BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 34.664 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 734.664 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

  • Plan dochodów budżetowych – 12.697.039 zł.
  • Plan wydatków budżetowych – 12.798.743 zł.
4. Deficyt budżetowy w kwocie 101.704 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.
5. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust 1 i 2 załącznik nr 3 i 3a do Uchwały Nr IV/8/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
6. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 r.:
  • Przychody budżetu w wysokości 700.000 zł., rozchody w wysokości 598.296 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 700.000 zł. z przeznaczeniem na:
  • Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 598.296 zł.
  • Wydatki inwestycyjne – 101.704 zł.
9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007 – 2015 stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
11. Upoważania się Burmistrza Stawisk do zawarcia umowy kredytowej w wybranym banku zgodnie z ust. 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 09:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2278 razy