BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr IV/06 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2006 roku
w sprawie:

Obecni radni :

1.Bagiński Robert

2.Bielawski Jerzy

3.Chmielewski Stefan

4.Kiciński Andrzej

5.Kępa Andrzej

6.Kołakowski Sławomir

7.Konopka Jacek

8.Kurzątkowska Ewa

9.Maliszewski Bolesław 

10.Obrycki Zdzisław 

11.Rudzki Józef

12.Rzadka Barbara

13.Sobociński Marek

14.Szulc  Michał

15.Urban Robert

 

w sesji   udział wzięli :

 

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk

2.Janusz Kossewski -  Sekretarz Gminy

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy

4.Wojciech Rafałowski – sołtys sołectwa Budy Poryckie

5.Bogusława Ducka – sołtys sołectwa Budy Stawiskie

6.Przemysaw Tereszczak – sołtys sołectwa Budziski

7.Waldemar Truszkowski – sołtys sołectwa  Cedry

8.Hanna Jeżewska – sołtys sołectwa Chmielewo

9.Jarosław Urbanowski – sołtys sołectwa Dzierzbia

10.Marek Danowski – sołtys sołectwa Dzięgiele

11.Marian Zieja – sołtys sołectwa Hipolitewo

12.Mieczysław Karwowski – sołtys sołectwa Jurzec Folwark

13.Jadwiga Targońska – sołtys  sołectwa Jurzec Szlachecki

14. Antoni Sikorski – sołtys  sołectwa Jurzec Włościański

15.Kazimierz Filipkowski – sołtys sołectwa Karwowo

16.Mirosław Włodkowski – sołtys sołectwa  Mieczki

17.Krzysztof Cwalina – sołtys sołectwa Poryte

18.Patalan Zdzisław – sołtys sołectwa  Poryte

19.Ireneusz Bagiński -  sołtys sołectwa Ramoty

20.Antoni Cwaliński  - sołtys sołectwa  Rogale

21.Komosińska Kinga – sołtys sołectwa  Romany

22.Gawrych Leszek – sołtys sołectwa  Rostki

23.Jan Kiełczowski – sołtys sołectwa Skroda Mała

24.Stanisław Sokołowski – sołtys sołectwa Sokoły

25.Kazimierz  Sulkowski  - sołtys sołectwa  Wysokie Małe

26.Jolanta Pieńkowska – sołtys sołectwa  Wysokie Duże

27.Wiesław Okurowski – sołtys sołectwa  Zabiele

28.Filipkowski  Wiesław – sołtys  sołtysa Zalesie

29.Kazimierz Bzura – sołtys sołectwa  Zaborowo

30.Jerzy Wojsław – sołtys sołectwa  Żelazki 

31.Barbara Niksa – sołtys miejscowości Stawiski

 

Ad.1  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

I. p.Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej  - otworzyła IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitała wszystkich  obecnych na Sali. Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności(zał. do protokołu)stwierdziła  quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sali obrad było wówczas 14 radnych. Przewodnicząca  zapoznała  radnych   z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany  porządek obrad :

 

1.Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia diet dla radnych.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

6.Podjęcie  uchwały w sprawie   budżetu gminy na  2007 rok.

7.Zapytania  i wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Następnie   przewodnicząca złożyła wniosek do porządku  aby  wprowadzić następujące punkty :

7  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji  Statutowej

8  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Radny p.R.Urban  zgłosił wniosek  o wprowadzenie pkt.9 czyli :

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Przewodnicząca  zwróciła się do radnych o  przegłosowanie kolejno  zaproponowanych  punktów do porządku obrad.

Kto jest za przyjęciem do porządku obrad punktu :

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji  Statutowej

W wyniku głosowania :14 radnych „za” – jednogłośnie

Kto jest za przyjęciem do porządku obrad punktu :

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

W wyniku głosowania : 14 radnych „za” – jednogłośnie

Kto jest za przyjęciem do porządku obrad punktu :

9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

W wyniku głosowania : 14 radnych „za” – jednogłośnie

Po czym Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem : kto jest za przyjęciem porządku obrad po  zmianach?

W wyniku głosowania :  14 radnych „za” – jednogłośnie

 

Porządek  został przyjęty przedstawia się następująco :

 

1. Otwarcie  sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia diet dla radnych.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie   budżetu gminy na  2007 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji  Statutowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady

10. Zapytania  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokół z III   Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

„za” przyjęciem głosowało 13  radnych

1 osoba wstrzymała się od głosowania ,na 14 radnych obecnych na sali obrad.

 

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do rady nie wpłynęły  interpelacje i zapytania

 

Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia diet dla radnych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. B.Rzadka  poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie   wypracowanych wniosków w sprawie  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p.Robert Urban poinformował, iż członkowie podjęli  jednogłośnie decyzję ,aby  nie  podejmować uchwały w sprawie  zwiększenia  diet dla radnych.

Przewodniczący Komisji Oświaty- p.Andrzej Kępa  przekazał stanowisko  jednoznaczne ze stanowiskiem   Komisji Rewizyjnej w sprawie nie podejmowania uchwały  dot. podwyższenia diet  dla radnych. Dodał, iż  Komisja Oświaty wnioskuje o  realizowanie  planu oszczędnościowego  i  racjonalnego  wydawania  środków publicznych.

 

Przewodniczący Komisji Rolnej – p.Bolesław Maliszewski  poinformował, iż  członkowie komisji  również  podjęli  decyzję o nie przyjmowaniu  uchwały w sprawie podwyższenia diet dla radnych.

 

Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych

pod głosowanie:

W wyniku głosowania : 0 „za”,14 „przeciw”  na 14 obecnych na sali radnych.

Uchwała nie została podjęta.

 

Ad.5  Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

p.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy   przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  – p.B.Rzadka   otworzyła dyskusję w tym temacie.

Nikt z radnych nie  podjął dyskusji.

Następnie Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania : „za” 12 radnych,2 „wstrzymało się od głosowania”

 

 Uchwała Nr IV/7/06  Rady Miejskiej  w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r.   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.6  Podjęcie  uchwały w sprawie   budżetu gminy na  2007 rok.

 

p. Iwona Ofman – Skarbnik Gminy   przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Następnie  p.Skarbnik przedstawiła  opinię w sprawie  projektu budżetu gminy na 2007 rok. Opinia  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  – p.B.Rzadka   otworzyła dyskusję w tym temacie.

 

Radny p.Andrzej Kępa  zapytał czy z projektu uchwały   z paragrafu  10 został wykreślony zapis  dot. emisji papierów wartościowych

p.Skarbnik odpowiedziała, że zapis dot. emisji papierów wartościowych został wykreślony zgodnie z wnioskami    komisji.

Radny p. Zdzisław Obrycki  zwrócił się  zapytaniem  do p. Skarbnik   czy z budżetu  wystarczy na opłacenie  realizowanej inwestycji wodociągowej – 500 tys. zł i na ile  wystarczy pieniędzy w działach  budżetowych w 2007 roku.

p.Skarbnik odpowiedziała, że po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2006 rok, gmina  posiada zabezpieczenie na  opłacenie rachunków  ,które znajdują  się w księgowości w dniu dzisiejszym.

Radny p.Z.Obrycki ponownie zabrał głos i  w swojej wypowiedzi pokreślił, iż  dach  na budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach  to   remont  ,który  powinien być wykonany w pierwszej kolejności.

Na co  Burmistrz odpowiedział radnemu, iż z  przedstawionych kalkulacji  na wodę, ścieki oraz nieczystości stałych ,po dokonaniu weryfikacji  zostaną oszczędności i środki te zostaną przeznaczone na remont   dachu.

O zabranie głosu  poprosił radny p. Jerzy Bielawski.

 W swojej wypowiedzi odniósł się do budżetu gminy na 2007 rok.

Zwrócił się z apelem do burmistrza o  realizowanie  budżetu w takiej wersji  w jakiej zostanie  przyjęty. Wnioskował, aby tendencja jaka została zaplanowana w budżecie, była realizowana przez burmistrza. Zwrócił się  z prośbą, aby  Burmistrz o swoich działaniach informował radnych  wcześniej a nie po ich realizacji. Podkreślił, że budżet powinien być realizowany w takiej wersji, w jakiej zostanie uchwalony a radni nie powinni  próbować załatwiać swoich  spraw, tylko  myśleć o sprawach  społecznie ważnych dla gminy. Między  Radą a Burmistrzem winien być  wypracowany konsensus.

Jeżeli chodzi o   remont  budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach, radny podkreślał, iż jest on niezbędny i wolne środki  powinny być przeznaczane na ten cel. Wolne środki budżetowe  należy  przeznaczyć w przyszłości również   na wyposażenie szkół i Gimnazjum oraz na dowożenie uczniów. Po zakończeniu  inwestycji drogowych  i wodociągowania w gminie należy  podjąć działania  na rzecz szkół działających na terenie gminy  aby treść i wiedza   była przekazywana   w  jak najlepszych warunkach. Gmina  nie zapewni  pracy wszystkim  , gdyż  gmina nie jest od tego. Mieszkańcy  powinni szukać pracy  poza jej  granicami. Aby start młodych ludzi był łatwiejszy należy  wyposażyć ich w  podstawy  wiedzy i umiejętności jaki  nabywa się w  szkole podstawowej. Nauka języków obcych powinna odbywać się  od  I klasy  co  w przyszłości  zaowocuje i na ten cel  należy przeznaczać środki finansowe.

W końcowym wystąpieniu podkreślił, iż jest   to budżet oszczędnościowy i będzie głosował za  jego przyjęciem.

Ponieważ nikt z radnych nie  zabrał głosu w dalszej dyskusji nad budżetem gminy na 2007 rok Przewodnicząca  zamknęła   dyskusję w tej kwestii.

 

Następnie Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania : „za” 15 radnych

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr IV/8/06  Rady Miejskiej  w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie:  budżetu gminy na  2007 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodnicząca zarządziła 15 minut przerwy.

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji  Statutowej

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały po czym poddała go pod głosowanie.

W wyniku głosowania : 15 radnych „za”

Uchwała została  przyjęta  jednogłośnie.

 

Uchwała Nr IV/9/06  Rady Miejskiej  w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie : wyboru Komisji  Statutowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały po czym poddała  pod głosowanie.

W wyniku głosowania : 15 radnych „za”

Uchwała została  przyjęta  jednogłośnie.

 

Uchwała  Nr IV/10/06 Rady Miejskiej  w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p.Robert Urban przedstawił plan pracy komisji na 2007 rok.

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych  ma  uwagi  do przedstawionego planu pracy. Nikt nie zgłosił  zastrzeżeń i  nowych propozycji. W  związku z tym   Przewodnicząca  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania : 15 radnych  „za”

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie.

 

Uchwała  Nr IV/11/06 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zatwierdzenia   planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi  załącznik do niniejszego  protokołu.  

 

Ad.10 Zapytania  i wolne wnioski.-

Radny p.Zdzisław Obrycki zwrócił się z zapytaniem, czy  budżet na 2006 rok będzie jeszcze  zmieniany i czy w tym celu  odbędzie się posiedzenie sesji w 2006 roku?

Na co Przewodnicząca odpowiedziała  radnemu, że  do końca roku nie  przewiduje  zwołania sesji.

 Przewodnicząca  przekazała życzenia noworoczne, jakie otrzymała w swojej korespondencji(listy  gratulacyjne i życzenia świąteczne  stanowią załącznik  do niniejszego protokołu)

Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym  otrzymał kalkulacje  z ZGKiM ,które zostaną przez niego zweryfikowane a następnie przekazane przewodniczącym poszczególnych komisji.

Burmistrz odpowiedział na zapytania z III sesji RM

- radnego p.J.Bielawskiego dot. nagłośnienia –  zakup nastąpi w 2007 roku

- radnego p.A.Kicińskiego  - w urzędzie nie ma  regulaminu  nagród pieniężnych

i przyznawania premii  za pozyskiwanie dot. funduszy unijnych na rzecz gminy

Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła życzenia świąteczne radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i wszystkim mieszkańcom gminy. Przewodniczący  sołtysów  z terenu gminy Stawiski – p. Stanisław Sokołowski złożył życzenia świąteczne   wszystkim zebranym.

Na zakończenie   głos zabrał Burmistrz ,który złożył  serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne   radnym ,sołtysom i zaproszonym gościom. Po czym  zebrani  podtrzymując staropolską tradycję  podzielili się opłatkiem.

Ad.11 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca  podziękowała  wszystkim obecnym za udział w  obradach

i zamknęła  IV Zwyczajna Sesję Rady   Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący   Rady Miejskiej

M.Mroczkowska                                                                    Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 14:51
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2272 razy