BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej niezabudowanej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337) oraz art. 11, ust. 2 i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603,Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087,Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki budowlanej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stawiski oznaczonej numerem geodezyjnym 993/9 o powierzchni 294 m2 , położonej w Stawiskach przy ul. Parkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2007 13:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2240 razy