BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/44/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stawiski w drodze przetargu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu użytkowego nr 2 o pow. 18,50 m2 wraz z udziałem w innych urządzeniach i działce gruntu oznaczonej nr 424 o pow. 575 m2, położonego w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej 8,KW 22195 celem zapewnienia świadczenia usług zdrowotnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 cze 2007 23:36
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2237 razy