BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/46/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327), art. 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 1, 7 i 9 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1600 i 1601) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym i prawnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski zabudowanych na cele mieszkaniowe w następujących wysokościach:
1) Nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

  • 80 % opłaty – jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed dniem 1 stycznia 1991 r. – z zastrzeżeniem ust. 2,
  • 50 % opłaty – jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione od dniu 1 stycznia 1991 r.;
2) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi – 80 % opłaty.

2. Wyraża się zgodę na udzielanie 95 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski zabudowanych na cele mieszkaniowe - jeżeli użytkownicy wieczyści lub ich następcy prawni wnieśli do dnia 31 grudnia 1985 r. jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą udziałów w nieruchomościach gruntowych przynależnych do lokali użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

4. Bonifikat, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadku rozłożenia opłaty na raty.

5. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia opłaty za przekształcenie oraz koszty wpisów wieczysto – księgowych związanych z wpisaniem prawa własności ponosi użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub jej spadkobierca, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia:

  1. zbyła nieruchomość na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego lub zadań własnych;
  2. zamieniła lokal na inny lokal mieszkalny;
  3. zbyła udział w nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.

§ 3. 1. Opłata za przekształcenie może być rozłożona na raty, nie dłużej niż na okres -10 lat.

2. Wyraża się zgodę na stosowanie stopy procentowej rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 cze 2007 23:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2221 razy