BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/27/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2007 roku
w sprawie: modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy Stawiski

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.2 i art.18 ust.1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591,z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337 oraz art.18 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne(Dz.U z 2006 r. Nr 89 poz.625 zm.Nr 104,poz.708,Nr 158,poz.1123,Nr 170,poz.1217 z 2007 r. Nr 21,poz.124 uchwala się, co następuje:

§ 1. Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg jako zadanie jednorazowe wykonać ze środków inwestycyjnych.

§ 2. 1. Planowana wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 391.342,02 zł netto (brutto 477.437,26 zł).
2. Szacunkowy czas spłaty wykonanej inwestycji określa się od listopada 2007 r. do listopada 2012 r. (60 miesięcy).

§ 3. Do czasu całkowitej spłaty modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg planować należy w budżecie Gminy Stawiski środki finansowe w wysokości 17.353,66 zł brutto w roku 2007 i 95189,71 zł brutto rocznie począwszy od 2008 roku 2012 włącznie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 11:44
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2160 razy