstrzygnięty zostanie dnia 7 maja br.

W dzisiejszych zmianach w budżecie RM wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków na daną inwestycję o kwotę 5 tys.zł.

Uściślając podam kwoty : 

- kosztorysowa  cena przedsięwzięcia wynosi 47.884 zł

- w budżecie  zaplanowane było  48.363  zł , po dzisiejszych zmianach będzie  zaplanowane 53.363 zł

- cena ofertowa  wyniosła  59.994 zł

W tej  sytuacji należy  cierpliwie  czekać  na rozstrzygnięcie  drugiego przetargu.

4) Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na dostawę materiałów  do budowy chodników, parkingów, poboczy i najazdów .Oferowana kwota za dostawę  wyszczególnionych materiałów była około  1.500 zł wyższa od  zabezpieczonej w budżecie gminy. Istniała jednak możliwość przesunięcia tych środków  w obrębie   paragrafu co uczyniono „zdejmując”  brakującą kwotę  z zakupu  pospółki  i przetarg  rozstrzygnięto.

Dlaczego? Ceny  materiałów budowlanych z tygodnia na tydzień  drożeją i w przypadku ogłoszenia drugiego przetargu istniało bardzo duże   prawdopodobieństwo iż kwota oferowana dodatkowo wzrośnie. Najniższą cenę zaoferował  podmiot z Moniek. W chwili obecnej należy czekać  czy przetarg nie  zostanie zaskarżony i będzie można  przystąpić do podpisania umowy.

5) Poczyniono  również szereg kroków i zabiegów dotyczących finansowania przyszłej  inwestycji budowy  kompleksu   sportowego  (Hali Sportowej).Na następnej Sesji Rady  Miejskiej  przedstawię  szczegółowo wszystkie zabiegi  i rozstrzygnięcia  ,które  na chwilę obecną  nie są jeszcze ostateczne i wiążące.

6) od mieszkańców wsi Zabiele wpłynęła do mnie petycja w  której mieszkańcy  domagają się budowy  dodatkowego pasa ruchu ( tzw. lewoskrętu)dla jadących   od strony  Stawisk  w stronę  Szczuczyna  i skręcających   do Zabiela  na   skrzyżowaniu  E 61 – Zabiele -  Dzięgiele

7)  Zredagowane zostało  porozumienie  w/s  przejęcia w zarząd  dróg powiatowych Porozumienie  dotyczy  Powiatu  Kolneńskiego   i Gminy Stawiski .Porozumienie zostało przedstawione   Zarządowi  Powiatu  Kolneńskiego  ,który  wprowadził  zmiany  a z  którymi   nie zdążyłem się zapoznać ,gdyż  porozumienie  z  poprawkami  jeszcze do mnie  nie dotarło. Myślę, że  przed  jutrzejszą  Sesją  Powiatu  Kolneńskiego   Kierownik   Powiatowego Zarządu Dróg  przekaże  mi to  porozumienie  i jeszcze  w tym tygodniu  zostanie  podpisane.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz 

 

            Radny Z.Obrycki  zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość  dokonania przejścia pod  drogą (tunel) – przy okazji remontu drogi ,dla  mieszkańców  prowadzących bydło z  miejscowości  Zabiele, co wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa na drodze?

Burmistrz odpowiedział, że  trudno jest udzielić odpowiedzi na zadane  pytanie, gdyż w tej dziedzinie nie jest fachowcem.

Radny Andrzej Kiciński   zabrał głos w tej sprawie. Technicznie jest to trudne do wykonania i  wcześniej   należało to  zatwierdzić w projekcie. Poza tym   wiąże się z  dużym nakładem środków finansowych.

 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Stawisk z tytułu wykonania  budżetu  gminy za 2006 rok.


Przewodnicząca Rady   przedstawiła projekt   w/w  uchwały.

 

Następnie  poprosiła p.Roberta Urbana – Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  stanowiska Komisji Rewizyjnej i  sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2006 rok.

Pan Robert Urban Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej    przedstawił sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy  za 2006 rok.

Po zapoznaniu  się ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  gminy  Stawiski  za 2006 rok  przedłożonym przez  Burmistrza  Stawisk  oraz   z opinią   Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Łomży.

1.Budżet Gminy Stawiski na 2006 r. uchwalony został Uchwała Nr 150/XLVII/05 RM z dnia 20 grudnia 2005 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 10.937,818 zł

- plan wydatków budżetowy ustalono na kwotę – 10.249,818 zł

2.Po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę – 13.779,677 zł

- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę – 13.091,677 zł

3.Wykonanie budżetu za 2006 r. :

- wykonanie dochodów budżetowych – 13.395.355,21 zł ( 97,21 % planu)

- wykonanie wydatków budżetowych – 12.605.631,89 zł. ( 96,29 % planu )

4.Rozchody budżetu w wysokości 688.000 zł. przeznaczono na spłaty rat kredytów.

5.Zadłużenie gminy z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wynosi 3.026.701 zł.

6.Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gmina w 2006 r. otrzymała dotacje w wysokości 2.717.363,34 zł., którą wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem.

7.Analiza sprawozdań za 2006 r. wykazała :

- należności w wysokości 60.821,80 zł. ( głównie są to należności podatkowe )

- zobowiązania niewymagalne – 2.332.621,12 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne – 601.792,72 zł., wydatki inwestycyjne – 1.507.156,42 zł., dostawy towarów i usług – 223.671,91 zł.

8.Wykonanie planu finansowego ZGKiM za 2006 r.

- plan przychodów – 826.515 zł., wykonanie 808.654,02 zł., co stanowi 97,84 % planu;

- plan wydatków – 812.095 zł., wykonanie 808.772,27., co stanowi 99,59 % planu,

- należności – 50.225,91 zł,

-zobowiązania – 25.993.31 zł

9.Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r.

- plan dochodów – 185.192 zł., wykonanie – 185.194,65 zł. ( 100 % planu )

- plan wydatków – 185.192 zł., wykonanie – 174.396,28 zł. ( 94,17 % planu ).

 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej – p.R.Urban -   podkreślił, iż zdaniem  opozycji   nad  gminą roztaczały się  apokaliptyczne   wizjE, że  gmina  zbankrutuje. Osobiście jestem   zwolennikiem   prowadzenia inwestycji     na kredyt, gdyż   inaczej  nic się nie da zrobić. Gdy rolnik jest biedny  to  i gmina będzie biedna ,bo rolnik nie będzie kupował w mieście. To się wszystko wiąże. Jeżeli chcemy  to zrobić bez kredytu to  musimy czekać  jeszcze  10 lat. Rok 2006  był  ostatnim rokiem  poprzedniej kadencji. Rada   zaryzykowała  i  podjęła taka decyzję  aby  kredytować się  i   inwestować.

Radny p.Jerzy Bielawski zapytał : Czy  to wystąpienie  jest   treścią   stanowiska Komisji Rewizyjnej?

Pan R.Urban – przedstawił   wykonanie budżetu  gminy  za 2006 rok :

 1.Podatki i opłaty   lokalne  - dochody  z podatków  i opłat   lokalnych  (podatek  rolny, podatek  od nieruchomości, leśny, od środków  transportowych ,od   spadków i darowizn, od posiadania  psów, od czynności   cywilno – prawnych  ,opłata  eksploatacyjna, za wieczyste  użytkowanie  ,za zajęcie pasa  drogowego) w 2006 r. wyniosły  1.005.710,33 zł co stanowi  9,00 %  ogólnych  dochodów.

2.Subwencje – dochody z tytułu subwencji (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca  i uzupełniająca) wyniosły  w 2006 r.  7.490.586,00 zł  co stanowi  55,92 %  dochodów  ogółem.

3.Kredyty -  stan zadłużenia   gminy  z tytułu  zaciągniętych  kredytów  na dzień  1 stycznia  2006 r.  wyniósł  3.714.701 zł   w 2006  roku  spłacono  raty  kredytów  na kwotę  688.000 zł  Stan zadłużenia  na dzień 31 grudnia  2006 r.  wynosi  3.026.701 zł

4.Oświata  - wydatki  na oświatę  w 2006 roku  wyniosły  5.398.039,35 zł co stanowi  42,82 %  ogólnych wydatków.

5.Administracja  - wydatki  na administrację  w 2006 r.  wyniosły   1.289.743,14 zł co stanowi  10,23 % wydatków ogółem

6.Inwestycje – wydatki inwestycyjne w 2006 r. wyniosły 606.786,15 zł., co stanowi 4.81 % wydatków ogółem. Inwestycje wykonane w 2006 r. to :

- sieć wodociągowa w miejscowościach Skroda Mała, Wysokie Małe, Zalesie;

- dokumentacja na drogę do Bud Stawiskich;

- przebudowa drogi Mieczki;

- przebudowa drogi do Bud Stawiskich;

- przebudowa drogi Michny-Tafiły

- projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego;

- modernizacja oczyszczalni ścieków;

- modernizacja hydroforni Stawiski.

 

Przewodnicząca  Rady p.Barbara Rzadka  odczytała :

 - pismo  z dokumentacji Komisji Rewizyjnej :  Komisja  Rewizyjna  po zapoznaniu  się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2006 rok  pozytywnie  zaopiniowała  jego wykonanie  i wnioskuje o absolutorium  Burmistrzowi Stawisk  za 2006.

- Stanowisko  Komisji Rewizyjnej 

w sprawie :  wykonania   budżetu  gminy  w Stawiskach   za 2006 rok  i udzielenia   absolutorium  Burmistrzowi Stawisk

            Komisja  Rewizyjna  Rady Miejskiej  w Stawiskach  po zapoznaniu  się z wykonaniem  budżetu  Gminy Stawiski za  2006 rok  pozytywnie opiniuje  jego wykonanie.

Komisja Rewizyjna  Rady Miejskiej w Stawiskach  stawia  wniosek  o udzielenie  absolutorium   dla Burmistrza Stawisk.

 

Następnie Przewodnicząca  Rady    przedstawiła   :

- uchwałę  Nr IV.0131 – 1 – 16/2007  składu  orzekającego  regionalnej Izby  Obrachunkowej  w Białymstoku   z dnia  27 marca 2007 r.  w sprawie  wyrażenia  opinii  o przedłożonym  przez burmistrza  Stawisk  sprawozdaniu   z wykonania   budżetu  za 2006 rok  z wykonania   planu finansowego  zadań z zakresu  administracji  rządowej  zleconych ustawowo  oraz  realizacji  zadań   publicznych  wynikających  z porozumień  z organami  administracji   rządowej  oraz  jednostkami   samorządu terytorialnego.

 

- Uchwałę  Nr IV.0131 – 2 – 45/07  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Białymstoku  z dnia  18 kwietnia   2007 r.  w sprawie  wyrażenia  opinii  o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej  w Stawiskach  wniosku  o udzielenie   absolutorium  Burmistrzowi.

Przewodnicząca ponownie odczytała  projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Stawisk z tytułu wykonania  budżetu  gminy za 2006 rok.

Następnie  otworzyła  dyskusję w tym  temacie.

Radny p.Jerzy Bielawski  przekazał  swoje uwagi do wykonania budżetu.

 

Uwagi do wykonania budżetu Gminy Stawiski w 2006 r.

 

         Uwaga generalna dotycząca wykonania budżetu Gminy Stawiski w 2006 r. – budżet i jego zapisy swoje – wykonanie swoje - jedno z drugim miało miejscami niewiele wspólnego. Dotyczy to w szczególności ponadplanowego zaciągania zobowiązań w tym zobowiązań inwestycyjnych. Skutkiem tego w 2007 r. spłacamy zobowiązania z 2005 i 2006 r. Jest to zdaniem niektórych radnych bardzo nowoczesne rozwiązanie!

 

 1. Niepełne wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w tym dotacji na zadania  z zakresu opieki społecznej. Dział 852 pomoc społeczna dotacja - 3 097 231 zł wykorzystanie - 2 898 801 zł. Nie wykorzystano /głównie w świadczeniach rodzinnych/ 198 430 zł – nie było potrzeb!
 2. Pomoc na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja 350 336 zł wykorzystanie 345 256 zł. Nie wykorzystano 5 080 zł. Może to niewielka kwota ale kilka rodzin zostało pozbawionych pomocy z tytułu zasiłku suszowego, oraz należało te środki przeznaczyć z innej puli tj. środków własnych gminy.
 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych – dochody własne – niezależnie od stawek od kilku lat /w tym w 2006 r./ stoją w miejscu. W sposób znaczący rosną natomiast dochody Gminy z innych źródeł: udział w podatkach i subwencje.
 4. Opisy realizacji niektórych zadań więcej niż skromne, np. w zakresie remontów chodników w mieście, kwota wydatkowana – 146 402 zł. - jakie remonty zostały w ramach tego zrealizowane?
 5. Dział Administracja publiczna: diety dla sołtysów 2006 r. - 27 050 zł. w 2005 r.16 850 zł.
 6. Koszty procesów w 2006 r.: lecznica – 71 155 zł + bezpańskie psy – 17 647 zł + KS – 615 zł + usługa adwokacka – 6 588 zł + Pl. Wolności 3 – 5 592 zł = 101 597 zł.
 7. Dział obsługa długu publicznego - odsetki – wydatki 189 390 zł w 2005 r. 187 009 zł.
 8. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90095 pozostała działalność, tylko wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych: 2004 r. 271 531 zł, 2005 r. – 350 283 zł. 2006 r. - 409 298 zł. Razem w ciągu trzech ostatnich lat – 1 031 112 zł. Nie doliczyłem do tego kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, „13” oraz ekwiwalentów, ale koszty brygady stałej były już przedtem. Czy na to nas stać? Czy jest potrzebne i efektywnie wykorzystane?
 9. Wydatki inwestycyjne w 2006 r. Razem – 606 786 zł. To niewiele więcej niż koszty zatrudnienia w brygadzie. Inwestycje wyniosły w skali budżetu 4,81%. Pozostałe koszty inwestycji zostały przerzucone na 2007 r. Są to tak duże koszty, że aby je spłacić w 2007 r. należało zaciągać kredyt na spłatę kredytów.

         Rok 2006 to rok gdzie szczególnie widać wszelkiego typu rozdawnictwo publicznych pieniędzy, nieliczenie się z zapisami budżetowymi oraz ograniczeniami wynikającymi z posiadanych dochodów budżetowych oraz manipulowanie nimi w postaci 21 zmian w budżecie – co niecałe dwadzieścia dni, zmiana budżetu. Jakby od samego mieszania herbata stała się bardziej słodka.

         To także rok narastających trudności z płatnościami w gminie oraz ciągle wzrastające zadłużenie zarówno w postaci kredytów jak i nieopłaconych w terminie robót. Brak dyscypliny w realizacji zarówno wydatków jak i należnych gminie dochodów.

          Słyszymy, że nie ma pieniędzy, że należy zaciągać nowe kredyty aby realizować inwestycje. Może i trzeba ale nie w takiej wysokości. W tej gminie prowadząc racjonalną i oszczędną gospodarkę, przy tych dochodach jakie posiadamy można spokojnie wydawać na inwestycje swoich środków nie 600 tysięcy a dwa razy więcej.

         Te wszystkie oraz inne nieprawidłowości opisane zostały w zalecenia pokontrolnych RIO. Wszystkie one były także sygnalizowane przez niektórych radnych poprzedniej kadencji. Protokół   pokontrolny  Regionalnej Izby Obrachunkowej  jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej RIO Białystok.

         Głosować w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok można w trojaki sposób: „za”, „przeciw”, „wstrzymać się”.

         Ja zagłosuję „przeciw” bo wykonanie budżetu było złe.

         Każdy z radnych powinien ocenić jego realizację wg swoich własnych przemyśleń i podjąć właściwą decyzję. Jest faktem iż zgodnie z prawem nieudzielanie absolutorium w tym roku nie skutkuje rozpoczęciem procedury odwołania burmistrza ze stanowiska – można powiedzieć, że głosowanie nie ma żadnego znaczenia. Ma. Nasze stanowisko – wynik głosowania, może spowodować, że pan burmistrz zacznie oszczędzać i lepiej, gospodarniej realizować budżet. Myślę, że powinien Pan pozbyć się pewnych nawyków, trzeba  do pracy przyjmować ludzi  gdzie ich działania przyniosą pewne efekty. 

 

p.Robert Urban – odniósł się do wypowiedzi radnego J.Bielawskiego. Podkreślił, że  jest innego zdania  na temat wykonania budżetu gminy  za 2006 rok. Jeżeli chodzi  o   wysokość  zaciągniętego kredytu. Rada poprzedniej kadencji  kierowała się  tym aby  w gminie  prowadzić inwestycje co  wiązało się z zaciąganiem kredytów. W tej sytuacji   jesteśmy na każdej inwestycji  do przodu 100 tys. zł.  Podał przykład  gminy  Mały Płock, że tam   drogi również były robione na  kredyt i  mieszkańcy  nie robią   krzyku, bo korzystają z tych  dróg.

Radny p.J.Bielawski poprosił o  wytłumaczenia  stwierdzenia cyt. ; „  Co to znaczy,że gmina jest do przodu na każdej inwestycji.”

Burmistrz  odniósł się do uwag radnego p.J.Bielawskiego :

1.Jeżeli chodzi  o  koszty procesu  za  bezpańskie psy – 17 647 zł  to  po spisaniu  porozumienia ze Schroniskiem   dla bezpańskich psów   gmina zapłaciła mniej  niż wynikałoby to z rachunków. Poprosił o zapoznanie się z dokumentacją  dotyczącą tej sprawy.

2.Jeżeli chodzi o  lecznicę – to jest ciągłość władzy – następca przejmuję  wszystkie sprawy.

3.Niech radny Bielawski uściśli ,gdzie jest  konieczne  zaciąganie kredytów.

4. Mówi Pan ,że inwestycje wyniosły w skali budżetu 4,81% - to niech Pan porówna  swoją  kadencję i poprzednią. Tam procenty  mówią ,kto  więcej inwestował.

5.Protokół kontroli dotyczy roku 2005 ,a  my  dyskutujemy o  wykonaniu budżetu za 2006 rok.

6.Burmistrz  poparł wypowiedź p.R.Urbana jeżeli chodzi  o  to, że  jesteśmy na każdej inwestycji  do przodu 100 tys. zł. Należy porównać wzrost cen  - na początku  budowa  1 km  drogi  asfaltowej i w  chwili obecnej. To jest  ten  zysk,bo odsetki nigdy nie pochłoną  rosnących cen materiałów.

Radny p.A.Kiciński -  ceny  kosztorysowe – 20 % cena idzie w górę. W latach 2002 – 2003  ceny  5 - krotnie  spadały  a  obecnie 20 %  ceny  wzrastają. Tendencja  będzie  wzrostowa.  Należy  zwrócić uwagę na koszt   materiałów, robocizny.

Radny p.R.Obrycki    zwrócił się z pytaniem do Burmistrza cyt. ; „ Co by było  gdyby gmina nie mogła się  kredytować ? „

Burmistrz odpowiedział, że  gmina miała możliwość kredytowania się ,  jednak Burmistrz zostawił tę możliwość na następną kadencję Rady.

Na co radny Z.Obrycki  - cyt. ; „ To Rada  została  wprowadzona w błąd? „

Burmistrz cyt. :”Nie do końca interpretowaliśmy  ustawę tak jak trzeba”

Radny  cyt. : „ Od początku  było   kłamstwo”

Radny p.J.Bielawski   przedstawił  wyciąg  z protokołu kontroli gospodarki finansowej   gminy Stawiski. Poczynione w trakcie kontroli   ustalenia wykazały  istotne nieprawidłowości  w prowadzeniu   gospodarki finansowej gminy, obciążające  odpowiedzialnością Burmistrza Stawisk. Kontrola prawidłowości   planowania  i  realizacji  budżetu wykazała, że gmina  nie posiada  płynności finansowej. 

Jeżeli chodzi o  lata  mojej kadencji – pieniądze ,które były  ściągane do gminy  w wersji nominalnej być może były mniejsze, natomiast  były  robione  inne zdania. Ja się cieszę ,że te zadania były  robione. Jedno   jest  najważniejsze – że można było  je robić  po prostu taniej. 2,5 mln  zł kredytu  zaciągniętego w 2005 roku  nie kosztuje – nic?

 Przekładając  wzrost cen  - wszytko pójdzie w górę, proszę mi nie tłumaczyć, że kredyty są  za darmo  należy  je przecież spłacić. Kredyty pociągają za sobą określone wydatki. Nie sadzę, że ta sytuacja  jest  zdrowa. Moje wnioski i uwagi   po to ,aby  racjonalnie  zaciągać kredyt. Drogi są potrzebne, i inne  rzeczy również. Należy właściwie  ustalić   priorytety.

Burmistrz  cyt. : „ Zaryzykowałem  pewne rzeczy i nie zrobiłem tego dla siebie.

Z przyjemnością za swoje ryzyko odpowiem. Pytanie jest tylko – Czy  ktoś inny będąc  na moim miejscu  zaryzykowałby ? To jest pytanie bez odpowiedzi. „

Jeżeli chodzi o  kredyt :

 1. To  oczywiście  kredyt  kosztuje. Ale co  drożej kosztuje utrzymanie 1 km   asfaltu czy  1 km   żwirowej drogi? Wybudowana droga ma 3 – letnią gwarancję  i przez ten okres  nic nas nie kosztuje. Gmina  wydaje mniej na równanie dróg, podsypki, sprzęt na drogach  kosztuje  mniej. Wzięcie kredytu i wybudowanie  drogi wyklucza nam  wydatki na jej utrzymanie. Nie boję się kredytów i to jest bezpieczne. Podzielam  zdanie  wybitnych ekonomistów, którzy  zajmują się inwestycjami  w Polsce. Gminy Stawiski nie ma  w rankingach ,gdzie  gminy  mają  dobrą sytuację  finansową  ,ale też  nie  ma nas  gdzie  sytuacja ta jest tragiczna.

2.Jeżeli  założymy, że  przez 2 lata ceny  wzrosły   o 10 % ,to o tyle  nie  wzrosły koszty kredytów.

 

p.R.Urban  odniósł się do wypowiedzi p.J.Bielawskiego w sprawie  racjonalnego  wydawania publicznych pieniędzy. Zaznaczył, że  skoro Powiat nie ma  pieniędzy na utrzymanie dróg powiatowych na   terenie naszej gminy ,to  gmina Stawiski  przejęła  drogi, ponieważ     po nich jeżdżą  nasi mieszkańcy. Zapytał  ile lat jeszcze nasi mieszkańcy będą  jeździć po dziurach. Powiat  stać na  wykonanie  inwestycji   do  Jurca i może Sokół ,a więcej dróg nie będzie. Wniosek jest jeden albo Powiat zostanie albo Szpital w Kolnie upadnie.

Radny p.Z.Obrycki – zapytał dlaczego  Burmistrz nie  realizuje  postanowień   Rady. W budżecie były  przeznaczone  środki finansowe na budowę drogi  Barżykowo. Dlaczego to wówczas nie zostało zrealizowane, teraz musimy  liczyć się z większymi kosztami  związanymi z tą inwestycją.

Burmistrz odpowiedział, że  wykonawca  na  powyższą drogę   przedstawił  projekt w miesiącu  grudniu  2006 r. – Czy w tym miesiącu  miałem   realizować to zadanie?

Radny p.Z.Obrycki – „ Z faktami się nie polemizuje.”

Pan J.Bielawski -  odniósł  się do wypowiedzi radnego p.R.Urbana -  Jeżeli  chodzi  o   tłumaczenie, że powiat nie wybuduje dróg.

Radny  cyt. : „ Jeżeli  chcemy  na określony  temat dyskutować, to  trzeba się na tym znać. Jeżeli chodzi o  realizację  zadań drogowych na terenie powiatu, to  działanie  zostanie  przedstawione.

 Jeżeli chodzi o   dyskusję  na temat tego kredytowania , proszę  sobie rozważyć ,żebym ja był taki nowoczesny i tak  zadłużał  gminę  w latach 1991 – 1998 to co  by teraz było? „

 Radny p.A.Kiciński wnioskował ,aby   w przyszłości   realizowane  inwestycje były  finansowane ze środków własnych oraz  z pieniędzy pozyskanych z funduszy unijnych.

 

Przewodnicząca poddała projekt  uchwały pod głosowanie :

W wyniku głosowania :

11 radnych „za”

2 radnych „przeciw”

1 radny  nie brał  udziału w głosowaniu

1 radny  nieobecny  na sesji

 

 Uchwała Nr  VIII/30/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Stawisk z tytułu wykonania  budżetu  gminy za 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


6. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia  do  realizacji i sfinansowania  wspólnego  projektu   w ramach  Schematu  II działania 2.7  „Pilotażowego Programu   Leader  +” Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz rozwój  obszarów  wiejskich”.


Przewodnicząca  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Następnie   otworzyła dyskusję w tym temacie.

Nikt z radnych nie podjął  dyskusji.

Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 11 radnych obecnych wówczas na Sali – 11 głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr VIII/31/07 Rady Miejskiej w Stawiskach   z dnia 24 kwietnia  2007 r.  w sprawie przystąpienia  do  realizacji i sfinansowania  wspólnego  projektu   w ramach  Schematu  II działania 2.7  „Pilotażowego Programu   Leader  +” Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz rozwój  obszarów  wiejskich”  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.


Pani Skarbnik – Iwona Ofman    przedstawiła projekt w/w uchwały.

Przewodnicząca    otworzyła dyskusję w tym temacie.

Nikt z radnych nie podjął  dyskusji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie :

W wyniku głosowania : 14 radnych „za”

 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

8.Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody  na zbycie  działki  budowlanej niezabudowanej.


Przewodnicząca  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Następnie   otworzyła dyskusję w tym temacie.

Nikt z radnych nie podjął  dyskusji.

Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania : 14 radnych „za”

 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia  zgody  na zbycie  działki  budowlanej niezabudowanej  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

9.Podjęcie uchwały  w sprawie  programu  współpracy  na 2007 rok  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami , o których  mowa  w art.3 ust.3 Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.


Przewodnicząca  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Następnie   otworzyła dyskusję w tym temacie.

Nikt z radnych nie podjął  dyskusji.

Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie.

 

 

W wyniku głosowania : 14 radnych „za”

 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  w sprawie  programu  współpracy  na 2007 rok  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami , o których  mowa  w art.3 ust. Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


10.Przedstawienie sprawozdania  z działalności  Gminnego Ośrodka  Kultury  w Stawiskach  za 2006 rok.


p.Izabela  Modzelewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawiskach przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Radny p.Z.Obrycki  zwrócił się z zapytaniem na temat  finansowania   remontu GOK-u w Stawiskach. Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w obecnym czasie gmina   czeka na uruchomienie Kontraktu Wojewódzkiego i liczy, że  otrzyma dotację na powyższy cel. Z uwagi na fakt, iż  20 maja 2007 r. odbędą się wybory  przedterminowe  do Sejmiku Województwa  Podlaskiego  i znane będą  władze  województwa   to  wówczas po tym terminie  będzie  możliwe  składanie  i rozpatrywanie wniosków o  dofinansowanie.


11.Sprawozdanie  z realizacji  planu  gospodarki  odpadami.

Sprawozdanie  z realizacji planu  gospodarki odpadami  przedstawiła p.M.Dąbkowska- inspektor w UM Stawiski.

Radny p.M.Sobociński – zapytał, co dzieje się ze śmieciami  składowanymi przy cmentarzu  parafialnym w Porytem.

p.M.Dąbkowska  udzieliła odpowiedzi, że  jest podpisana umowa  na wywóz  odpadów przez ZGKiM  Stawiski.

Radny p.M.Sobociński  cyt.:„W jaki sposób jest realizowana uchwała  w sprawie  opracowania  koncepcji budowy  wspólnego  składowiska odpadów  komunalnych  z gminami  Grabowo i Mały Płock ?”

Burmistrz odpowiedział, iż   gmina Stawiski otrzymała  propozycję   od miasta Łomża  wspólnej  budowy  składowiska. Miasto Łomża   będzie  występowało   o   fundusze unijne na ten cel.

Radny Z.Obrycki   zapytał  o  koszt   rekultywacji   składowiska?

p.M.Dąbkowska odpowiedziała, że rekultywacja składowiska   wyniesie  wg posiadanej dokumentacji  248.080,18 zł.

Ponadto  p.M.Dąbkowska poinformowała, iż  zgodnie z planem  gospodarki odpadami   za okres 2004 – 2006   składowisko odpadów  w Stawiskach  podlega zamknięciu  w 2009 roku  i już dzisiaj  zastanowić się  należy nad rozwiązaniem   przyszłościowym   gospodarki odpadami  w okresie  po 2009 roku.

 

p.Wiesław Zacharzewski – radny powiatowy  zwrócił się z zapytaniem : Czy w gminie nie można zorganizować    selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Burmistrz odpowiedział, iż jest to do rozważenia  przy  realizacji   budowy   składowiska odpadów. Najlepszym rozwiązaniem  byłoby ,aby   zbiórką  objąć  każdą   posesję, wówczas  nie byłoby  problemów. Jest   to zadanie  do realizacji  w  najbliższym czasie.


12. Zapytania  i wolne wnioski.


Głos zabrał Burmistrz Stawisk – p. M. Waszkiewicz poruszył  następujące kwestie :

Ø  W związku z tym, iż  Rada   podjęła decyzję o  zbyciu  lokalu użytkowego  stanowiącego własność gminy Stawiski  położonego przy  ul. Łomżyńskiej  8  (Ośrodek  Zdrowia)  Burmistrz zapewnił  ,iż  zostanie to  sprzedane  zgodnie z przeznaczeniem tzn. celem  zapewnienia  świadczenia  usług  zdrowotnych.

    Burmistrz  dodał, iż  gmina posiada inwentaryzację lokalu.

Ø  W najbliższym  czasie zostanie podpisane porozumienie z    firmą FOTO VILAB z Kolna dot. promocji  firmy na  stronie internetowej gminy Stawiski.

Ø  Na forum ogólnopolskim  odbył się Konkurs wiedzy z języka polskiego „MIX Humanistyczny”

Udział wzięły   dzieci ze Szkoły Podstawowej w Porytem. Na   1283 uczestników  z całej Polski  zajęły następujące miejsca :

- K. Bagińska 18 miejsce   z klasy IV SP Poryte

- L.Fabrycka  20 miejsce z klasy IV SP Poryte  

- M.Brzozowski 24 miejsce - „ –

- R.Topolski   25 miejsce – „-

- B.Zajączkowski  27 miejsce – „-

- W.Zduńczyk   46 miejsce   na 1419 uczestników

A najlepszy wynik uzyskała Klaudia Greloch  z kl. VI  zajmując 13 miejsce  na 1472 ucziów.

 • Burmistrz  poinformował, że  opiekunem  tych uczniów jest p.Barbara Rzadka

Przewodnicząca    Rady  podziękowała p.I.Modzelewskiej – Dyrektor GOK za działalność na rzecz   promocji   miejscowości Poryte(widokówka) poprzez  pozyskanie 500 zł  ze Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 • Złożyła również  podziękowanie p.Jerzemu Bielawskiemu ,który pełni funkcję Sekretarza Powiatu za fachową i  merytoryczną  pomoc w wypełnieniu wniosku i  przydział środków finansowych.

Przewodnicząca   Rady poinformowała, iż na terenie gminy Stawiski  działa Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zwróciła się z prośbą  do  mieszkańców gminy o włączenie się  w tę  inicjatywę. Poszukuje się  talentów artystycznych : rzeźbiarzy ,malarzy, aktywistów wiejskich ,których  obecność jest niezbędna  do  napisania monografii   Gminy  Stawiski a służyłoby  to do  popularyzacji wiedzy i promocji  gminy. 

 

 • Przewodnicząca przedstawiła:Informację o działalności  Samorządowego Kolegium  Odwoławczego  w Łomży  za okres od 1 stycznia 2006 r.  do 31  grudnia 2006 r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
 • Przewodnicząca Rady   odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  Nr RIO.IV.6011 -11/06  z dnia 10.04.2007 r. w sprawie przeprowadzonej  kompleksowej kontroli   w okresie październik  2006 r. – styczeń 2007 r. Inspektorzy RIO  kontrolowali gospodarkę finansową  gminy Stawiski za rok 2005.(pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

       Przewodnicząca  skierowała pismo do Burmistrza  z prośbą o ustosunkowanie  się do  przedstawionych  zarzutów  celem przedłożenia Radzie Miejskiej w Stawiskach.

Burmistrz Stawisk wystosował pismo  Nr ORG 0114 – 15/07 z dnia 17.04.2007 r.   w którym złożył wyjaśnienia w  związku z zarzutami  RIO.

Niniejsze pismo Pani Przewodnicząca odczytała.(pismo stanowi załącznik do  niniejszego protokołu)

Przewodnicząca  Rady  otworzyła dyskusję w tym temacie.

Radny p.Andrzej Kiciński   podkreślił, aby zalecenia  pokontrolne RIO były przestrzegane i  przy kolejnych kontrolach nie powtarzały się te same nieprawidłowości, uchybienia   i zarzuty w stosunku do  prowadzenia gospodarki finansowej gminy Stawiski.

Burmistrz  zabrał głos cyt.:” Takie ogrywania poprzez umorzenia  podatnikowi  podatek nawet nie  zaświtało mi w głowie, nie należy  łączyć  tego  zbycia  nieruchomości, że ja ugrałem to. To jest tylko zbieżność spraw, nie było żadnego merytorycznego    uzasadnienia. Uważam, że  jeżeli umorzyłem   na 4 lata podatnikowi  30 tys. zł ,to nie jest przestępstwo. Do tego typu działania Burmistrz ma prawo. Do 10 maja br. wystosuje pismo do RIO o sposobie  wykonania zaleceń pokontrolnych.

Jeżeli chodzi o   zalecenie dot. nienormatywnego zużycia  materiałów  w zakresie przeprowadzonych robót  - gmina ma zamiar  zakupić  oprogramowanie  komputerowe  co umożliwi  rozliczanie materiałów.

Jeżeli chodzi o wyjazdy   służbowe  p.M.Sobociński były Przewodniczący Rady  zawarł ze mną umowę  na używanie   prywatnego samochodu w celach służbowych nie będąc  do tego  upoważniony przez Radę.

Burmistrz    nawiązał do ustaleń inspektorów RIO dot. sprzedaży działki w Smolnikach ,w wyniku której zdaniem  inspektorów zmalała sprzedaż wody  o  ponad 200  m 3  co    wg Pana Rode  znaczy ,że firma KOJA  kradnie wodę.

 Pojechałem do firmy Koja celem dokonania wyjaśnień. Właściciel firmy  wyjaśnił, że  na końcu jego  posesji  znajduje się hala, w której nie ma produkcji, stoi pusta. Okazało się, że   miała tam  miejsce awaria, długo leciała woda z rury  ,aż ktoś  zauważył. Usunięto awarię i  tym  właśnie   zmniejszyło się zużycie wody. Pracownik ZGKiM  spisał licznik na hydroforni od kiedy  działkę  przejmował właściciel, licznik jest  można sprawdzić. Absurd i przez te absurdy  będą  ludzie mieć nieprzyjemności. Dziękuję.”

O zabranie głosu poprosił radny p.Marek Sobociński zapytał cyt. : „ Czy ktokolwiek przede mną  miał umocowanie prawne do zawierania  umów  na używanie samochodu? To trzeba  szybko naprawić.”

Następnie  odniósł się do   pism przedstawionych przez Panią Przewodniczącą cyt. „Ja myślę, że  Rada  powinna  przyjąć wyjaśnienia  Burmistrza  do wiadomości. Rada  przyjmuje   wyjaśnienia  Burmistrza.”

 Przewodnicząca  zabrała głos w przedmiotowej sprawie  podkreśliła, iż    zalecenia  pokontrolne do pracy Rady Miejskiej i  Burmistrz ma czas do 10  maja br. aby   to wyjaśnić. Ze swojej strony  dodała, że  wspólnie postarają się  wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia.

Burmistrz  zabrał głos cyt. : „ Błędy  będą ,bo tylko tam błędów  nie ma ,gdzie się nic nie robi. Nie będzie   na pewno  tych ,które  były. To jest taka presja, ciąg, taka fajna jazda , ale  wejdźmy  na stronę internetową   innych gmin i porównajmy. Nigdzie nie ma dobrze.”

 • Przewodnicząca poinformowała, że Burmistrz odpowiedział na pismo p.W.Sienkiewicz w sprawie  wniosku o  wykonanie dojazdu  do działek.(pismo stanowi  załącznik do niniejszego protokołu)
 • P.Wiesław Zacharzewski  odniósł się do radnego  p.R.Urbana ,aby  zabierając głos w dyskusji  poruszał kwestie ,które są mu znane i nie  wyrażał  nieprawdziwych opinii.


Ad . 13 Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca  podziękowała  gościom  za udział w sesji, radnym, sołtysom  i zamknęła obrady VIII  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 lip 2007 12:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2111 razy