BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/37/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 maja 2007 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 zł.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) uchwala się, co nastepuje :

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000 zł. (słownie dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na :

  • Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Utrata” – 72.000 zł.;
  • Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Furmańska i Ogrodowa” – 48.000 zł.;
  • Zakup materiałów do remontów ulic i chodników – 80.000 zł.

§ 2. Spłata kredytu i obsługa zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu będzie następowała w latach 2007 – 2009 z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk, którego upoważnia się do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią § 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 cze 2007 15:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1966 razy