BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 20 marca 2007 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832) zarządza się, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok obejmujące następujący zakres :

  1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;
  2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;
  3. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i 4;
  4. Sprawozdanie z przekazanych dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;
  5. Część opisową.

§ 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 mar 2007 13:17
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1964 razy