BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr VII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2007 roku
w sprawie:

W sesji udział  wzięli :

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

Sołtysi obecni wg załączonej listy obecności.

Goście zaproszeni  wg załączonej listy obecności. 

oraz

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

VII   Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   27  marca  2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.1150    do  godz.15 40

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Sprawozdanie   z działalności Burmistrza  w okresie między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie modernizacji   oświetlenia ulic  i dróg w Gminie       Stawiski.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  przekształcenia  SP Sokoły  w Szkołę Filialną  SP 

    w   Stawiskach.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  planu pracy  Rady Miejskiej  w Stawiskach  na rok 2007.

9.Sprawozdanie   Komisji  Statutowej z pracy  nad  zmianami w  Statucie Gminy.

10. Zapytania  i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad sesji.

 

Po przedstawieniu proponowanego  porządku  obrad  Burmistrz p.Marek  Waszkiewicz zgłosił   wniosek o zmianę do  porządku  :

wycofanie pkt.  7. Podjęcie  uchwały w sprawie  przekształcenia  SP Sokoły  w Szkołę Filialną  SP   w   Stawiskach – ze względu na  negatywną opinię Kuratorium  o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Sokołach w Szkołę  Filialną  Szkoły  Podstawowej w Stawiskach w to miejsce  wpisanie   pkt. Podjęcie uchwały  w sprawie powiadomienia  o obowiązku  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego oraz wprowadzenie pkt.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  zabudowanej  uzasadniając, iż Rada Miejska W Stawiskach  wyraziła zgodę na sprzedaż 13 sierpnia 2006 r. jednak  po wycenie nastąpiła zmiana  w powierzchniach   dwóch działek  Nr 68/3  i 63/9   po  zmianie    - 1,14 ha.

 

Przewodnicząca poddała wniosek  Burmistrza pod głosowanie.

W wyniku głosowania :  15 radnych „za”

Wniosek w sprawie zmiany  do porządku obrad  został   przyjęty   jednogłośnie.

 

 Porządek po  zmianach  przedstawia się następująco :

1.   Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z VI  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3.   Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.   Sprawozdanie   z działalności Burmistrza  w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

6.   Podjęcie uchwały  w sprawie modernizacji   oświetlenia ulic  i dróg w Gminie   Stawiski.

7.   Podjęcie uchwały  w sprawie powiadomienia  o obowiązku  złożenia  oświadczenia     

      lustracyjnego

8.   Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  planu pracy  Rady Miejskiej

      w Stawiskach  na rok 2007.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

10. Sprawozdanie   Komisji  Statutowej z pracy  nad  zmianami w  Statucie Gminy.

11. Zapytania  i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie porządek po  zmianach. Za jego przyjęciem głosowało  15 radnych. Porządek został przyjęty  jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z V  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokół z VI   Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

14 radnych  głosowało  „za”   jego  przyjęciem 1  osoba „wstrzymała się od głosu”

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radny p.J.Bielawski   zwrócił się z zapytaniem w sprawie: sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, zgodnie z art.199 Ustawy o finansach publicznych  powinno być ono przekazane radnym do 20  marca br.

p.Skarbnik odpowiedziała, że  sprawozdanie zostało  przekazane  do obsługi  rady.

Obsługa rady – sprawozdanie zostało przesłane do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży ,Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku i  opublikowane na stronie  internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Burmistrz dodał, iż dotychczas nie było  praktykowane kserowanie radnym  tego dokumentu, skoro jest opublikowany i każdy  ma do  niego dostęp.

Radny Bielawski   argumentował, że  dokumentami  oficjalnymi są dokumenty drukowane i nie wszyscy  radni  mogą mieć   dostęp do Internetu.

W wyniku dyskusji uzgodniono ,że   sprawozdanie zostanie  skserowane  i  przekazane  radnym w możliwie jak najszybszym czasie.

Ad.4  Sprawozdanie   z działalności Burmistrza  w okresie między sesjami.

            Burmistrz  przedstawił  sprawozdanie  między sesjami  Rady Miejskiej  w Stawiskach  31 stycznia 2007 r. – 27 marca 2007 r. – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wraz  z  zapisem  do  sprawozdania :

Ø  Spotkanie  z Komendantem  Powiatowym  Policji  na temat  bezpieczeństwa  na  drogach w gminie.

- ograniczenie prędkości  na drodze

- zainstalowanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną

 Komenda Wojewódzka złożyła wniosek  do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o ustawienie  na granicach   Stawisk znaków kontrola fotoradarowa. Komendant Policji  zapewnił, że odcinek Stawisk  zostanie objęty  częstą  kontrolą  fotoradarową.

Ø  Porozumienie  w sprawie przejęcia dróg powiatowych na terenie gminy Stawiski między Burmistrzem a Zarządem Powiatu.

Ad. 5    Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

p.Skarbnik  - Iwona Ofman przedstawiła   projekt Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            Przewodnicząca Rady  otworzyła dyskusję  w sprawie zmian  w budżecie gminy  na 2007 rok.

 

Radny p.Zdzisław Obrycki  zwrócił się z zapytaniem   do p.Skarbnik, ile wynosi dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stawiskach.

Pani Skarbnik odpowiedziała - dotacja dla ZGKiM wynosi – 70.825 zł

Radny  p.Robert Urban poprosił o  wyjaśnienie, czy  40.000 zł na zasiłki  z zadań  własnych  (realizacja  pomocy  w związku  z ubiegłoroczną  suszą) wystarczy na  zaspokojenie potrzeb rolników ,którzy nie otrzymali pozytywnych  decyzji  suszowych?

Burmistrz  odpowiedział, że  gmina Stawiski  otrzymała dodatkową dotację do  zasiłków suszowych – 31.000 zł  z przeznaczeniem dla  rolników, którzy  w protokołach  szacowań podali błędne  powierzchnie gospodarstw ,natomiast   wnioskowana kwota  40.000 zł zostanie  rozdzielona zgodnie z  kryteriami  wg. ustawy o pomocy społecznej(zasiłki celowe w budżecie na 2007 rok).

Radny p.M.Sobociński  zapytał, czy  określona jest  grupa  rolników ,którzy  otrzymają  pozytywne decyzje w sprawie  suszy.

Burmistrz odpowiedział, że  jest to grupa 23 rolników ,którzy  otrzymają  środki finansowe przyznane od Wojewody. Natomiast wnioskowane  40.000 zł  rozdzielone zostanie  zgodnie z   kryterium dochodowym  w  formie  zasiłku okresowego lub  celowego. Stosowane będą również umorzenia   w zaległościach podatkowych  rolników, którzy nie otrzymali pozytywnych decyzji suszowych.

Radny p.Z.Obrycki  zwrócił uwagę, że powtarzają  się  przypadki, kiedy  rolnicy   mają  gospodarstwa  sąsiadujące i  tylko niektórzy otrzymali  decyzje pozytywne. Zapytał, od czego to zależało ,czym kierowała się komisja, która sporządzała protokoły szacowań.

Burmistrz odpowiedział, że komisja szacunkowa strat   zakończyła pracę  20 sierpnia 2006 r. rozporządzenie w  przedmiotowej sprawie  ukazało się  dwa tygodnie po zakończeniu prac komisji. Błędy nie wynikały z jej prac.

Stąd  prośba Burmistrza ,aby  definitywnie   rozwiązać problem związany z   ubiegłoroczną suszą i  chociaż  częściowo pomóc  poszkodowanym rolnikom.

Radny p.M.Sobociński   zwrócił się z prośbą  do Burmistrza o wskazanie ,jakie chodniki  będą  układane z  proponowanej kwoty (25.746 zł)  w zmianach w budżecie

Burmistrz  odpowiedział : 

-  chodnik przy ulicy Smolniki

- parking przy Ośrodku Zdrowia w Stawiskach

- ul. Furmańska i Ogrodowa w Stawiskach

- wyprowadzenie  krawężnika  przy ulicy Kossaka w Stawiskach (w związku z modernizacją  drogi krajowej)

- modernizacja poboczy we wsi Sokoły

Radny p.M.Sobociński  zapytał ,czy  remontowane będą  chodniki w miejscowości Karwowo.

Burmistrz odpowiedział, że  jeżeli  mieszkańcy Karwowa spełnią   wcześniej zawarte porozumienie ,  tzn.   wpłyną  wpłaty  finansowe  na  remont wjazdów   - będą  realizowane czynności związane z modernizacją    poboczy. Jeżeli   zawarte porozumienie nie zostanie zrealizowane  , roboty  nie będą   wszczynane w tej miejscowości.

Do Kontraktu Wojewódzkiego  zostaną    złożone  następujące wnioski o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego : 

1 wniosek   - przebudowa  nawierzchni  ulicy  Utrata   - 50 %  kwoty  kosztorysowej zadania

2 wniosek  - przebudowa nawierzchni   ulicy Projektowanej   - 50  %   kwoty  kosztorysowej 

3 wniosek  - na  remont  Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach

Radny  J. Konopka wnioskował do  radnych ,aby   wyrazili pozytywną opinię  w sprawie  przydzielenia  kwoty 40.000 zł  na  pozytywne  załatwienie  decyzji   rolników ,których  dotknęła  susza w gospodarstwie.

 

Radny p.J.Bielawski     stwierdził, iż  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok   zawiera    dwie propozycje  uchwały : pierwszy  dotyczy zmian w budżecie gminy na  2007 rok  i drugi   zaciągnięcia kredytu   długoterminowego   w kwocie  700.000 zł 

20 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Stawiskach przyjęła budżet, gdzie nadwyżka wynosiła 598.296 zł z przeznaczeniem  na  spłatę rat   kredytów  , a w dzisiejszym  projekcie uchwały    założenia ,że   deficyt wynosi  101.704 zł  ,który  gmina zamierza pokryć kredytem bankowym.

Propozycja  kredytu   zaciągniętego w kwocie : 700.000 zł   z przeznaczeniem  na :

   -  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  - 598.296 zł 

- wydatki inwestycyjne  - 101.704 zł

 Spłata kredytu na wcześniej zaciągnięty kredyt – czyli  kredyt  spłacamy kolejnym kredytem świadczy  o dramatycznej sytuacji finansowej gminy. Nie mamy pieniędzy na spłatę zobowiązań. Będzie to już 5 kredyt do  zaciągnięcia. Powinno to być zapisane  w treści uchwały  z przeznaczeniem  dokładnie  na co  , aby  w przyszłości nie były dokonywane  zmiany. (przykład drogi Barzykowo ,która w ubiegłym roku była w budżecie gminy i została  wycofana).

Radny zwrócił się do  Rady  o rozwagę , aby  wiadomo było  na co jest przeznaczony kredyt  inwestycyjny – wyliczyć, i za jakie  zadania  inwestycyjne   należy  zapłacić, a co będzie   na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwalany  budżet na 2007 rok miał być  w założeniach  budżetem oszczędnościowym  Gmina  może spłacać  kredyt – 15 % dolnej  granicy zadłużenia. Kwota do spłaty, która jest  ok. 900 tyś.zł  , to kwota maksymalna na jaką tę  gminę stać. Planowanie dalszych  wydatków  jest niemożliwe ,dlatego też  Szanowna Rado ,proszę rozważyć    sprawę , czy nie ma  innej możliwości?

Burmistrz odniósł się  do radnego Bielawskiego  cyt.;„Czy radny   nie rozumie  mechanizmów, czy aż tak się boi kredytów?”

Uzasadnił, iż  najlepiej byłoby  nie robić nic ,spłacać kredyty i  pozostawić   gminę na zero w sensie kredytu -  to jest możliwe w ciąg 2 lat .Gmina Stawiski  dolnego kredytu  ma 6,75 %  do    granicy  15 % , więc ten  dramatyzm  jest  niepotrzebny. Obsługa naszego kredytu wynosi 1,2   %  naszego budżetu ,dlatego zapraszam do lektury  „Wspólnoty” w rankingu  gmin zadłużonych, które mają  ponad 10 % obsługi kredytu. Podważa Pan  projekt uchwały budżetowej – uchwała ta była  tworzona  z pracownikami  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży i nie podważajmy fachowców!”

Dalej  argumentował , jeżeli chodzi o  dramatyczną wizje  gminy, Burmistrz zaprzeczył  , że  nie świadczy  to  o  dramatycznej sytuacji  finansowej gminy Stawiski. Gmina Stawiski nigdy nie miała budżetu deficytowego, zawsze nadwyżkę dochodów przeznaczano na spłatę kredytów. Żeby była możliwość   zaciągania nowych kredytów trzeba   mieć budżet deficytowy. Stąd to  zagranie formalne – wzięcie kredytu na spłatę kredytu. Przy naszym  zadłużeniu  - to 32 % !. Gdyby  gmina wzięła 4 mln zł kredytu    na budowę dróg na 10 lat,    to wybudowałaby 12 km dróg  od tego  zapłacilibyśmy  odsetki 1 mln zł , możemy nie  brać  tych 4 mln zł ,poczekać 10 lat   i   za 10 lat   wybudować 2 km drogi, nie  mówiąc o wskaźniku wzrostu cen. Kto się buduje, to wie jakie ma problemy ze zdobyciem materiałów. Droga do Bud Stawiskich kosztowała 850 tys. zł – 3 km  w tym roku nigdy nie wybudujemy  za taka cenę. W tym roku 3 km drogi przekroczy kwotę 1 mln zł. Należy wziąć od uwagę wszystkie podwyżki, koszty i inne  sprawy ,które  zawyżają  cenę inwestycji. Już sołtysi nie przychodzą  z tych miejscowości ,gdzie są pobudowane nowe drogi, tam  równiarka jest niepotrzebna, tam problemu nie ma.

W tamtej kadencji przez 4 lata wydaliśmy  na równiarkę ok. 500 tys.zł -   to są odsetki na  połowę kredytu - nie należy patrzeć na koszty kredytu. Ja nie opieram swoich słów na własnych przemyśleniach ,najtęższe  głowy ekonomiczne w Polsce mówią – jak budować to budować   z kredytu bo to się opłaca. Ja będę  apelował przeciwnie do radnego Bielawskiego, że   jeżeli  chcemy    realizować inwestycje, to kredyt należy  wziąć ,a jeżeli chcemy się zatrzymać,  to  zatrzymajmy  się ,zniwelujmy dług do 10 % .

Ze Wspólnoty wynika, że zadłużenie  budżetu państwa  zmniejszyło się do  granicy 50 %, a było  przy niebezpiecznej granicy w ubiegłym roku  60 %  .Gmina planuje dochody  na 12 mln, osiągną może 14 mln  zł ( + świadczenia rodzinne). Nie dramatyzujmy w ten sposób!

Radny p.J.Bielawski – cyt; „  Szanowni Państwo , ja nie jestem przeciwny  kredytowi. Nikt mi nie  wyjaśni, nie udowodni i nie przekona .Jeżeli    gmina ma zaciągnąć kredyt na pokrycie -  wcześniej zaciągniętych kredytów   w kwocie - 598.296 zł  i na  wydatki inwestycyjne  - 101.704 zł czy jest to dobre?”

  Z tego kredytu na  zadania inwestycyjne  przeznaczono 101.704 zł   na inwestycje ,które są   zaplanowane,żeby nie doszło do takiej sytuacji, że  coś zostało zaplanowane i  to nie  wychodzi ,wówczas robimy coś innego. Przykro mi bardzo,ale nikt mnie nie przekona, że branie kredytów na spłatę kredytów, to jest  dobre. To ,jaką   decyzję podejmie  Rada to  należy  do  każdego radnego. Każdy ma  tylko 1 głos.  Chciałem   przekazać tylko swoje  uwagi, które uważam, że są rozsądne  i roztropne.”

Burmistrz  ustosunkował się do wypowiedzi radnego. Zaznaczył, że w 2003 roku  rada  zaciągnęła  kredyt na wydatki bieżące w oświacie.

Od tamtego momentu nie było  branych kredytów bieżących, tylko wszystkie  kredyty inwestycyjne. Więc jest to spłata  na kredyty inwestycyjne.

Jeszcze spłacamy kredyt z 2002 roku. W 2004 roku  gmina miała  6 kredytów. Czyli te 4 to wcale nie jest dużo. To ,co prorokowano przez ostanie  cztery lata – że już gmina leży ,jeżeli to się nie sprawdziło, więc proszę  spójrzmy  optymistycznie    na przyszłość ,bo nikomu nie zależy aby  rozłożyć tę gminę  finansowo. Staram się zostawić za te pieniądze coś po sobie     

zostawić, jeżeli okaże się ,że  gmina będzie przystępowała do  budowy hali sportowej i okaże się ,że  będzie dofinansowanie ,to wówczas rada będzie  zaciągała kredyt czy nie?

Radny Z.Obrycki wyraził swoje obawy związane z finansami gminy ,jeżeli okaże się faktycznie ,że   gmina stanie przed   podjęciem decyzji – budować hale czy nie, czy wówczas będą środki na zabezpieczenie wkładu własnego ?Przecież   w ubiegłym roku  gmina miała   granicę do   23 %  zadłużania się  co by się stało gdyby  granica ta nie została podwyższona do  60 % Co  by się  stało ?

Burmistrz odpowiedział – wówczas zastosowalibyśmy zasadę  zaciskania pasa bo nie byłoby szansy robienia czegokolwiek.

Radny p.Z.Obrycki – Panie Burmistrzu – budżet został przyjęty jednogłośnie i 15 radnych głosowało za  budżetem „zaciśnięcia pasa”. Można wrócić do wielu  rzeczy ,jakie były  mówione, ale nie warto, nie będę wracał. Było mówione ,że wystarczy pieniędzy a teraz w każdym dziale     zwiększenia środków finansowych?

Na to Burmistrz odpowiedział : „Szanowny radny Obrycki  radni  głosowali za budżetem oszczędnościowym, spłacamy zobowiązania i czekamy cierpliwie do 2008 roku z założeniem, że nie możemy się więcej kredytować.

Budżet zmienia się w miarę potrzeb : remont ulicy Utraty, Projektowanej, droga Barzykowo  jeżeli mam okazję wykorzystać środki finansowe   poprzez kredytowanie -  to  ja  ten budżet zmienię jeszcze bardziej .

To jest wszystko chwila, jeżeli nie jesteśmy elastyczni , nie idziemy do przodu,  to po prostu trwamy. Wy myślicie, że dla mnie  nie lepszy byłby  budżet z 20 grudnia  2006 r. powiedzieć ludziom, że  nie ma środków  finansowych – to do widzenia.”

Obrycki :”Proszę tak nie odwracać  ,bo   radni podniosą ręce za kredytem ,jak drugie tyle pozyskamy.”

Burmistrz   poprosił  radnego  o zapoznanie się z  dokumentacją jaką dysponuje, ile  gmina pozyskała środków finansowych.

Inwestycje w  tamtej kadencji zamknęły się 50 % - do 50 % środków własnych i  środków  z zewnątrz.

Przewodnicząca zamknęła  dyskusję nad uchwałą  w sprawie zmian w budżecie  gminy.

Następnie  zwróciła się do radnych :Kto jest  za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok   w  brzmieniu   przedstawionym  przez p. Skarbnik  ?

W wyniku  głosowania :

11 „za”, 1”przeciw ”,3 „wstrzymało się od głosu”

 

Uchwała Nr VII/26/07 z dnia  27 marca 2007 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 

Następnie Przewodnicząca zarządziła przerwę.

Po  przerwie:

 - wystąpienie p. Sławomira Gromadzkiego -  Prezesa „Kraina  Mlekiem  Płynąca”  w sprawie

podziału  środków finansowych na   obszary wiejskie   dot. wspólnego przedsięwzięcia.

Zgodnie z   Programem Obszarów  Wiejskich  program ten ma być realizowany poprzez  Lokalną Grupę  Działania – fundację   

Pan S.Gromadzki wyjaśnił   sprawę dot. przystąpienia   do realizacji  i sfinansowania  wspólnego projektu  w ramach działania ”Pilotażowego  Programu Leader” + Sektorowego  Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i modernizacja sektora  żywnościowego  oraz rozwój  obszarów wiejskich”

Na mocy porozumienia ,które zostanie podpisane z marszałkiem fundacja będzie zajmowała się   naborem, oceną wniosków, przygotowaniem list rankingowych.

W ramach  osi 3 są cztery  działania  skierowane do rolników

- którzy prowadzą  działalność nierolniczą

- usługi dla ludności wiejskiej  - działanie  do samorządów (wodociągowanie, zaopatrzenie w energię i  zagospodarowanie   odpadów komunalnych)

- odnowa i rozwój wsi (program  na  poszczególne  wsie – remonty renowacje szkól, remiz, świetlic wiejskich)

- mikroprzedsiębiorstwo ( firma zatrudniająca do 10 osób, nie przekraczająca obrotu 2 mnl euro)

Fundacja przygotowuje się do wdrażania tych działań. Szczegółowy zakres kompetencji  zostanie określony w porozumieniu. Na szczeblu lokalnym  będą dzielone  środki unijne.

Do  fundacji tej należą  gminy : Kolno, Grabowo, Turośl, Mały Płock, Zbójna.

Jest wola kontynuowania tego programu.Na  rok 2007  fundacja  otrzymała   444 tys.zł   z przeznaczeniem na przygotowanie tych podmiotów  do składania wniosków na te działania  z osi 3.Czy  gmina  zdecyduje się przystąpić to zależy od Rady „ W zarządzie fundacji  zasiadają Burmistrzowie i Wójtowie  Gmin ,które  objęte są tym  programem.

Dofinansowujemy imprezy organizowane przez samorząd, przez straż ,sfinansujemy  doradców, którzy  od początku do końca będą   zajmowali się    wypełnianiem wniosków o płatności z Unii Europejskiej.

 

 - Gmina Stawiski  przekazałaby   dla Fundacji  „Kraina Mlekiem  Płynąca”  - środki finansowe  na realizację   programu  w wysokości 2.500 zł  z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą  kredytu bankowego.

- Gmina Stawiski udzieliłaby   poręczenia  fundacji  w Małym Płocku  w kwocie   30.000 zł   na kredyt , który   powyższa fundacja zaciągnie   w Banku  Spółdzielczym  w Kolnie  na realizację  projektu. Poręczenie obowiązywałby  od dnia  zaciągnięcia  kredytu  do zakończenia  realizacji  projektu.

W  przypadku przystąpienia  do  porozumienia  będzie 7 gmin, wówczas  po podziale środków finansowych  gmina   może otrzymać   dotacji od fundacji  ok.  70 tyś. zł. oraz 2 lub 3 osoby  będą zatrudnione  w gminie  jako  doradcy.

Gmina nie ma obowiązku przystępowania do fundacji. Jednak gminy ,które należą do fundacji   są w lepszej sytuacji   i automatycznie   należy im się  określona kwota  środków finansowych.

Jeżeli chodzi o   realizację tego projektu ,ryzyko nie  występuje w ogóle. W zarządzie    osoby doświadczone ,kompetentne, wydatki   będą  konsultowane z burmistrzami i wójtami.

Nowe fundusze na inwestycje w gospodarstwach rolnych  to  okres od czerwca 2007 r. do lipca 2007 r.  z nowej puli. W ramach   edycji   poprzedniej zostały oszczędności  i zostaną one  podzielone  na zasadzie losowej ,nabór będzie prowadzony w ciągu jednego dnia  16 kwietnia 2007 r. Wszystkie  wnioski będą przyjęte i  wybrane  zostaną  losowo  wybrane gospodarstwa na inwestycje w gospodarstwach.

Przewodnicząca Rady zwróciła  się z pytaniem, kiedy Rada powinna wyrazić swoje  stanowisko w tej sprawie na podjęcie decyzji. Na  podjęcie decyzji w formie uchwały  Rada  ma czas  do   końca  kwietnia  - początek maja  2007 r.

 Radny Z.Obrycki zapytał o organizację prac,czy  fundacja  poradzi  sobie z   ilością  wniosków , jakie  napłyną?

Na co Prezes fundacji odpowiedział, że   zatrudnieni  pracownicy  wykwalifikowani i kompetentni  obsłużą  wszystkich   zainteresowanych  a jeżeli chodzi o  pisanie wniosków   będą  ogłaszane konkursy i  firmy  będą  zajmowały  się tym  zakresem.

W każdej gminie  zostaną zatrudnione  osoby, które będą   współpracowały  z fundacją.

Ø  P.Artur Bołdakowski – Wyższa Szkoła  Informatyki i   Przedsiębiorczości  w Łomży Elektrociepłownia B-stok zwróciła się   z prośbą  o   wykonanie   w tym regionie  30 km od Łomży – dokonanie rozeznania  odnośnie możliwości pozyskania  biomasy z tego terenu. Czy istniałaby  możliwość , czy  rolnicy  wyraziliby chęć    posadzenia wierzby  energetycznej. Inwestor   może   podpisać  umowę  na  20 – 25 lat ,co  pozwoli na  otrzymywanie długotrwałego   dochodu  z tej plantacji. Zwrócił  się z prośbą  do radnych,do sołtysów ,czy jest  zainteresowanie     na założenie plantacji. Informację w tej sprawie  należy przekazać do pracownika  - W.Kamińskiego  w ciągu kilku dni ,jeżeli to możliwe.

 

Ad. 6   Podjęcie uchwały  w sprawie modernizacji   oświetlenia ulic  i dróg w Gminie   Stawiski.

Radny Z.Obrycki  wnioskował ,aby rada zaczekała  z podjęciem decyzji w tej sprawie z uwagi na fakt   debaty jaka obecnie toczy się w  Brukseli  w sprawie  wymiany   żarówek na  energooszczędne.Może  okazać się ,iż na  ten cel   będzie możliwość pozyskiwania środków  z dotacji  unijnych.

Burmistrz  odpowiedział ,że projekty regionalnych programów operacyjnych nie finansują tego typu   modernizacji. Zdaniem Burmistrza będzie to długofalowy proces  podobnie jak   w sprawie  azbestu  -  50 letni.

W gminie Stawiski istnieje 736  opraw  do wymiany. Po modernizacji  opraw  będzie  652.

Zapotrzebowanie na moc 128 tysięcy, a tutaj będzie 145 tysięcy. Procentowy spadek zapotrzebowania na energię planuje się w granicach 64,7 % więc skoro zapotrzebowania jest o 64 % mniej więc i w płacach jest  o 64 % mniej.

Burmistrz wyjaśnił, iż  podjęcie uchwały to pierwszy etap   umożliwiający  ogłoszenie przetargu i pozwalający    na niezwiększanie planu na wydatki związane z  oświetleniem  tzn 130  tys.zł  na lata  2008 – 2012 -  każdego roku  plan zakładałby  130 tys.zł

W ubiegłym roku  koszty konserwacji wynosiły  23 tys.zł  a w  tym roku  30 tys.zł .Trzy lata po   modernizacji – odpada nam opłata za  konserwację. Obowiązywała będzie gwarancja, czyli  bez opłat.

Koszty konserwacji   będą rosły do momentu  zmodernizowania oświetlenia ulicznego.  Gmina Grabowo   i Gmina  Kolno  już  dokonała tej modernizacji.

Burmistrz   podkreślił, że są dwie  możliwości - można   zaczekać z tą modernizacją  i  nadal ponosić  koszty , a można   rozpocząć   modernizację.

Pieniądze  z oszczędności  będą  przeznaczone   na realizację  tej inwestycji. Po modernizacji zapotrzebowanie na energię spadnie   o 64 %.

Radny p.M.Sobociński zwrócił się z zapytaniem, czy   po  modernizacji lampy  będą  energooszczędne i jak długotrwałe będą te lampy.

Burmistrz odpowiedział, że  określają to  polskie normy ,specyfikacja.

 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję  wokół uchwały i poddała   projekt pod głosowanie.

W wyniku  głosowania :

15 radnych głosowało  „za”, przyjęciem uchwały – uchwała została podjęta jednogłośnie

 

Uchwała Nr  VII/27/07 z dnia 27 marca 2007 r.   w sprawie modernizacji   oświetlenia ulic  i dróg w Gminie   Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7  Podjęcie uchwały  w sprawie powiadomienia  o obowiązku  złożenia  oświadczenia            lustracyjnego

 

Przewodnicząca  przedstawiła projekt  uchwały  a  następnie poddała   go  pod głosowanie.

W wyniku  głosowania :

15 radnych głosowało  „za”, przyjęciem uchwały – uchwała została podjęta jednogłośnie

 

 

Uchwała Nr  VII/28/07 z dnia  27 marca 2007 r. w sprawie  powiadomienia  o obowiązku  złożenia  oświadczenia   lustracyjnego  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  planu pracy  Rady Miejskiej   w Stawiskach  na rok 2007.

Przewodnicząca  przedstawiła projekt   w/w  uchwały , po czym  otworzyła  dyskusję w tym temacie.

Burmistrz zabrał głos w sprawie przedstawionego  projektu uchwały. W   statucie Gminy nie ma    określonego trybu  przyjmowania planu  pracy rady ,jest natomiast  przyjmowanie planów pracy komisji rady. Zdaniem Burmistrza praca rady ograniczałaby się do  realizacji planu pracy  a z tego wynika, że do  słuchania   Burmistrza .Na pięć punktów planu   w II kwartale, trzy  przewidują  wystąpienia Burmistrza. Radca prawny miał uwagi do  przedstawionego projektu i  należy  zastanowić się nad jego przyjęciem.

Radny p.J.Bielawski    ustosunkował się do wypowiedzi  Burmistrza w swojej wypowiedzi podkreślił, iż   plan  pracy    ani radzie ani burmistrzowi  ,nikomu nie przeszkadza , wskazuje tylko to co powinno być zrealizowane. Rada jest po to ,aby  dyskutować  o najważniejszych  sprawach  dotyczących gminy. Jakie były dotychczas   rozpatrywane   tematy, tylko te ,które zostały złożone przez   Burmistrza i to jest  bezdyskusyjne.

Na to Burmistrz odpowiedział : cyt. : Były rozpatrywane wnioski rady.”

p.J.Bielawski   podkreślił, że  słusznie ,bo Burmistrz ma prawo  wnioskować ,ale to nie o to  chodzi. Poza tym, że  pan ma  prawo do tego,  powinien  Pan  Burmistrz również   rozliczyć się przed Radą ze swojej działalności. Jeszcze tego  zapisu nikt z ustawy  nie wykreślił i  nadal  on obowiązuje. Jeżeli jest  w planie pracy Rady zapisane, że  jest punkt :Ocena  przygotowania   Gminy  do pozyskania  środków  finansowych    z funduszy    strukturalnych  Unii  Europejskiej   w latach  2007 – 2013 / to może  być to zrealizowane poprzez   przedstawienie informacji przez Burmistrza  Stawisk. I o tym Rada powinna wiedzieć.

W imieniu Klubu proszę o  przyjęcie powyższego planu ,który nie dezorganizuje  pracy  Rady w żaden sposób.

Radny – p.Marek Sobociński wnioskował o przyjęcie  powyższego planu  przez radę. Dodał, że   większość gmin  podjęło już uchwały w tej sprawie.  Zwrócił się z pytaniem  do Przewodniczącej  -  wobec powyższego skoro nie ma   planu pracy ,lto jaki jest  charakter  dzisiejszej sesji? Zgodnie z  paragrafem  23  ust.4  Sesjami  Nadzwyczajnymi    sesje  nie przewidziane  w planie  pracy Rady.

Po czym radny dodał, iż Statut nie jest sprzeczny z Ustawą o samorządzie gminnym. Argumentował ,iż podjęcie planu pracy Rady ,to nie    negatywne działanie   przeciwko Burmistrzowi  czy  pozostałym radnym. To jest plan ,który   ma służyć   radnym, głosując przeciwko  niemu   głosujemy  przeciwko sobie, przeciwko  własnej pracy w Radzie.

Do wypowiedzi radnego ustosunkowała się p.B. Rzadka – Przewodnicząca zacytowała paragraf 23  ust.2

Rada  odbywa  Sesje  Zwyczajne  z częstotliwością  potrzebną  do wykonania  zadań  rady nie rzadziej  niż  raz na  kwartał.

Zwróciła się  do radnego z pytaniem : Czy w poprzedniej kadencji   rada  uchwalała plan pracy? Czy tylko  komisje   miały  swoje plany pracy ?

Zgodnie z paragrafem 98   tylko Komisja Rewizyjna   przedkłada Radzie  do zatwierdzenia  plan pracy  w terminie  do dnia 30 grudnia  każdego roku.

W statucie nie ma dokładnej procedury   uchwalania planu pracy Rady Miejskiej.  Zdaniem radcy uchwała powinna być przyjmowana po nowelizacji Statutu Gminy Stawiski.

  Głos zabrał p.Zdzisław Obrycki ,powiedział, że  mandat radnego pełni  trzeci raz  i nie rozumienie dlaczego jest taka niekonstruktywna dyskusja i do czego ona  zmierza.

Klub „Wspólny Cel”  przedłożył projekt uchwały   w sprawie planu pracy ,którego  rada nie posiada. Prosił  aby radni  nie odbierali  tego  negatywnie ,że jest to  działanie skierowane przeciwko  Radzie ,tylko  służy uporządkowaniu   pracy w Radzie.

Burmistrz  ustosunkował się do  swoich przedmówców. Zaznaczył, iż  ustawa  o samorządzie gminnym wyraźnie określa    procedurę  zwoływania sesji  rady. Czy to nie wystarczy, trzeba to zapisać  do planu?

Zdaniem Burmistrza   plan pracy powinien   wyznaczać  kierunki   rozwoju  organu wykonawczego.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. Po czym poddała pod głosowanie  projekt uchwały.

W wyniku głosowania :

3 radnych „za”

7 radnych „przeciw”

5 radnych „wstrzymało się „ od głosowania w tej sprawie

Przewodnicząca poinformowała, że uchwala nie została podjęta.

 

Ad. 9  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

 

Przewodnicząca  przedstawiła projekt uchwały  w/w  uchwały , po czym  otworzyła  dyskusję w tym temacie.

 

Radni nie podjęli dyskusji.

 

W wyniku głosowania :

14 radnych „za” 

1 radny nie brał udziału  w głosowaniu

 

Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została  przyjęta.

 

Uchwała  Nr VII/29/07 z dnia  27  marca 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowi załącznik do mniejszego protokołu.

 

Ad. 10 Sprawozdanie   Komisji  Statutowej z pracy  nad  zmianami w  Statucie Gminy.

 

Sprawozdanie przedstawił  radny p.Jerzy Bielawski – Przewodniczący Komisji Statutowej.

Celem Komisji  Statutowej   było przejrzenie  i dostosowanie  statutu do obowiązującego  prawa. Komisja  po analizie   obecnie obowiązującego  Statutu   postanowiła opracować nową jego wersję.

Taką wersję  komisja przedłożyła  dnia  20 marca 2007 r.   Pani Przewodniczącej Rady.

Następnie   p.J.Bielawski  przedstawił   najważniejsze  zmiany w projekcie   Statutu Gminy Stawiski. Zaproponowal dalszy tryb pracy nad Statutem ,aby radni  zapoznali się z projektem   i zgłaszali ewentualne   wnioski i uwagi.

Przewodnicząca  zwróciła się do radnych ,aby  zapoznali się  ze znowelizowanym statutem i na posiedzeniach  komisji  , zajęli się  rozpatrzeniem projektu.

Nie określono terminu spotkań komisji w tej sprawie.

  

Ad. 11  Zapytania  i wolne wnioski

 

Przewodnicząca  przypomniała  radnym :

-  o obowiązku   złożenia oświadczenia lustracyjnego   do Wojewody  w okresie  miesiąca od daty otrzymania informacji w tej sprawie.,

- o obowiązku  złożenia oświadczenia majątkowego   do  obsługi rady  w terminie do 30 kwietnia br.

Przewodnicząca   przedstawiła  pismo  z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  - pismo  mieszkańca    Stawisk   Zdzisława  Sienkiewicza  dot. wykupu  przez gminę   drogi  na działce  Nr  781/2 w Stawiskach.(dokumentacja  stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Przewodnicząca zwróciła się do   Rady z zapytaniem , jakie jest  stanowisko w tej sprawie.

Radni  postanowili  przekazać  sprawę do Burmistrza  zgodnie z kompetencją.

 

Radny p.Zdzisław Obrycki zapytał Burmistrza ,kiedy zostanie ogłoszony  przetarg na zakup kostki do budowy chodników.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że  w najbliższym   czasie tzn.  w okresie 2 tygodni.

Rozstrzygnięcie  przetargu w miesiącu kwietniu br.

 

Ad . 12 Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  podziękowała  gościom  za udział w sesji, radnym, sołtysom  i zamknęła obrady VII  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach. 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 lip 2007 11:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2025 razy