BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/38/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 maja 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 145.166 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 305.166 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
  • Plan dochodów budżetowych – 13.243.638 zł.
  • Plan wydatków budżetowych – 13.545.342 zł.
 4. Deficyt budżetowy w kwocie 301.704 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.
 5. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 1 i 2 załącznik nr 3 i 3a do Uchwały Nr IX/36/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
 6. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 r.:
  • Przychody budżetu w wysokości 900.000 zł., rozchody w wysokości 598.296 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na:
  • Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Utrata” – 72.000 zł.;
  • Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Furmańska i Ogrodowa” – 48.000 zł.;
  • Zakup materiałów do remontów ulic i chodników – 80.000 zł.
 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 9. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007 – 2015 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 10. Upoważania się Burmistrza Stawisk do zawarcia umowy kredytowej w wybranym banku zgodnie z ust. 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 cze 2007 15:46
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2119 razy