BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/22/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz.266 zm. z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94 poz. 657, Nr 167, poz.1193 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r.Nr142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje :

     § 1. W Uchwale Nr 167/XXXIV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski wprowadza się następujące zmiany :

  1. Użyte w uchwale w różnych przypadkach wyrazy „Zarząd Miejski w Stawiskach”,”Zarząd Miejski” i „Zarząd” zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami „Burmistrz Stawisk”.
  2. § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie :

1) Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz Stawisk w formie zarządzenia na okres kadencji Rady Miejskiej i zatwierdza regulamin jej działań.
2) W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą :

  • jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • dwóch radnych delegowanych przez Radę Miejską w Stawiskach,
  • dwóch przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie gminy.

3) Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz Stawisk.
4) Przewodniczącego komisji wybierają członkowie spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 11:50
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2033 razy