BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/28/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2007 roku
w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz art. 56 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 25,poz. 162 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska powiadamia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania tj. Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 11:57
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2082 razy