BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/30/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175,poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz.1420,z 2006 r. Nr 45 ,poz.319,Nr 104,poz.708 ,Nr 170,poz.1217,Nr 170,poz.1218,Nr 187,poz.1381,Nr 249,poz.1832) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2006 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży udziela się absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 kwi 2007 12:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2188 razy