BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r., Nr 142 ,poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167,poz.1759 z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337 oraz art.11,ust.2 i art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r.Nr 261,poz.2603,Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Nr 130,poz.1087,Nr 169,poz.1420,Nr 175,poz.1459 z 2006 r. Nr 64,poz.456,Nr 104,poz.708,Nr 220,poz.1600 i poz.1601) uchwala się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej /budynkiem po byłej szkole podstawowej/,składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 63/8 o pow.0,5200 ha i 63/9 o pow.0,6200 ha stanowiącej własnośc Gminy Stawiski, położonej w Wysokiem Małem.

§ 2. Traci moc obowiązującą pkt 3 załącznika do uchwały Nr 168/LI/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 12:02
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2164 razy