BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr V/07 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie:

IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach  odbyła się   31 stycznia 2007 r.

w Sali Konferencyjnej   w Stawiskach ,trwała od godz.10 15  do  godz.14 50

Obecni radni :

1.Bagiński Robert

2.Bielawski Jerzy

3.Chmielewski Stefan

4.Kiciński Andrzej

5.Kępa Andrzej

6.Kołakowski Sławomir

7.Konopka Jacek

8.Kurzątkowska Ewa

9.Maliszewski Bolesław 

10.Obrycki Zdzisław 

11.Rudzki Józef

12.Rzadka Barbara

13.Sobociński Marek

14.Szulc  Michał

15.Urban Robert

w sesji   udział wzięli :

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

4.Wojciech Rafałowski – sołtys sołectwa Budy Poryckie

5.Bogusława Ducka – sołtys sołectwa Budy Stawiskie

6.Przemysaw Tereszczak – sołtys sołectwa Budziski

7.Waldemar Truszkowski – sołtys sołectwa  Cedry

8.Hanna Jeżewska – sołtys sołectwa Chmielewo

9.Jarosław Urbanowski – sołtys sołectwa Dzierzbia

10.Marian Zieja – sołtys sołectwa Hipolitewo

11.Mieczysław Karwowski – sołtys sołectwa Jurzec Folwark

12.Jadwiga Targońska – sołtys  sołectwa Jurzec Szlachecki

13. Antoni Sikorski – sołtys  sołectwa Jurzec Włościański

14.Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Lisy

15.Antoni Napiórkowski – sołtys sołectwa Michny

16.Mirosław Włodkowski – sołtys sołectwa  Mieczki

17.Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Poryte

18.Patalan Zdzisław – sołtys sołectwa  Poryte

19.Ireneusz Bagiński -  sołtys sołectwa Ramoty

20.Antoni Cwaliński  - sołtys sołectwa  Rogale

21.Komosińska Kinga – sołtys sołectwa  Romany

22.Gawrych Leszek – sołtys sołectwa  Rostki

23.Jan Kiełczewski – sołtys sołectwa Skroda Mała

24.Stanisław Sokołowski – sołtys sołectwa Sokoły

25.Józef Andrzej Dzięgielewski – sołtys  sołectwa   Tafiły

26.Kazimierz  Sulkowski  - sołtys sołectwa  Wysokie Małe

27.Wiesław Okurowski – sołtys sołectwa  Zabiele

28.Filipkowski  Wiesław – sołtys  sołtysa Zalesie

29.Kazimierz Bzura – sołtys sołectwa  Zaborowo

30.Barbara Niksa – sołtys miejscowości Stawiski

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitała wszystkich  obecnych na Sali. Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sali obrad było wówczas 14 radnych. Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany  porządek obrad :

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły Podstawowej w Sokołach

    i założenia Szkoły  Filialnej  w Sokołach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

   w Stawiskach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia   w drodze regulaminu  wysokości i szczegółowych   warunków  przyznawania  dodatków do wynagrodzenia  oraz zasad obliczania   i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  oraz  godziny  doraźnych zastępstw  nauczycielom szkół, dla których  organem  prowadzącym  jest Gmina Stawiski.

7.Podjęcie  uchwały w sprawie określenia w drodze  regulaminu  stawek      nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego   oraz  szczegółowych   zasad jego       przyznawania  dla nauczycieli  szkół, dla których  organem  prowadzącym   jest   Gmina     Stawiski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę 

 i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  i Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2007 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rady Miejskiej

  w Stawiskach.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy  od początku kadencji .

14. Zapytania  i wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem : Kto jest za przyjęciem porządku obrad ?

W wyniku głosowania :  14 radnych „za”.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z IV  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokół z IV    Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

14 radnych „za” przyjęciem głosowało

 1  „wstrzymał się od głosowania”

 

 

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

 

Radny p.Jerzy Bielawski  złożył  ustne pytanie  do Burmistrza Stawisk p.M.Waszkiewicza.

Ø      1 pytanie dotyczyło  liczby  osób tzw .pracowników gospodarczych  zatrudnionych  w  Urzędzie Miejskim  w Stawiskach ze środków własnych na dzień 2 stycznia 2007 r. i na dzień   31 styczeń 2007 r.  ile wyniósł koszt   zatrudnienia.

Ø      2 pytanie dotyczyło budżetu  miasta Stawiski   na 2007 rok, w którym  została zatwierdzona możliwość wzięcia debetu  kwoty : 900 tys.zł. Czy debet  został  zaciągnięty w drodze przetargu, jakie jest jego wykorzystanie  i jaki jest stan na dzień 31 stycznia 2007 r.? Jeżeli został wykorzystany ,to jakie  inwestycje, które zostały zaplanowane do spłacenia, zostały z niego opłacone?

Na co Przewodnicząca  powiedziała, że Burmistrz   odpowie na następnej sesji.

Radny p.J.Bielawski poprosił o  osobiste ustosunkowanie się Burmistrza  do  zapytań  radnego.

Burmistrz  potwierdził, iż  odpowiedź  zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Radny p.Marek Sobociński złożył ustny wniosek o   przekazywanie   uzasadnień do projektów  uchwał dla wszystkich  radnych  nie tylko przewodniczących poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Rady zobowiązała się ,iż wszyscy radni  odtąd  będą  otrzymywali  uzasadnienia do projektów uchwał.

 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły Podstawowej

w Sokołach    i założenia Szkoły  Filialnej  w Sokołach.

 

Przewodnicząca Rady  przedstawiła projekt uchwały, po czym  otworzyła dyskusję w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p.R.Urban   poinformował, iż   stanowisko komisji  jest następujące :

3 radnych „za” przyjęciem   uchwały

1 wstrzymał się od głosu

1 radny nieobecny

Zdaniem p.R.Ubana  zaważył czynnik  demograficzny ,zbyt mała liczba dzieci, co  wpływa na wysokie koszty  utrzymania szkoły. Podkreślił, że decyzja taka nie  jest ani winą  radnych ,ani   Burmistrza  ,tylko powodem  jest  brak dzieci.

 

Radny p.M.Sobociński  zwrócił się z zapytaniem : Czy  nauczyciele znajdą zatrudnienie  po reorganizacji szkoły?

Burmistrz  ustosunkował się do pytania radnego, iż kwestia ta była szczegółowo omawiana na  wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu 29.01.br.Zwrócił uwagę radnemu, że nie słuchał.

Na co radny  odpowiedział cyt. : „ Widocznie nie słuchałem „

Burmistrz    poinformował, iż na spotkaniu w Sokołach  złożył  ustną  deklarację   mieszkańcom, że  nauczyciele  znajdą zatrudnienie   w Stawiskach  tj. w  Szkole Podstawowej lub w Gimnazjum. Intencją Burmistrza  nie jest zwalnianie   nauczycieli  ,tylko  urealnienie   kosztów finansowych utrzymania szkoły. Dodał, iż gmina  dopłaca 555 zł  do subwencji  i koszt jednostkowy   jest  bardzo wysoki. Porównał  z kosztem w Szkole Podstawowej w Stawiskach, gdzie  z subwencji na jednego ucznia  odejmuje się 92 zł a w Sokołach dodaje się 555 zł. W dalszej wypowiedzi  mocno  zaznaczał ,iż Burmistrza    wolą nie jest  zwalnianie   nauczycieli  ,tylko    urealnianie kosztów    utrzymania budynku.

O zabranie głosu  poprosił  p. Stanisław Sokołowski – mieszkaniec  i sołtys wsi Sokoły.

p.S.Sokołowski  poinformował, że  mieszkańcy Sokół wyrazili zgodę  na reorganizację szkoły   0 –III oraz  wnioskował  o remont budynku szkoły  z oszczędności  ,jakie zostaną  po reorganizacji  szkoły.

Burmistrz  ponownie zabrał głos i  zaznaczył, iż jest zobligowany do   niesienia pomocy  nauczycielom. Podczas zebrań  mieszkańcy   byli informowani   o  tym, iż  nauczyciele  za wszelką cenę  chcieli obniżyć   koszty utrzymania   szkoły co  stwarzało  kuriozalną sytuację,  gdyż 94 %  budżetu  szkoły -  to  wynagrodzenie dla nauczycieli. Od 3 lat  szkoła sukcesywnie  zostaje na tym samym poziomie  dot. kosztów ogrzewania,tj. 22 tys.zł. Na pewno nauczyciele nie zostaną    bez  pomocy  organu prowadzącego. Szkoła w Jurcu funkcjonuje  jako 0 – III,jej budżet wynosi    114 tys.zł  na ten rok przy płacach  99 tys.zł, natomiast budżet  Szkoły Podstawowej  w Sokołach   324 tys.zł. Jest to  znaczna różnica,jeżeli chodzi o   utrzymanie  i płacę.

Burmistrz  podkreślił, że   wszyscy   byli  informowani o   terminach organizowanych spotkań i  każdy  miał  możliwość  wzięcia udziału w   spotkaniu.

Następnie Przewodnicząca poddała  projekt uchwały pod głosowanie.

 W wyniku głosowania : 10 radnych „za” ,5 radnych „przeciw”,0 wstrzymało się od głosu

 

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

 

Uchwała   Nr    V/12/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły Podstawowej w Sokołach    i założenia Szkoły  Filialnej  w Sokołach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

   w Stawiskach.

 

Radny – p.Zdzisław Obrycki  zapytał, co ma na celu rozdzielenie    dwóch  jednostek  tj. SP Stawiski od   Przedszkola Miejskiego. Czy nauka w  oddziale „zerowym”   będzie realizowana   w   budynku  przedszkola czy szkoły?

Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytanie radnego zaznaczając , że  nauka   w  oddziałach zerowych będzie nadal kontynuowana w przedszkolu.

Powody  rozwiązania  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  zostały podane w uzasadnieniu do  projektu uchwały ,co  spowoduje . :

- lepsze i sprawniejsze   zarządzanie przedszkolem,

- zmniejszenie  obowiązków  obecnemu  dyrektorowi   Zespołu,co pozwoli  dyrektorowi na skupienie się  na sprawach  szkoły wiodącej i szkół filialnych,

-pozwoli na   jasne  i przejrzyste  przydziały   czynności  i umożliwi planowanie  gospodarki  finansowej na lata następne,

-kierownik jednostki będzie skuteczniej zabiegał o wychowanków  przedszkola,

- zbliżający się konkurs na   dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   jest dobrym momentem, aby dokonać  rozdzielenia   jednostek  bez zbędnego zamieszania  organizacyjnego, dlatego m.in.  rok wcześniej poproszono Kuratora Oświaty w Białymstoku,aby przedłużył istnienie ZS- P w Stawiskach  do tego roku (gdyż przed rokiem ZS- P mógł przestać istnieć z  mocy prawa), aby nie  wprowadzać zamieszania   przedwczesnymi wyborami  kierownictwa jednostki,

- rozdzielenie placówek  nie  spowoduje również znacznego wzrostu  wydatków z  budżetu gminy, w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków jednemu z  pracowników (nauczycieli) Przedszkola Miejskiego będzie  to tylko  kwota  dodatku  funkcyjnego. W chwili   obecnej    kwota   ta wynosi   250 -  350 zł. Jednak w przypadku    obniżenia stopnia  organizacyjnego  w SP w Sokołach dla budżetu likwidacja  Zespołu nie ma żadnych konsekwencji  finansowych w sensie  wzrostu  wydatków,

- w przypadku ogłoszenia   konkursu i wyłonienia  kierownika Przedszkola Miejskiego  będzie on (jako  kierownik  jednostki  samorządowej niepodlegającej subwencjom  i dotacjom  oświatowym) mógł zabiegać o środki  nie tylko z budżetu gminy, ale także  o  środki  pozabudżetowe (sponsorzy, środki  strukturalne, a także środki Gminnej  Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   Narkomanii),

- dzięki  rozdzieleniu ZS – P  Przedszkole   Miejskie   będzie  mogło  odzyskać  swoją   tożsamość  w lokalnej  społeczności  i działać  na własne  „konto”, co dzisiaj   jest  praktycznie niemożliwe,

- skupienie się kierownika Przedszkola Miejskiego  w Stawiskach  tylko  na problemach    i potrzebach  tej jednostki   z pewnością przyczyni  się do szybszego  ich rozwiązania, a także   dodatnio wpłynie  na poprawę   świadczonych usług i efekty  pracy  dydaktyczno -  wychowawczej, na czym bez wątpienia   skorzystają  wychowankowie  i rodzice.

Na koniec Burmistrz poinformował, że  na spotkaniu   pani Kurator stwierdziła, że  Zespoły Szkolno – Przedszkole powinny być  rozdzielane,gdyż   większe   zagłuszają  pracę  jednostek mniejszych.

Radny p.Andrzej Kępa  zapytał  Burmistrza :

-  Czy  zostaną powierzone obowiązki dyrektora  dla nauczyciela   zatrudnionego w  przedszkolu ,czy też zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora ?

-  Jeżeli  wejdzie w życie obowiązek nauki  dzieci 5 – letnich ,czy wówczas  oddział zerowy będzie realizowany  w budynku szkoły  czy przedszkola?

Burmistrz odpowiedział –cyt.:” Kwestia powołania dyrektora,czy też ogłoszenie konkursu   byłoby z pożytkiem dla  nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sokołach, którzy ewentualnie   mogliby   przystąpić    do konkursu  i szukać możliwości   realizacji swoich planów”.

Natomiast jeżeli chodzi o  5 – latki z materiałów  dot. demografii wynika, że

 w latach  1990 -  1995 -  urodziło się   346 dzieci         

 w latach   1996 – 2000 – urodziło się 313 dzieci

 w latach   2001 – 2005 – urodziło się 254  dzieci

Jeżeli założymy taką  tendencję spadkową ,to  nie będzie problemów lokalowych.

Radny – p.Jerzy Bielawski  zwrócił się z zapytaniem : Czy    Podlaski Kurator Oświaty   wyraził zgodę na rozwiązanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego?

Na  to Burmistrz  odpowiedział radnemu ,iż w sprawie tej kontaktował się    telefonicznie z panią  Kurator w Łomży. Z rozmowy tej wynika, że pani  Dyrektor   prosiła,aby uchwała  ,która będzie    podjęta ,nosiła   znamię   uchwały   o zamiarze. Stanowisko Kuratorium w Łomży  jest  takie   ,że   łatwiej  jest  im   opiniować,kiedy  znane jest  stanowisko  samorządu.

Burmistrz   podkreślił, iż jest to  zamiar  likwidacji ,czyli  uchwała intencyjna w tej sprawie.

Na co radny p. J.Bielawski odpowiedział  Burmistrzowi ,iż nie zgadza się z tym, ponieważ   procedura prawna takiej możliwości nie przewiduje.

Burmistrz ponownie  zabrał głos i  argumentował ,że   to pani Kurator  stoi na takim  stanowisku   i Kuratorium   odpowie na   wniosek  Burmistrza jeśli dołączona zostanie    uchwała intencyjna  Rady Miejskiej.

Przewodnicząca  poprosiła o  wypowiedź   p.J.Kossewskiego – Sekretarza ,aby   wyjaśnił,  jak to  jest od   strony  formalno – prawnej.

p.J.Kossewki  odpowiedział cyt. ; „ Rada  byłaby w komfortowej  sytuacji ,gdyby  była  opinia Kuratorium  w przedmiotowej sprawie. Moim zdaniem jest to uchwała intencyjna   o zamiarze likwidacji i  Wydział Nadzoru  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim nie powinien uchylić   tejże uchwały.”

Przewodnicząca    odczytała   projekt uchwały.

Po odczytaniu   projektu  uchwały  o  udzielenie głosu poprosił radny p.Marek Sobociński.

Radny M.Sobociński zwrócił się do Sekretarza   - Jeżeli   Kuratorium    wyrazi   zgodę na   zamiar   likwidacji  ,to Rada   jeszcze będzie   rozpatrywała   projekt   w sprawie likwidacji ? Czy jest więc sens  przyjmować  uchwałę ?

Radny p.J.Bielawski   wyraził  swoje zdanie w tej kwestii, że   prawo  tego nie przewiduje.

Radny p.M.Sobociński stwierdził, że   nie ma więc podstawy prawnej   do podjęcia   uchwały w tej sprawie.

Burmistrz   zwrócił się  do radnego p.M.Sobocińskiego z propozycją ,iż  kwestię tę  można wyjaśnić  w trakcie  przerwy  przeprowadzając rozmowę telefoniczną  z osobami  kompetentnymi z Kuratorium Oświaty w Łomży.

Radny p. Jerzy Bielawski stwierdził, iż   powyższa uchwała jest bezprzedmiotowa.

Na co Burmistrz  odpowiedział  pytaniem cyt. : Czy  uchwała w sprawie  zamiaru likwidacji   Sokół też jest bezprzedmiotowa?

p.J.Bielawski cyt. : „  W tym przypadku Sokół procedura   przewiduje uchwałę w sprawie zamiaru  natomiast  przy likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   procedura   nie przewiduje   podejmowania    uchwały  w sprawie zamiaru.”

Burmistrz  zaznaczył cyt. : „ Ja przedstawiam   Radzie to o co prosiła pani Kierownik Kuratorium.”

Po czym Przewodnicząca  ogłosiła przerwę celem   wyjaśnienia niejasności przy    podejmowaniu  uchwały.

 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca  poinformowała, iż w trakcie  przerwy  problem  został wyjaśniony. Z rozmowy telefonicznej wynika, że  do Kuratorium należy  przedłożyć  uchwałę intencyjna tzn. uchwałę w sprawie zamiaru    rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, z dopiskiem : po wyrażeniu zgody   przez Podlaskiego Kuratora  Oświaty.

 

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania :

10 radnych „za”,2 „przeciw”,3 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca oznajmiła ,że uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr  V/13/07  z dnia 31 stycznia 2007 r.   w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia   w drodze regulaminu  wysokości i szczegółowych   warunków  przyznawania  dodatków do wynagrodzenia  oraz zasad obliczania   i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  oraz  godziny  doraźnych zastępstw  nauczycielom szkół, dla których  organem  prowadzącym  jest Gmina Stawiski.

 

Przewodnicząca   Rady   odczytała projekt uchwały  oraz Protokół   uzgodnień  ze spotkania   Burmistrza Stawisk  z przedstawicielami  związków zawodowych  nauczycieli  z terenu   Gminy Stawiski  w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie :   uzgodnień  regulaminów  wynagradzania   nauczycieli   na 2007 rok.

Na spotkaniu uzgodniono  następujące zagadnienia :

I. Dodatek  motywacyjny (dla dyrektorów i  nauczycieli) – 7 %  wynagrodzenia  zasadniczego   danego  nauczyciela

II. Dodatek funkcyjny :

1.dodatek za pełnienie funkcji  kierowniczej :

a) dyrektor zespołu szkół -  od 450 zł do 600 zł

b) dyrektor szkoły  od 4  do 6 oddziałów – od 250 zł  do 350 zł

c) dyrektor  szkoły od  7 do 12 oddziałów – od 350 zł do  600 zł

d) dyrektor szkoły  powyżej  12 oddziałów – od 450 zł do 600 zł

e) wicedyrektor  - od 250 zł do  350 zł

2.dodatek za wychowawstwo klasy :

a) od  10  uczniów -  20 zł

b) 11 – 20  uczniów  - 35 zł

c) powyżej  20 uczniów – 50 zł

3.dodatek  dla nauczyciela   doradcy  metodycznego lub  nauczyciela konsultanta :

 

a) nauczyciel  doradca  - do 5 %  wynagrodzenia   zasadniczego danego nauczyciela

b) nauczyciel  konsultant  - do 5 %  wynagrodzenia    zasadniczego  danego nauczyciela

4.dodatek dla nauczyciela  pełniącego funkcję  opiekuna stażu  - 3 %  wynagrodzenia   zasadniczego   danego nauczyciela.

III. Dodatek za warunki pracy:

1.dodatek za trudne warunki – 6 %  stawki  godzinowej  danego nauczyciela

2.dodatek  za uciążliwe warunki pracy – 7 % stawki  godzinowej  danego nauczyciela

3.dodatek za szkodliwe  warunki pracy  - 9 %  stawki godzinowej  danego nauczyciela

IV. Nauczycielski   dodatek   mieszkaniowy :

1. 1 – 2   osoby  - 40 zł

2. 3   i więcej   osób -  70 zł

 Ponadto  uzgodniono ,że skreśla się   zapis   §  18 Regulaminu   w sprawie   określenia   wysokości  i szczegółowych   warunków  przyznawania   dodatków  do wynagrodzenia   oraz  zasad  obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  oraz godziny   doraźnych  zastępstw   nauczycielom szkół, dla których   organem prowadzącym  jest Gmina Stawiski.

 

 Radny p. Z.Obrycki   poprosił  o wyjaśnienie zał.   §  21  cytowanego    projektu  uchwały  jakie są kryteria przyznawania  dodatku za trudne warunki pracy ?

Burmistrz  odpowiedział, iż  sprawy te reguluje rozporządzenie Ministra   Edukacji Narodowej  w sprawie   wykazu trudnych  i uciążliwych  warunków pracy  oraz szczegółowych   zasad wypłacania   nauczycielom dodatków z tytułu   pracy    w tych warunkach.

Radny  p. Józef Rudzki  zapytał ,w jakiej kwestii Rada ma zatwierdzić  uchwałę  ,jak radni nie mają możliwości  dokonywania zmian. Z  tego wynika ,że rada ma   zatwierdzić  uchwałę   bez żadnych uwag? Dodał ,iż  Rada nie ma żadnego wpływu na   wysokość  dodatków. Radny argumentował, że  dodatek motywacyjny   powinien być przyznawany    nauczycielowi za   osiągnięcia szczególne, a nie  dla wszystkich  nauczycieli    jednakowo  po 7 % ,czy się należy,czy   nie to i tak wszyscy  dostaną. Nie widzę sensu i nie wiem nad czym  radni mają  głosować.

Burmistrz  ustosunkował się do wypowiedzi radnego, że wszystko zostało   uzgodnione zgodnie z procedurą i spisane   w protokole uzgodnień. Z doświadczenia    wiemy, że przy spisywaniu protokołu     uzgodnień i rozbieżności Wojewoda    uchylił  podjętą uchwałę.

Dodał, że Rada ma możliwość  odrzucenia  projektu  uchwały,wówczas   odbędą się    ponowne negocjacje.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie .

W wyniku głosowania :

5 radnych „za”

1 „przeciw”

9  „wstrzymało się od głosu”

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została  podjętą.

  

Uchwała Nr  V/14/07 z dnia 31 stycznia   2007 r.  w sprawie określenia   w drodze regulaminu  wysokości i szczegółowych   warunków  przyznawania  dodatków do wynagrodzenia  oraz zasad obliczania   i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  oraz  godziny  doraźnych zastępstw  nauczycielom szkół, dla których  organem  prowadzącym  jest Gmina Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad.7 Podjęcie  uchwały w sprawie określenia w drodze  regulaminu  stawek      nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego   oraz  szczegółowych   zasad jego       przyznawania  dla nauczycieli  szkół, dla których  organem  prowadzącym   jest   Gmina     Stawiski.

 

Przewodnicząca    odczytała  projekt uchwały   w w/w  sprawie.

Następnie  poddała   projekt uchwały  pod głosowanie.

W wyniku głosowania :

14 radych „za”

0 „przeciw”

1 „wstrzymał się od głosu”

 

Uchwała   Nr V/15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.  w sprawie określenia w drodze  regulaminu  stawek      nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego   oraz  szczegółowych   zasad jego       przyznawania  dla nauczycieli  szkół, dla których  organem  prowadzącym   jest   Gmina     Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Po czym  ogłoszona  została  przerwa w obradach.

Po przerwie

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

 

W związku ze zgodą Rady Przewodnicząca  udzieliła  głosu – p.J.Zelkowskiemu – Przewodniczącemu Powiatowej Izby  Rolniczej w Kolnie.

p.J.Zelkowski podziękował  za   dobrą i owocną  współpracę z samorządem  gminy Stawiski. Poinformował, iż   II  kadencja   Izb Rolniczych dobiega końca i   4 lutego br.  odbędą się  wybory  do  Podlaskiej  Izby  Rolniczej. W gminie Stawiski jest 3 kandydatów ,zaś na gminę proporcjonalnie przypada   2 mandaty.

Zaapelował do   sołtysów  o podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń  aby   rolnicy    wzięli  czynny udział w  nadchodzących wyborach.

Przewodnicząca poinformowała, że do  izby kandydują :

p. J.Zelkowski, p. J.Rogalski oraz p.Karwowski .

Po  wystąpieniu   p.J.Zelkowskiego  Przewodnicząca  wróciła do   dziennego  porządku obrad.

Poinformowała, iż na   Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 29  stycznia br.  zostały  wypracowane    stawki    dotyczące    opłat za   przyjęcie odpadów   na składowisku  gminnym   w Stawiskach.

- za  mały pojemnik  120  l    - 9 zł  2 razy w miesiącu

- za pojemnik  1100  l – 82 zł  2 razy w miesiącu

-  wywóz  własnym  transportem   40,50  za 1 m 3

Radny p.J.Rudzki   wnioskował ,aby   9 zł  była to  opłata miesięczna z tym ,że wywóz  co 2 tygodnie. W związku z tym, że były takie sytuacje, że wywóz  odbywał się co 3 tygodnie i śmieci kumulowały się ,zasadne   jest,aby   wywóz był co   2 tygodnie. Wnioskuje do Przewodniczącej,aby  był zapis  : wywóz co    2 tygodnie a nie 2 razy w miesiącu. I taki zapis  musi  być.

Radny p.Jerzy Bielawski  zwrócił się  do  Burmistrza :  W związku z tym, iż na wspólnym posiedzeniu ,komisja ustaliła   wysokość stawek ,czy  Pan  wycofuje  swoje  propozycje?

Na co Burmistrz  odpowiedział, że nie wycofuje swoich  stawek. Przed  Radą  zostanie  postawiony  wniosek  Burmistrza i wniosek  wypracowany na  komisji.

 

Radny p.Marek Sobociński   wnioskował o zapis  w projekcie uchwały  dot. dostarczania własnym transportem   odpadów tylko  z terenu gminy Stawiski.

Burmistrz  odpowiedział, iż nie może być takiego zapisu , funkcjonuje gminne składowisko odpadów.

p.M.Sobociński – jeżeli   obowiązywałby taki zapis  ,to   gmina miałaby zabezpieczenie przed   odpadami   z innego  terenu.

p.Z.Obrycki wnioskował   do Przewodniczącej o zwołanie   posiedzenia dotyczącego  opracowania koncepcji  budowy  wspólnego  składowiska   odpadów   komunalnych  z Gminami Grabowi i Mały Płock – zgodnie z   wcześniej podjętą  uchwałą.

 

Przewodnicząca   zwróciła się do radnego p. M.Sobocińskiego czy w związku ze  swoją  uwagą     radny  formułuje  wniosek.

p.M.Sobociński cyt. ; „ Ja chciałbym    cały czas mówić, bo   może stanie   się   tak , że ja się upieram,ale ja chciałbym pomóc, żeby   służyło   to mieszkańcom, kierownikowi ZGKiM, Burmistrzowi  ,żeby  dało się to   ogarnąć. Może się okazać, że pracownik ,który    tam  stróżuje  na tym wysypisku ,może nie znać   wszystkich  mieszkańców z terenu naszej gminy. „

p.Z.Obrycki  dodał, iż jest mieszkańcem ,często wywozi  odpady na wysypisko  i   nie ma z tym  problemów.

Przewodnicząca dodała, że  jeżeli   na wysypisku  znajdą się  odpady  nie z naszego terenu to    na konto gminy wpłyną dodatkowe pieniądze.

Burmistrz    powiedział, iż jest to    rozsądkowe rozwiązanie bo lepiej będzie jak     śmieci te   zostaną  zrzucone na  nasze wysypisko niż znalazłyby się w  lesie. Niech będą  to lepiej  przypadki kontrolowane  z fakturą niż tworzenie    nowych   dzikich wysypisk.

Radny p.Z.Obrycki   poprosił, aby Rada wróciła do tematu uchwały, jest to   problem na posiedzenie komisji   a nie  na sesję.

Burmistrz   wyjaśnił, iż   różnica między    stawką   wypracowana przez Radę  na komisji a    proponowana przez niego  wynosi 72 grosze miesięcznie przy wywozie   małego   pojemnika. To jest 10 zł w skali    roku. Wnioskował do  radnych o zatwierdzenie  jego propozycji.

Przewodnicząca  poddała    wniosek  Burmistrza pod głosowanie : Kto jest za   przyjęciem wniosku  Burmistrza ?

- za pojemnik mały  120 l -    4,86    wywóz co 2 tygodnie

- za pojemnik duży   1100 l -  44,50 wywóz co 2 tygodnie

- wywóz własnym transportem  - 40,50  za 1 m 3

 

W wyniku głosowania :   1 radny za”,13 „przeciw” 1  nie brał udziału w głosowaniu

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie  wniosek  wypracowany przez Radę na wspólnym posiedzeniu komisji :

 

- za pojemnik mały  120 l -   9 zł w miesiącu     wywóz co 2 tygodnie

- za pojemnik duży   1100 l -  82 zł  w miesiącu   wywóz co 2 tygodnie

- wywóz własnym transportem  - 40,50  za 1 m 3

W wyniku głosowania :   13 radnych ‘za’,1 „przeciw”,1 nie brał udziału w głosowaniu

 Po czym Przewodnicząca poddała pod głosowanie    projekt uchwały  w sprawie  ustalenia opłat  za przyjęcie   odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach zgodnie  ze stawkami  ustalonymi na  wspólnym posiedzeniu komisji tj.

 

- za pojemnik mały  120 l -   9 zł w miesiącu     wywóz co 2 tygodnie

- za pojemnik duży   1100 l -  82 zł  w miesiącu   wywóz co 2 tygodnie

- wywóz własnym transportem  - 40,50  za 1 m 3

 

W wyniku głosowania :

13 radnych „za”,1 „przeciw”,1 nie brał udziału w głosowaniu

Przewodnicząca   oznajmiła, że   uchwała  została  podjęta.

Burmistrz  poinformował o skutkach    podjętej  uchwały  - ZGKiM  otrzyma dotację 14.458 zł.

 

Uchwała  Nr  V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.    w sprawie ustalenia  opłat  za przyjęcie  odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków.

 

Przewodnicząca  poinformowała ,iż  jest  dwa wnioski :

- wniosek   Burmistrza po dokonanej  weryfikacji kalkulacji stawek ZGKiM

- wniosek Rady  ,który  został   wypracowany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji

 O zabranie głosu poprosił radny – p.Marek Sobociński. Zwrócił się do Przewodniczącej cyt. :„Ja rozróżniam ,co to jest   projekt,a co to   jest  wniosek. Wniosek jest do  przyjęcia   lub   odrzucenia, natomiast głosuje się nad   projektem. Zapytam  Burmistrza czy Pana weryfikacja jest Pana wnioskiem?

Burmistrz na to radnemu odpowiedział, cyt.:„Jeżeli to radnego  Sobocińskiego   usatysfakcjonuje ,to podtrzymuje swój wniosek.”

p. M.Sobociński cyt. : „To jest projekt.”

Burmistrz  cyt. : „ Podtrzymuje swój   wniosek, na podstawie którego   sporządziłem   projekt uchwały dlatego teraz Rada  przegłosuje  2 wnioski  i ten wniosek  ,który   przejdzie  na jego podstawie    zostanie  odczytany  projekt uchwały”

 

Przewodnicząca  Rady   przedstawiła wniosek Burmistrza :

 Za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę   w kwocie   1,73  za 1 m 3

 Za  zbiorowe   odprowadzenie ścieków w kwocie  3,89 za 1 m 3

Za zbiorowe   odprowadzenie ścieków  w kwocie 5,88 za 1 m 3

 Za ścieki   dowożone   wozami   asenizacyjnymi   bezpośrednio  na Oczyszczalnie Miejską  

 w Stawiskach   -  5,88 za 1 m 3

 

Następnie przedstawiła wniosek  Rady  Miejskiej  wypracowany na   Wspólnym Posiedzeniu Komisji :

 

 Za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę   w kwocie   1,68  za 1 m 3

 Za  zbiorowe   odprowadzenie ścieków w kwocie  3,40  za 1 m 3

 Za zbiorowe   odprowadzenie ścieków  w kwocie 5,88 za 1 m 3

 Za ścieki   dowożone   wozami   asenizacyjnymi   bezpośrednio  na Oczyszczalnie Miejską  

 w Stawiskach   -  5,88 za 1 m 3

 

Po  odczytaniu  wniosków Przewodnicząca  otworzyła dyskusję  w tym temacie.

Głos  zabrał  Burmistrz, który   podtrzymał  stawki dot. wody, natomiast   wycofał się ze swojego wniosku dot. ścieków  oraz ścieków przemysłowych. Przychylił się do wniosku  Rady. Jeżeli chodzi o  stawkę na wodę ,Burmistrz  argumentował, że  proponowana stawka powinna być  przyjęta przez  Radę – 1,73  za 1 m 3.

p.M.Sobociński  cyt, : „ W tym momencie  jak  został przygotowany projekt i znalazł się on w porządku obrad, to nie powinien być głosowany jako  wniosek.Już on  jest jako   projekt przyjęty   do porządku obrad. Zatem nie   można  drugi raz głosować o jego przyjęcie. Bo na podstawie    niego  on  się znalazł  już  w porządku obrad. Panie Sekretarzu wie pan jak tam było  na szkoleniach. Zatem albo on jest odrzucony i już   nie wracamy do niego a wnioski   postawione   przez wspólną    to wniosek  postawiony   albo  przyjęty ,albo  odrzucony. Jeżeli wniosek  jest przyjęty ,więc staje się  on  w tym  momencie  projektem  i tak jak Pani  robi powtórnie przyjęty do głosowania. We wniosku nie  musimy mówić  tam, że to są stawki takie i takie, później  przy projekcie te stawki   wymienić    należy. Ja tylko chce  sprostować .Ja bym mógł  wrócić   historię ,ale  nie wiem ,czy chcecie   państwo  się  zainteresować. Bo  w tym momencie jak jest projekt Burmistrza   i Burmistrz wstaje   i  mówi, że jeszcze  zgłasza   wniosek …? ”

 O zabranie głosu poprosił radny p.J.Rudzki. Zwrócił uwagę radnemu p.M.Sobocińskiemu   cyt. ; „  Panie radny Sobociński   czy pan  zna   poczynania   Przewodniczącej? Ja nie wiem czy  pan czyni   to ze swojej świadomości ? Czy  pan myśli, że Przewodnicząca nie wie co czyni? Bo tak wynika, że   pan   jakby sugerował  co  pani Przewodnicząca   ma robić? Jeśli Pan sobie życzy może usiąść obok przewodniczącej.

p. M.Sobociński cyt : „Ja jeszcze nie skończyłem.”

Przewodnicząca   cyt. : „ Proszę państwa , to jest sesja, a nie  wymiana zdań ,to  nie jest targ. Poruszane są poważne sprawy. Poszę   o zachowanie  powagi.

O  zabranie głosu poprosił radny p. J.Bielawski ,w swoim wystąpieniu  podkreślił, że  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest   to zakład ,który   w swoim zakresie ma   wykonywanie usług na terenie gminy Stawiski tj. odbiór  odpadów i  zaopatrzenie w  wodę. Zdaniem radnego czynności te  nie   powinny być   dotowane. Powinna być  ustalona cena taka ,żeby pokrywała  koszty poniesione  przez ZGKiM. Dotacja do wody  została ustalona w 1993 roku  ale wówczas     realizowana była inwestycja wodociąg :  Karwowo, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo. Według  radnego  skoro z wodociągu korzysta cała społeczność  lokalna,to    powinno być to bez dotacji. Jeżeli radni zatwierdzą stawki, które będą  niższe od stawek  ZGKiM   skutkować  to będzie   dotacją z budżetu gminy. Proszę podejść do sprawy realnie  i ustalić stawki ,które będą pokrywały   pewne koszty. Podstawowym czynnikiem  ceny wody jest cena energii i   koszt płac. Jeżeli to nie  wzrośnie, nie będzie podstawy ,aby  podwyższać stawki.

 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie  wniosek  Burmistrza :

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   za 1m 3      -  1,73

Za  ścieki  3,40

Za ścieki przemysłowe  -  5,88

Za  ścieki dowożone wozami   asenizacyjnymi   bezpośrednio  na Oczyszczalnie Miejską  

 w Stawiskach   -  5,88 za 1 m 3

 

 

W wyniku głosowania :   2 radnych „za”,7 „przeciw”,4 „wstrzymało się od głosu”

Następnie Przewodnicząca poddała wniosek    Rady   pod głosowanie :

Za zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  za 1 m  -  1,68

Za ścieki 3,40

Za  ścieki  przemysłowe  - 5,88

Za  ścieki dowożone wozami   asenizacyjnymi   bezpośrednio  na Oczyszczalnie Miejską  

 w Stawiskach   -  5,88 za 1 m 3

 

 

W wyniku głosowania: 12 radnych „za”,2 „wstrzymało się od głosu”

Przewodnicząca  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków.

 

 W wyniku  głosowania:

13 radnych „za”

1 „wstrzymał się od głosu”

1 nie  brał udziału w głosowaniu

Burmistrz poinformował, iż   skutki  finansowe  podjętych  uchwał  wynoszą  69.984    dotacji rocznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny p. Rudzki poprosił o  zarządzenie  przerwy w obradach. Przewodnicząca  zwróciła się z pytaniem do Rady: Kto jest za  wprowadzeniem przerwy?

12 radnych "za" 2 nie brało udziału w głosowaniu.

 

 

Uchwała  Nr  V/17/07 z dnia  31 stycznia 2007 r.    w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  i Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2007 rok.

 

p.Bożena Zacharzwska  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła program    na  2007 rok.

Radny p.Zdzisław Obrycki    zaznaczył, że gmina Stawiski  nie posiada    bazy lokalowej    do prowadzenia działalności dla młodzieży. Zaapelował  do   przewodniczącej GKRPA  aby  dokonała wszelkich starań i Świetlica Socjoterapeutyczna  w budynku po byłej lecznicy przy ul.Polowej   rozpoczęła  swoją działalność.

Przewodnicząca  zapewniła, iż ze swojej strony  uczyni  wszystko i  w miarę  możliwości  w jak  najszybszym czasie w świetlicy  rozpocznie swoją  działalność.

Radny  p.Jacek Konopka - złożył podziękowania   Przewodniczącej GKRPA  w imieniu mieszkańców wsi Rostki za przyznane środki finansowe na  remont i wyposażenie Świetlicy  Wiejskiej w Rostkach.

 p.Stanisław  Sokołowski - sołtys wsi Sokoły  wnioskował o   przyznanie środków  finansowych  na działalność   stowarzyszenia sołtysów  w gminie Stawiski.

Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi ,że na taką działalność GKRPA  nie może przydzielić dotacji.

Przewodnicząca  Rady zapoznała  z treścią    projektu   w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  i Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2007 rok ,następnie poddała  projekt pod  głosowanie : 

W wyniku głosowania : 

12 radnych "za”

1 "wstrzymał się od głosu"

2 nie brało udziału   w głosowaniu "

 

Uchwała Nr  V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  i Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rady Miejskiej

  w Stawiskach.

 

Radny p.Jerzy Bielawski wnioskował  do komisji o dostosowanie   programu   Komisji Rolnej   i Rozwoju Gospodarczego   do   zakresu działania. Na pewno komisja nie powinna zajmować się  umarzaniem  podatków  gdyż nie jest   komisją kompetentną    w tych sprawach.

Członkowie komisji  uzgodnili, iż  punkt 8 powinien    być wykreślony z  projektu uchwały .

Przewodnicząca  zwróciła się z zapytaniem : Kto jest za wyrzuceniem z  projektu uchwały  pkt.8 ?

W wyniku głosowania: 14 radnych "za" - jednogłośnie

Następnie Przewodnicząca  poddała pod głosowanie  projekt uchwały po zmianach.

W wyniku głosowania :

14 radnych "za" - jednogłośnie

 

Uchwała  Nr   V/19/07  z dnia  31 stycznia 2007 r.  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rady Miejskiej  w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

 

 

Sekretarz Gminy - p.Janusz Kossewski    poinformował, iż   w ciągu 6 miesięcy  od  dnia wyboru do Rady Miejskiej    powinni  odbyć się wybory   sołtysów. Kadencja  sołtysów trwa 4 lata. Harmonogram zebrań wiejskich  zostanie     sporządzony  i dostosowany do potrzeb  rolników z danego sołectwa.

Przewodnicząca  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

W wyniku głosowania :

14 radnych "za"

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  

 

Uchwała Nr  V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.13  Sprawozdanie Burmistrza z pracy  od początku kadencji .

 

Sprawozdanie  Burmistrza z pracy   od początku kadencji – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

 

Czynności   Burmistrza Stawisk  i Starostwa  Powiatowego w Kolnie   dotyczące   zobowiązania  pieniężnego  wynikającego  z wyroku  sądowego.

1.dnia   04 września   2006 r.  Sąd Rejonowy  w Łomży   zasądził  od gminy   Stawiski  na rzecz    Starosty  Kolneńskiego   tytułem  zwrotu   należności  za część   przekazanej nieruchomości   z zasobu  Skarbu Państwa   położonej w Stawiskach  przy ul. Plac Wolności    kwotę  68.500,00 zł + ustawowe   odsetki od dnia   wyrokowania + 3.600,00 zł  tytułem  zwrotu kosztów procesu = 1.800,00 zł  tytułem instancji odwoławczej ;

2.dnia   26 października   2006 r. Sąd Okręgowy   w Łomży   podtrzymał  wyrok  sądu pierwszej   instancji;

3.dnia  04 grudnia   2006 r. obecny  Wicestarosta  Kolneński  - Stanisław Wiszowaty   ,pod  nieobecność  Starosty Kolneńskiego  podpisał  wezwanie  do zapłaty  na kwotę  72.100,00 zł ( w pośpiechu zapomniał dodać  kosztów  instancji   odwoławczej);

4.dnia 19 grudnia  2006 r. Burmistrz Stawisk   w piśmie  do Starosty Kolneńskiego prosi o wstrzymanie egzekucji zobowiązania, gdyż gmina Stawiski czyni zabiegi zamiany świadczenia pieniężnego na inny niż pieniądz miernik wartości zobowiązania określonego wyrokiem;

5.w trakcie rozmów telefonicznych i bezpośrednich ze Starostą Kolneńskim Burmistrz Stawisk uzyskał pozwolenie na zwłokę do czasu wypowiedzenia się w danej kwestii Wojewody Podlaskiego, który jest głównym wierzycielem zobowiązania;

6.dnia 15 stycznia 2006 r. Burmistrz Stawisk występuje do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o odstąpienie egzekwowania zasądzonej kwoty wraz z odsetkami; argumentuje to tym, iż wszystkie środki przeznaczone zostaną zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, na cele publiczne na terenie gminy Stawiski:

    1. modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia (art. 6 pkt1. wspomnianej ustawy),

    2.remont pomieszczeń przedszkola (art. 6 pkt 6. wspomnianej ustawy),

    3.remont nawierzchni wokół Pomnika Trzech Pokoleń ( art. 6 pkt 9a wspomnianej ustawy);

7.pismo powyższe otrzymuje również Starosta Kolneński;

8.dnia 18 stycznia 2006 r. Starosta Kolneński w rozmowie telefonicznej z Burmistrzem Stawisk sugeruje, iż w przypadku nieściągnięcia zobowiązania grożą mu konsekwencje związane z rzecznikiem komisji dyscyplinarnej finansów publicznych; informacje uzyskane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim nie potwierdzają informacji Starosty;

9.mimo informacji przesłanych do Starostwa  Powiatowego w Kolnie, iż gmina Stawiski nie uchyla się od zapłacenia zasądzonej kwoty, szuka jednak możliwości prawnych, aby zasądzona na rzecz Skarbu Państwa została przeznaczona na cele zrealizowane na terenie gminy Stawiski, która stanowi również część powiatu, Starostwo decyduje się na przekazanie sprawy komornikowi celem ściągnięcia zobowiązania, czyni to…(nie znam daty, ale najprawdopodobniej 19 stycznia br.);

10.w poniedziałek 22 stycznia 2006 r. Burmistrz Stawisk w rozmowie telefonicznej prosi Starostę Kolneńskiego, aby wycofał egzekucję komorniczą do czasu wypowiedzenia się w tej sprawie Wojewody Podlaskiego; z informacji uzyskanych od pracowników PUW  wynika, iż wniosek Burmistrza został przekazany do nadzoru prawnego i oczekuje  opinii prawnej też wydziału;

11.Burmistrz Stawisk informuje o tym fakcie Starostwo (Starosta w tym czasie jest w Białymstoku), o godz.1331 wysłany zostaje fax z treścią pisma; ze Starostwa otrzymujemy wiadomość, że fax jest mało czytelny; wysyłamy zatem pismo drogą elektroniczną – pismo, wiadomość odebrana zostaje przez sekretarza powiatu o godz. 1351,

12.tymczasem starostwo nie reaguje na prośby władz gminy Stawiski i komornik poprzez gońca, z reguły odbywa się to pocztą, przesyła do banku decyzję o zajęcie konta UM,

13.gmina Stawiski płaci należności szybciej niż dyrektor banku może wydać odpowiednie dyspozycje;

14.w ostatnim numerze ,,Kontaktów’’ ukazał się tekst, z którego wynika, iż gmina Stawiski zapłaciła zobowiązanie wraz z kosztami komorniczymi, czyżby wiadomość ta została przekazana przez władze powiatu wcześniej?

 

Moje uwagi:

1.gmina Stawiski ani razu nie stwierdziła, iż nie ureguluje zobowiązania, prosiła jedynie o zwłokę w celu umożliwienia Wojewodzie Podlaskiemu na wypowiedzenie się; skąd ten pośpiech

2.w piątek 19 stycznia 2006 r., w rozmowie telefonicznej z pracownikiem UM w Stawiskach skarbnik powiatu nie wspomniała słowem o rozpoczęciu egzekucji komorniczej; dlaczego?

3.komornik nie zawiadamia dłużnika, czyli gminy Stawiski o prowadzonej egzekucji......

4.dlaczego Starostwo nie poinformowało nas o wszczęciu postępowania egzekucyjnego...?

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Art. 353.§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

 § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Orzeczenia sądów

Tezy z piśmiennictwa

Art.354. § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Art. 822.(618) Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo, że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżenską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwią dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

 

Ad.14  Zapytania  i wolne wnioski

 

Przewodnicząca   Rady Miejskiej - p. Barbara Rzadka złożyła informację .Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie   ze względów osobistych  nie mogła  dłużej przewodniczyć  obradom sesji, przekazała  prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Rady - p. Andrzejowi  Kicińskiemu.

Wiceprzewodniczący   udzielił głosu  - p. Jarosławowi Rogalskiemu.

p.J.Rogalski zgłosił następujące uwagi :

-  zły stan wody (w kranie cieknie   żółta) nie ma podstaw do podwyżek,

-  bezpodstawnie  zdaniem rozmówcy  pali się  lampa (całą noc)  przy  siedzibie Policji

   w Stawiskach,

- społeczeństwo  tworzy dzikie wysypisko śmieci   przy drodze  do Rogal.

Sołtys wsi Ramoty   zgłosił skargę na pracowników ZGKiM ,którzy nie odbierają  koszty z odpadami  w wyznaczone dni wg. harmonogramu.

Sołtys wsi Poryte Szlacheckie - p.Krzysztof Cwalina wnioskował do   wszystkich mieszkańców gminy Stawiski ,aby  wzięli udział w wyborach do  Podlaskiej Izby Rolniczej.

W  tym celu  zwrócił się do Burmistrza  o  wynajem autobusu ,gdyż  lokal wyborczy mieści się w  Stawiskach w urzędzie .Zdaniem sołtysa   rolnicy powinni mieć zapewniony transport  z terenu do  lokalu wyborczego.

Na co Burmistrz   nie wyraził zgody ,gdyż nie ma takiej   możliwości prawnej.

Ad.15 Zamknięcie obrad sesji.

 

W związku z przedłużającą się   realizacją pkt.14 Wiceprzewodniczący  zapytał radnych :Kto jest za zamknięciem  sesji ? W wyniku głosowania :9 radnych "za" 1 "wstrzymał się od głosu"

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący  zamknął  V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

w Stawiskach.

 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M.Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 15:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2356 razy