BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/39/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Na podstawie art.1 8 ust. 2 pkt.1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327)uchwala się,co następuje :

§ 1. W Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr 24/V/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie :
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
  4. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
  5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach
  6. Szkoła Podstawowa w Porytem
  7. Szkoła Podstawowa w Sokołach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 cze 2007 12:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2202 razy