BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr VI/06 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie:

VI  Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   2 marca  2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.10 15   do  godz.11 50

 

 

W sesji udział  wzięli :

 

Radni  obecni wg załączonej listy obecności.

Sołtysi obecni wg załączonej listy obecności.

Goście zaproszeni  wg załączonej listy obecności.  

oraz

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

 

 

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła VI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitała wszystkich  obecnych na Sali. Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad :

Proponowany  porządek obrad :

 

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów  na składowisku  gminnym  w Stawiskach.

6. Podjęcie uchwały  zmieniającej   uchwałę  w sprawie  zasad   wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Stawiski.

7.Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na sprzedaż  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy Stawiski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Stawiskach.

9.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji   Szkoły   Podstawowej  w Sokołach i założenia  Szkoły Filialnej w Sokołach.

10. Zapytania  i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem :Czy do  porządku obrad    uwagi?

Burmistrz p.M. Waszkiewicz zgłosił : wycofanie pkt.  4. Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w budżecie gminy  na 2007 rok  oraz w  miejsce pkt. 9  -  wprowadzenie do porządku  obrad  pkt. Podjęcie uchwały  w sprawie : zmiany Uchwały  Nr  V/12/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach   z dnia 31   stycznia 2007 r.  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły Podstawowej  w Sokołach  i założenia  Szkoły  Filialnej  w Sokołach

W związku z tym, iż nie wpłynęło  więcej uwag do proponowanego porządku obrad Przewodnicząca poddała wniosek  Burmistrza pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania :  14 radnych „za”

Zmiany  w porządku obrad  zostały  przyjęte   jednogłośnie.

 

Porządek po  zmianach  przedstawia się następująco :

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów  na składowisku  gminnym  w Stawiskach.

5. Podjęcie uchwały  zmieniającej   uchwałę  w sprawie  zasad   wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Stawiski.

6.Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na sprzedaż  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy Stawiski.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Stawiskach.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  V/12/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia  31   stycznia 2007 r. w sprawie  zamiaru   likwidacji   Szkoły   Podstawowej  w Sokołach i założenia  Szkoły Filialnej w Sokołach.

9. Zapytania  i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie porządek po  zmianach.Za jego przyjęciem głosowało  14 radnych. Porządek został przyjęty  jednogłośnie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z V  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokół z V    Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

14 radnych  głosowało  „za”   jego  przyjęciem.

 

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

 

Radny p.J.Bielawski    zgłosił, iż nie otrzymał  odpowiedzi na zapytanie złożone ustnie  na sesji w dniu 31 I 2007 r. Zgodnie z art.38 Statutu Gminy   - odpowiedź na zapytanie winna być udzielona   w terminie 14 dni,jeżeli nie była możliwa na tej samej sesji.

 

Radny p.Jerzy Bielawski  złożył   następujące zapytania :

 

Ø      Ilu pracowników  gospodarczych  zostało  zatrudnionych  w  Urzędzie Miejskim  w Stawiskach ze środków własnych na dzień 28 luty 2007 r., ile wyniósł koszt   ich zatrudnienia?

Ø      Jakie jest wykorzystanie debetu na dzień 28 luty 2007 r.?

 

Burmistrz  odpowiedział na zapytania radnego z V Sesji RM :

Ø      1 pytanie dotyczyło  liczby  osób tzw .pracowników gospodarczych  zatrudnionych  w  Urzędzie Miejskim  w Stawiskach ze środków własnych na dzień 2 stycznia 2007 r. i na dzień   31 styczeń 2007 r. ,ile wyniósł koszt   zatrudnienia.

 

-  Liczba   pracowników  gospodarczych   zatrudnionych  ze środków    własnych  dzień  02.01.2007 r. – 16 osób; koszt  - 100.231 zł( w tym :  wynagrodzenia  -  83.840 zł, składki  na ubezpieczenie  społeczne  -  14.337 zł, składki  na FP – 2.054 zł) ;

- Liczba  pracowników  gospodarczych  zatrudnionych  ze środków  własnych  na dzień 31 .01.2007 r. – 20 osób, koszt – 124.256 zł ( w tym :  wynagrodzenia  -  103.937 zł, składki  na ubezpieczenie  społeczne  - 17.773 zł, składki  na FP  - 2.546 zł)

 

Ø      2 pytanie dotyczyło budżetu  miasta Stawiski   na 2007 rok, w którym  została zatwierdzona możliwość wzięcia debetu  kwoty : 900 tys.zł. Czy debet  został  zaciągnięty w drodze przetargu, jakie jest jego wykorzystanie  i jaki jest stan na dzień 31 stycznia 2007 r.? Jeżeli został wykorzystany to jakie  inwestycje, które zostały zaplanowane do spłacenia zostały z niego opłacone?

 

Debet ,czyli kredyt w rachunku  bieżącym  zaciągnięty  został  w banku  prowadzącym  obsługę  rachunku bieżącego Urzędu Miejskiego  w Stawiskach. W związku  z tym, iż UM  posiada  rachunek bieżący  tylko  w jednym  banku, zaciągnięcie debetu  odbywa się  w drodze  bezprzetargowej.

Z debetu  w wysokości  900.000 zł opłacono  następujące  zadania  inwestycyjne  na ogólną   kwotę  712.517,86 zł : sieć  wodociągowa na terenie gminy :Barzykowo   -  Skroda Mała Zalesie  - Wysokie  Małe – Wysokie Duże – 191.138,21 zł, przebudowa   drogi Mieczki  - Mieczki Pieniążki – 175.530,36 zł, przebudowa  nawierzchni drogi   do Bud Stawiskich  - 247.245,80 zł ,przebudowa  dróg gminnych : ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczkowskiego   i droga  Karwowo (roboty dodatkowe) – 51.023,49 zł, budowa kompleksu  rekreacyjno – sportowego (projekt)  - 47.580,00 zł

Wykorzystanie  debetu  na dzień 31.01.2007 r. – 610.338,72 zł.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów  na składowisku  gminnym  w Stawiskach.

Przewodnicząca  zapoznała radnych z projektem uchwały.

Otworzyła dyskusję wokół  projektu w/w uchwały. Nikt z radnych nie  podjął  dyskusji  w  tym temacie.

 

Następnie Przewodnicząca  ponownie  odczytała   projekt uchwały  i  poddała   go pod głosowanie.

 W wyniku głosowania : 12 radnych „za” ,1 radny „przeciw”,1 wstrzymał  się od głosu

 

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała  nr  VI/21/07  Rady Miejskiej w Stawiskach  zmieniająca  uchwałę w sprawie  ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów  na składowisku  gminnym  w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego   protokołu.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały  zmieniającej   uchwałę  w sprawie  zasad   wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Stawiski.

 

Przewodnicząca  zapoznała radnych  z projektem uchwały.

Radny p.J.Bielawski  wnioskował o  dopisanie do  uchwały pkt.: Pierwsze  posiedzenie  komisji zwołuje  Burmistrz Stawisk.

Radny p.M.Sobociński   wnioskował o  dopisanie do uchwały pkt.: Przewodniczącego komisji  wybierają  członkowie  spośród siebie  na pierwszym  posiedzeniu.

Przewodnicząca   poddała pod   głosowanie  projekt uchwały  wraz  ze  zmianami zgłoszonymi we wnioskach : radnego p.J.Bielawskiego  i p.M.Sobocińskiego  pod głosowanie

Za przyjęciem   uchwały  po   wprowadzonych zmianach głosowało  14 radnych.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została  podjęta   jednogłośnie.

Uchwała Nr  VI/22/07  Rady Miejskiej w Stawiskach   z dnia  2 marca 2007 r.   zmieniająca   uchwałę  w sprawie  zasad   wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 6.Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na sprzedaż  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy Stawiski.

 

p.J.Bielawski  wnioskował  o  rozpatrzenie projektu uchwały ,który  został   przekazany  radnym w pierwszej wersji – lokal  pow. lokalu -  575 m 2  oraz  zmiana  w  tytule  :  wyrażenie  zgody  na zbycie  lokalu   użytkowego   wraz  z udziałem  we współwłasności   gruntu  stanowiącego  własność  Gminy Stawiski   wraz z dopiskiem  : celem    zapewnienia  świadczenia  usług zdrowotnych oraz  w paragrafie 1   - wyraża się zgodę na  zbycie  lokalu

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie  wniosek p.J.Bielawskiego  pod głosowanie :

 Za przyjęciem wniosku głosowało : 9 radnych  „za”,5 „wstrzymało się od głosu”

 

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  po  wprowadzonych  zmianach.

Następnie  poddała go pod głosowanie :

Kto jest za przyjęciem uchwały?

W wyniku głosowania :  14 radnych „za” – jednogłośnie

Przewodnicząca  oznajmiła, że uchwała została podjęta.

 

 Uchwała Nr VI/23/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia 2 marca 2007 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na zbycie   lokalu  użytkowego   wraz z udziałem   we współwłasności  gruntu   stanowiącego    własność  Gminy Stawiski stanowi   załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Stawiskach.

 

Przewodnicząca  zapoznała radnych  z projektem uchwały.         

Otworzyła dyskusję wokół  projektu w/w uchwały. Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.

Przewodnicząca rady  poprosiła Burmistrza o przedstawienie  opinii z Kuratorium.

Burmistrz odczytał pismo   z  Podlaskiego Kuratorium Oświaty  w Białymstoku  oddział w Łomży w sprawie    wyrażenia zgody   na rozwiązanie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Stawiskach  i wydzielenie   odrębnych   jednostek tj. Szkoły Podstawowej w  Stawiskach  i Miejskiego  Przedszkola w Stawiskach.

 

Następnie Przewodnicząca  poddała    pod głosowanie  projekt uchwały :

 W wyniku głosowania : 9  radnych „za” ,3 radnych  „przeciw”,1 wstrzymał  się od głosu,1 nie brał udziału w głosowaniu.

 

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

 

 

Uchwała Nr  VI/24/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 2 marca 2007 r.  w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  V/12/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia  31   stycznia 2007 r. w sprawie  zamiaru   likwidacji   Szkoły   Podstawowej  w Sokołach i założenia  Szkoły Filialnej w Sokołach.

 

Przewodnicząca  zapoznała radnych  z projektem uchwały.         

Otworzyła dyskusję wokół  projektu w/w uchwały. Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.

Radny p. J.Rudzki  zgłosił uwagę do projektu uchwały, aby   w § 1 pkt.1) i 2)  słowo  likwidacja  zastąpić  słowem przekształcenie.

Burmistrz wyjaśnił, że to są zmiany  ,które   wynikają  z uzgodnień między  gminą a  prawnikiem Podlaskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. PUW w B- stoku   otrzymał pismo z Kuratorium Oświaty ,że  w  przedmiotowej uchwale   wyrazy  : likwiduje się   szkołę  zastępuje się   wyrazami :  przekształca  się szkołę.

 

 

Następnie Przewodnicząca  poddała    pod głosowanie  projekt uchwały :

 W wyniku głosowania : 9  radnych „za” ,3 radnych  „przeciw”,2 wstrzymało  się od głosu,

 

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr  VI/25/07 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 2 marca 2007 r.  w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  V/12/07 Rady Miejskiej  w Stawiskach  z dnia  31   stycznia 2007 r. w sprawie  zamiaru   likwidacji   Szkoły   Podstawowej  w Sokołach i założenia  Szkoły Filialnej w Sokołach stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. Zapytania  i wolne wnioski.

 

p.Barbara Rzadka  zapoznała  obecnych z pismem  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku  w sprawie  dotyczącej  przekroczenia  przez   Przewodniczącą Rady  Miejskiej w Stawiskach    terminu   do złożenia  wymaganych  oświadczeń majątkowych. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że  mąż  Pani  Przewodniczącej    zgłosił zawieszenie  prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  od dnia  25.10.2004 r.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów nie zachodzi   przesłanka  do  złożenia   oświadczenia   o prowadzeniu   działalności   gospodarczej   przez małżonka.

Informację  o   obowiązku    podjęcia   uchwały  o wygaszeniu   mandatu   radnej  z powodu  nie złożenia w ustawowym terminie   oświadczenia o działalności   gospodarczej   przez małżonka    należy potraktować jako  bezprzedmiotową. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  pismo z  Konsulatu Republiki  Litewskiej w Sejnach  - podziękowanie dla  Burmistrza Stawisk – Marka Waszkiewicza     za opiekę  i wszechstronną pomoc  obywatelom  Republiki  Litewskiej, uczestnikom   wypadku  drogowego w miejscowości  Michny – gmina Stawiski  w dniu 14  lutego 2007 r.

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu zaproszonym gościom :

Wystąpienia gości :

Ø      p. Henryk Duda – Starosta Powiatu Kolneńskiego   przedstawił  ogólnie  budżet starostwa na 2007 rok oraz zamierzenia  dotyczące  planowanych inwestycji.

Poinformował, że   przygotowywana jest dokumentacja :

-  na drogę  Stawiski – Jurzec  -  Jedwabne,

- ulicę Polową  w Stawiskach,

-   drogę  Poryte – Hipolitowo - Budy  Poryckie.

 

Ø      p. Mieczysław Bagiński  podziękował za  zaproszenie  na sesję. W związku z rozwiązaniem  sejmiku woj. podlaskiego, którego p. Bagiński był  radnym, poinformował, iż  Komisarz  nie dokonał zmian w przedłożonym do zatwierdzenia budżecie Sejmiku Województwa Podlaskiego , a inwestycje  zaplanowane  będą  sukcesywnie wykonywane (modernizacja stawu w miejscowości – Dzierzbia).

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu p. Burmistrzowi.

p. M. Waszkiewicz  -   podkreślił, iż   Burmistrz Stawisk  był  jednym z tych, którzy zaangażowali się  w pomoc dla osób poszkodowanych w wypadku. Niniejszym złożył  podziękowania dla :

- p. Józefa Plony -  Stacja Paliw w Smolnikach 

- p. Dyrektor  Gimnazjum   im. Adama Mickiewicza  w Stawiskach wraz z nauczycielami 

i uczniami

- p. Zdzisława Sanicka (która oddała swoje kule najbardziej poszkodowanym)

- Ksiądz Proboszcz  Parafii Rzymsko - Katolickiej   w Stawiskach  Mieczysław Gołaszewski

- Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Kolnie – p.Józef Jasiewicz

- Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach

Następnie    Burmistrz  złożył  gratulacje na ręce  sołtysów ,którzy zostali wybrani na V kadencję 2006 – 2010.Życzył owocnej pracy sołtysom i  nowo wybranym władzom sołeckim.

W dalszej części  pogratulował  wygranej w wyborach   do  Izb Rolniczych  p.J.Zelkowskiemu i p.J.Rogalskiemu.

Nawiązał do wypowiedzi  Starosty Powiatu Kolneńskiego – p.Henryka Dudy  ,iż  zostało  wypracowane   stanowisko  Rady Powiatu w sprawie  kategorii dróg powiatowych:

- I kategoria (łączące  drogi  krajowe z drogami wojewódzkimi  - powiat   odpowiada za  realizację tego zadania)

- II kategoria (drogi o mniejszym znaczeniu – odpowiada za nie powiat)

- III kategoria drogi o  znaczeniu lokalnym (licząc na wsparcie samorządów gminnych)

 

Burmistrz poinformował ,iż doszło do porozumienia między nim a starostą ,że drogi III kategorii należące do powiatu   a leżące na terenie gminy Stawiski będą  modernizowane w  porozumieniu z  samorządem gminy Stawiski. 

Zgodnie  ze stanowiskiem powiat jest otwarty na współpracę w tym zakresie, a  przebudowa dróg  będzie  współfinansowana 50 %   powiat , 50 %  gmina.

Gmina Stawiski poprzez  spisanie  porozumienia  weźmie na siebie ciężar zaprojektowania modernizacji dróg III kategorii. Na te drogi   będziemy próbować  pozyskiwać fundusze unijne.

Burmistrz  zaznaczył ,iż dzięki  dobrej współpracy ze Starostwem drogi lokalne  w tej kadencji  zostaną wyremontowane.

Radny Wiesław Zacharzewski  podziękował Burmistrzowi za  gospodarcze i innowacyjne  podejście do  modernizacji dróg.

 Jest to  ważne, gdyż  drogi mniej znaczące  musi samorząd  wziąć jako zadanie własne.  Podziękował  za inicjatywę  Burmistrzowi, za złożoną  deklarację  w   partycypacji   kosztów   remontu  dróg.

p.J.Zelkowski – podziękował   za  wybór  jego  kandydatury na   delegata  Powiatowej Izby Rolniczej. W swoim krótkim wystąpieniu  zaznaczył ,iż będzie starał się  zawsze uczestniczyć w posiedzeniach sesji. Sprawy dotyczące  rolników  z terenu gminy Stawiski będą  priorytetem w jego działalności.

 

Radny Zdzisław Obrycki wnioskował, aby:

 - zaprosić na  sesję  przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych  w sprawie    obwodnicy, gdyż jest to problem, który  dotyczy gminy Stawiski,

-  wystąpić o zamontowanie świateł  ulicznych  przy  przejściu dla pieszych

Następnie głos zabrał  p.J.Rogalski – podziękował za wybór  na delegata Powiatowej Izby Rolniczej .Prosił aby  gmina drogą  służbową wystąpiła do Agencji  Nieruchomości Rolnych w sprawie  przyśpieszenia procedury  przetargowej  działek po majątku  SHR  w Stawiskach.

Z kolei o udzielenie głosu poprosił  sołtys wsi Hipolitowo – Ireneusz Banach-   wnioskował o   remont  drogi  Poryte – Hipolitowo.

Starosta  odpowiedział sołtysowi, że  droga  powyższa jest  ujęta w planach inwestycyjnych  na tę kadencję.

 

Ad. 10.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca  podziękowała  gościom  za udział w sesji, radnym, sołtysom i mieszkańcom obecnym  na  posiedzeniu i zamknęła obrady VI  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M. Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 13:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2088 razy