BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/31/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2,pkt 9 lit.i oraz pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r . Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Przystąpić w 2007 roku do realizacji w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zwanego dalej „Programem” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku projektu: „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania - Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej.Instytucją wdrażającą działanie jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

§ 2.

  1. Gmina Stawiski przekaże Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” środki finansowe na realizację projektu w wysokości 2.500 zł ( dwa tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą kredytu bankowego (odsetki i prowizje bankowe).
  2. Gmina Stawiski udziela poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na kredyt, który Fundacja zaciągnie w Banku Spółdzielczym w Kolnie na realizację Projektu.Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu do zakończenia realizacji projektu.
  3. Kwota poręczenia będzie zabezpieczona w budżecie Gminy Stawiski z dochodów budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2007 12:40
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2237 razy