BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/12/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i założenia Szkoły Filialnej w Sokołach

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 2, art. 59 ust.1 i 2 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

     § 1. W uchwale Nr V/12/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i założenia Szkoły Filialnej w Sokołach wprowadza się następujące zmiany :

  1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sokołach.
  2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :
    „ § 1.Zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkołę Podstawową w Sokołach na Szkołę Filialną w Sokołach Szkoły Podstawowej w Stawiskach z klasami 0 – III,po dokonaniu w terminie do dnia 28 lutego 2007 r. następujących czynności :
    1) wystąpieniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku celem uzyskania pozytywnej opinii w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sokołach i utworzenia Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej w Stawiskach ,
    2) zawiadomieniu rodziców uczniów uczęszczających do szkoły o jej planowanym przekształceniu i utworzeniu szkoły filialnej oraz możliwości kontynuowania nauki w innych szkołach na terenie Gminy Stawiski”

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 13:55
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2293 razy