BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: programu współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U Nr 96, poz. 873, zm. z 2004 r Nr 64, poz.593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 94 poz.651 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2007 13:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2236 razy