BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Stawiski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r.Nr 23 ,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568,Nr 153,poz.1271, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,z 2005r. Nr 172,poz.1441,z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 175 poz.1457 i Nr 181 poz.1337) oraz art.11 ust.2 i art..37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz.2603 Nr 281 poz.2782 z 2005 r. Nr 130 poz.1087 Nr 169 poz.1420 Nr 175 poz.1459) uchwala się, co następuje:

     § 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stawiski oznaczonego numerem 8, a także udziału we współwłasności gruntu i innych urządzeń,które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali poprzez zbycie lokalu, udziału w działce gruntu oznaczonej nr 424 o pow. 575 m2 oraz pomieszczenia przynależnego,położonego w Stawiskach przy ul.Łomżyńskiej 8 celem zapewnienia świadczenia usług zdrowotnych.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 11:59
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2125 razy