BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stawiskach

Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 127 i Nr 181, poz. 1337), po wyrażeniu zgody przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

     § 1. Z dniem 31 sierpnia 2007r. rozwiązuje się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach w ten sposób, że wydziela się dwie odrębne jednostki organizacyjne o nazwach:

  1. Szkoła Podstawowa w Stawiskach,
  2. Miejskie Przedszkole w Stawiskach.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Traci moc Uchwała Nr 175/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 12:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2140 razy