BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/41/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 , Nr 162,poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441 , Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz.327 ) oraz § 2 ust.2 i §5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z 2002 r. Nr 14,poz.138 2003r. Nr 33,poz.280), uchwala się co następuje:

§ 1. Czynności, o których mowa w § 2 ust.1 wyżej cytowanym rozporządzeniu w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Określa się stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy, używanych przez radnych do celów podróży służbowych, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 cze 2007 13:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2142 razy