BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do organów jednostek pomocniczych gminy – sołectw i miasta Stawiski.

§ 2. Wybory zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 28 lutego 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lut 2007 09:59
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2087 razy