BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

  1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w dziale 600 na ogólną kwotę 23.883 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1
  2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
    • Plan dochodów budżetowych – 13.243.638 zł.
    • Plan wydatków budżetowych – 13.545.342 zł.
  3. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.
  4. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 1 załącznik nr 3 i 3a do Uchwały Nr X/38/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 cze 2007 15:14
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2191 razy