BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 321.815 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 9.785 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 312.030 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 4. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 3 załącznik nr 3 i 3a do Uchwały Nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a do niniejszej uchwały.
 5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
  • Plan dochodów budżetowych – 13.040.085 zł.
  • Plan wydatków budżetowych – 13.141.789 zł.
 6. Deficyt budżetowy w kwocie 101.704 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowy
 7. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy i prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2007 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2007 13:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2189 razy