BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/36/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 8 maja 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.


  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 3.396 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3.396 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

  3. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 2 załącznik nr 4 i 4 a do Uchwały Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a do niniejszej uchwały.

  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

    • Plan dochodów budżetowych – 13.098.472 zł.
    • Plan wydatków budżetowych – 13.145.185 zł.
  5. Deficyt budżetowy w kwocie 101.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.


§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rzadka


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2007 09:37
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2201 razy