BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach IV kadencji

z dnia:
w sprawie:

2002

Nr 1/I/02 z dnia: 20 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 2/I/02 z dnia: 20 listopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Komisji Statutowej.

Nr 3/II/02 z dnia: 10 grudnia 2002r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr 4/II/02 z dnia: 10 grudnia 2002r.

w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 5/II/02 z dnia: 10 grudnia 2002r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Nr 6/II/02 z dnia: 10 grudnia 2002r.

w sprawie: ustalenia diet dla radnych.

Nr 7/II/02 z dnia: 10 grudnia 2002r.

w sprawie: ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej jako pracodawcy wobec Burmistrza Stawisk.

Nr 8/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Nr 9/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 10/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 11/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Nr 12/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Nr 13/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Nr 14/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Nr 15/III/02 z dnia: 14 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Nr 16/IV/02 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

Nr 17/IV/02 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Nr 18/IV/02 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Nr 19/IV/02 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Nr 20/IV/02 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

2003

Nr 21/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 roku.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Nr 22/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 r.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stawiski.

Nr 23/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 r.

w sprawie: stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Nr 24/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Stawiski

Nr 25/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 r.

w sprawie: ustalenia opłaty stałej za Przedszkole Miejskie w Stawiskach.

Nr 26/V/03 z dnia: 13 lutego 2003 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski.

Nr 27/VI/03 z dnia: 20 marca 2003 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2003r.

Nr 28/VI/03 z dnia: 20 marca 2003 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole Miejskie w Stawiskach

Nr 29/VI/03 z dnia: 20 marca 2003 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 30/VI/03 z dnia: 20 marca 2003 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.

Nr 31/VI/03 z dnia: 20 marca 2003 r.

w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.

Nr 32/VII/03 z dnia: 27 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2003 r.

Nr 33/VIII/03 z dnia: 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie: określenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski.

Nr 34/VIII/03 z dnia: 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie: likwidacji szkół podstawowych i założenia szkół filialnych na terenie Gminy Stawiski.

Nr 35/IX/03 z dnia: 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2002 rok.

Nr 36/IX/03 z dnia: 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 37/IX/03 z dnia: 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Nr 38/IX/03 z dnia: 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Stawisk.

Nr 39/IX/03 z dnia: 29 kwietnia 2003

w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Stawiskach.

Nr 40/X/03 z dnia: 5 czerwca 2003 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 41/X/03 z dnia: 5 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 42/X/03 z dnia: 5 czerwca 2003 r.

w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.

Nr 43/XII/03 z dnia: 28 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 44/XIII/03 z dnia: 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie: utworzenia spółki.

Nr 45/XIII/03 z dnia: 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie: wnoszenia udziałów przez Burmistrza Stawisk w spółce prawa handlowego.

Nr 46/XIV/03 z dnia: 24 sierpnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 47/XIV/03 z dnia: 24 sierpnia 2003 r.

w sprawie: limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 48/XV/03 z dnia: 9 października 2003 r.

w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 49/XV/03 z dnia: 9 października 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 50/XVI/03 z dnia: 30 października 2003 r.

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Nr 51/XVI/03 z dnia: 30 października 2003 r.

w sprawie: rozpatrywania skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski.

Nr 52/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 53/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 54/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Nr 55/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

Nr 56/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Nr 57/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: darowizny nieruchomości, stanowiącej własność powiatu kolneńskiego.

Nr 58/XVII/03 z dnia: 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 59/XVII/03 z dnia: 16 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr 60/XVIII/03 z dnia: 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Nr 61/XVIII/03 z dnia: 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia wskaźników procentowych wysokości dodatku mieszkaniowego

Nr 62/XVIII/03 z dnia: 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności i sposobu jej poboru

Nr 63/XVIII/03 z dnia: 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Stawiski

2004

Nr 64/XIX/04 z dnia: 2 stycznia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nr 65/XX/04 z dnia: 20 lutego 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2004 r.

Nr 66/XX/04 z dnia: 20 lutego 2004 r.

w sprawie: ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Nr 67/XX/04 z dnia: 20 lutego 2004 r.

w sprawie: zmiany w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Nr 68/XX/04 z dnia: 20 lutego 2004 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 2003 r. oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

Nr 69/XXI/04 z dnia: 23 lutego 2004 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Sokołach

Nr 70/XXII/04 z dnia: 30 marca 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Nr 71/XXII/04 z dnia: 30 marca 2004 r.

w sprawie: ustalenia diet dla radnych.

Nr 72/XXIII/04 z dnia: 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 73/XXIII/04 z dnia: 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 74/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2003 rok.

Nr 75/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na rok 2004.

Nr 76/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Nr 77/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru i formy prowadzenia spraw z zakresu gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Stawiski.

Nr 78/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stawiski w latach 2004 – 2010”.

Nr 79/XXIV/04 z dnia: 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 80/XXV/04 z dnia: 27 maja 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 81/XXV/04 z dnia: 27 maja 2004 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Nr 82/XXVI/04 z dnia: 18 czerwca 2004 r

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Nr 83/XXVII/04 z dnia: 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stawiski na lata 2004 - 2015

Nr 84/XXVII/04 z dnia: 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 85/XXVII/04 z dnia: 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zmian uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 86/XXVII/04 z dnia: 8 lipca 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr 87/XXVIII/04 z dnia: 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 88/XXVIII/04 z dnia: 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie: likwidacji filii w Romanach Biblioteki Publicznej w Stawiskach.

Nr 89/XXVIII/04 z dnia: 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości położonej w Stawiskach przy ulicy Strażackiej 5.

Nr 90/XXIX/04 z dnia: 12 września 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2004 r.

Nr 91/XXIX/04 z dnia: 12 września 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 92/XXIX/04 z dnia: 12 września 2004 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nr 93/XXIX/04 z dnia: 12 września 2004 r.

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań.

Nr 94/XXX/04 z dnia: 13 października 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 95/XXXI/04 z dnia: 1 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 96/XXXI/04 z dnia: 1 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 97/XXXI/04 z dnia: 1 grudnia 2004 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Nr 98/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nr 99/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr 100/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr 101/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2005 r.

Nr 102/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004 - 2007.

Nr 103/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

Nr 104/XXXII/04 z dnia: 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

Nr 105/XXXIII/04 z dnia: 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Nr 106/XXXIII/04 z dnia: 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia darowizny przekazanej przez Radę Powiatu Kolneńskiego.

Nr 107/XXXII/04 z dnia: 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

2005

Nr 108/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 109/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 110/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

Nr 111/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 112/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 113/XXXIV/05 z dnia: 8 lutego 2005 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Filii w Wysokiem Małem Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

Nr 114/XXXV/05 z dnia: 14 marca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 115/XXXV/05 z dnia: 14 marca 2005 r.

w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Nr 116/XXXV/05 z dnia: 14 marca 2005 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Nr 117/XXXV/05 z dnia: 14 marca 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji miasta Stawiski.

Nr 118/XXXVI/05 z dnia: 29 marca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 119/XXXVI/05 z dnia: 29 marca 2005 r.

w sprawie: utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 120/XXXVI/05 z dnia: 29 marca 2005 r.

w sprawie: likwidacji Filii w Wysokiem Małem Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

Nr 121/XXXVI/05 z dnia: 29 marca 2005 r.

w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

Nr 122/XXXVI/05 z dnia: 29 marca 2005 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stawiski.

NR 123/XXXVII/05 z dnia: 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

NR 124/XXXVII/05 z dnia: 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 125/XXXVII/05 z dnia: 28 kwietnia 2005 r

w sprawie: w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 126/XXXVII/05 z dnia: 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2004 rok.

Nr 127/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: przystąpienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nr 128/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

Nr 129/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr 130/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 131/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Stawiski

Nr 132/XXXVIII/05 z dnia: 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr 133/XXXIX/05 z dnia: 13 lipca 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr 134/XXXIX/05 z dnia: 13 lipca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 135/XL/05 z dnia: 5 września 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 136/XLI/05 z dnia: 25 października 2005 r

w sprawie: przyjęcia do zasobu mieszkaniowego Gminy Stawiski lokali mieszkalnych z wydzieleniem jednego z nich na lokal socjalny.

NR 137/XLI/05 z dnia: 25 października 2005 r

w sprawie: stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

Nr 138/XLIII/05 z dnia: 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 139/XLIII/05 z dnia: 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Nr 140/XLIII/05 z dnia: z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 141/XLIII/05 z dnia: 25 listopada 2005 r.

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 142/XLIII/05 z dnia: z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

Nr 143/XLIV/05 z dnia: 13 grudnia 2005 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 144/XLIV/05 z dnia: 13 grudnia 2005 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Nr 145/XLIV/05 z dnia: 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Stawiski.

Nr 146/XLIV/05 z dnia: 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr 147/XLIV/05 z dnia: 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków własnych na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stawiski” w 2006 roku.

Nr 148/XLV/05 z dnia: 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków własnych na realizację inwestycji „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” w 2006 roku.

Nr 149/XLVI/05 z dnia: 23 grudnia 2005 r.

w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2005 r.

Nr 150/XLVII/05 z dnia: 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2006 r.

Nr 151/XLVII/05 z dnia: 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

2006

Nr 152/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr 153/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Nr 154/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr 155/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nr 156/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

Nr 157/XLVIII/06 z dnia: 24 stycznia 2006 r.

w sprawie: zmian w składach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Nr 158/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok.

Nr 159/XLIX/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Nr 160/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Nr 161/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Stawisk.

Nr 162/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Nr 163/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: programu współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr 164/XLIX/06 z dnia: 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

Nr 165/L/06 z dnia: 24 lipca 2006 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr 166/L/06 z dnia: 24 lipca 2006

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Stawiski.

Nr 167/LI/06 z dnia: 13 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Nr 168/LI/06 z dnia: 13 sierpnia 2006 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr 169/LI/06 z dnia: 13 sierpnia 2006 r.

w sprawie: sprzedaży działki nr 78 położonej w Ignacewie stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr 170/LII/06  z dnia: 5 października 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Nr 171/LII/06 z dnia: 5 października 2006 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie przyjęcia do zasobu mieszkaniowego Gminy Stawiski lokali mieszkalnych z wydzieleniem jednego z nich na lokal socjalny.

Nr 172/LII/06 z dnia: 5 października 2006 r.

w sprawie: ustalenia diet dla radnych.

Nr 173/LIV/06  z dnia: października 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Nr 174/LIV/06 z dnia: 25 października 2006 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nr 175/LIV/06 z dnia: 25 października 2006 r

w sprawie: oceny rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Stawiski w latach 2002 – 2006.

Nr 176/LIV/06 z dnia: 25 października 2006 r.

w sprawie: aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 mar 2007 12:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2722 razy